Cynghorydd Alfie Best - Cofrestr Buddiannau Aelodau

Q1
1. Manylion unrhyw waith neu fusnes rydych yn ei wneudDyddiad diweddaru

Gofalwr i Evolve Care – Cartref Nyrsio Gibraltar, Trefynwy

Gweinydd Bar yn Nhafarn y Mount Pleasant Inn, Cwmbrân

Myfyriwr Peirianneg Mecanyddol ym Mhrifysgol Caerdydd

9 Mehefin 2022

Trefnydd Ymgyrch – Vaughan yn Arweinydd

 21 Chwefror 2024
Q2
2. Manylion unrhyw berson sydd yn eich cyflogi neu wedi eich penodi, enw unrhyw gwmni rydych yn bartner ynddo a/neu enw unrhyw gwmni rydych yn Gyfarwyddwr cyflogedig arnoDyddiad diweddaru

 

9 Mehefin 2022

Q3
3. Manylion unrhyw berson, gan eithrio eich Cyngor Sir, sydd wedi eich talu naill ai yn gysylltiedig â’ch ethol neu unrhyw gostau eraill oherwydd eich dyletswyddau fel aelodDyddiad diweddaru

Cyfraniad at dreuliau etholiad gan Blaid Lafur Etholaeth Torfaen, Grŵp Llafur Torfaen a Llafur Cymru

9 Mehefin 2022

Q4
4. Manylion unrhyw gorff corfforaethol y mae ganddo le busnes neu dir yn ardal y Cyngor ac y mae gennych fuddiant ariannol ynddo mewn ffurf cyfrannau gwerthadwy â gwerth enwol dros £25,000 neu ganfed o holl gyfalaf cyfrannau dosbarthedig y corff hwnnwDyddiad diweddaru

 

9 Mehefin 2022

Q5
5. Manylion unrhyw gytundeb am nwyddau, gwasanaethau neu waith a wnaed rhwng y Cyngor a chithau neu gwmni yr ydych yn bartner ynddo, cwmni yr ydych yn gyfarwyddwr cyflogedig arno neu gorff fel y disgrifir ym mharagraff (4) uchodDyddiad diweddaru

 

9 Mehefin 2022

Q6
6. Manylion unrhyw dir y mae gennych fuddiant ariannol ynddo ac sydd yn ardal y CyngorDyddiad diweddaru

 

9 Mehefin 2022

Q7
7. Manylion unrhyw dir y mae’r Cyngor yn landlord arno ac mae’r tenant yn gwmni yr ydych yn bartner ynddo, cwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr arno neu gorff fel y disgrifir ym mharagraff (4) uchodDyddiad diweddaru

 

9 Mehefin 2022

Q8
8. Manylion unrhyw gorff y mae’r Cyngor yn eich penodi neu’n eich enwebu i fod yn rhan ohono fel cynrychiolyddDyddiad diweddaru

Cyngor Sir Torfaen

CYSAG Torfaen

Pwyllgor Cymunedau Iachach

Pwyllgor Cynllunio

Pwyllgor Craffu Addysg

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent

9 Mehefin 2022

Penodwyd yn gynrychiolydd cyrff allanol enwebedig Cyngor Torfaen ar gyfer Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru o 25 Hydref 2022

25 Hydref 2022

Trysorydd - Cymdeithas Gymunedol Pontnewynydd

21 Chwefror 2024

Q9
9. Manylion unrhyw
(a)Awdurdod cyhoeddus neu gorff sy’n gweithredu dyletswyddau cyhoeddus
(b) Cwmni, cymdeithas ddiwydiannol a darbodus, elusen neu gorff sy'n gweithredu at ddibenion elusennol
(c) Corff y mae ei brif ddibenion yn cynnwys dylanwadu ar farn neu bolisi cyhoeddus
(ch) Undeb Llafur neu gymdeithas broffesiynol, neu
(d) Clwb preifat, cymdeithas neu gymdeithas sy’n gweithredu yn ardal yr Awdurdod a ydych yn aelod, neu’n dal swydd rheoli cyffredinol neu reolwr ynddo
Dyddiad diweddaru

Aelod o Undeb UNITE

Aelod o’r Blaid Lafur

9 Mehefin 2022

Aelod o Undeb y GMB

Aelod o'r Blaid Gydweithredol

Aelod o Fudiad Llafur dros Ewrop

 21 chwefror 2024
Q7
10. Manylion unrhyw dir yn ardal y Cyngor y mae gennych drwydded (unigol neu ar y cyd ag eraill) i'w feddiannu am 28 diwrnod neu hirachDyddiad diweddaru

 

9 Mehefin 2022

Diwygiwyd Diwethaf: 04/03/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Monitoring Officer

Tel: 01495 742660

Nôl i’r Brig