Cynghorydd Jason O'Connell - Cofrestr Buddiannau Aelodau

Q1
1. Manylion unrhyw waith neu fusnes rydych yn ei wneudDyddiad diweddaru

Rheolwr Rhaglen

9 Chwefror 2023

Q2
2. Manylion unrhyw berson sydd yn eich cyflogi neu wedi eich penodi, enw unrhyw gwmni rydych yn bartner ynddo a/neu enw unrhyw gwmni rydych yn Gyfarwyddwr cyflogedig arnoDyddiad diweddaru

Enerysys

9 Chwefror 2023

Q3
3. Manylion unrhyw berson, gan eithrio eich Cyngor Sir, sydd wedi eich talu naill ai yn gysylltiedig â’ch ethol neu unrhyw gostau eraill oherwydd eich dyletswyddau fel aelodDyddiad diweddaru

Dim 

9 Chwefror 2023

Q4
4. Manylion unrhyw gorff corfforaethol y mae ganddo le busnes neu dir yn ardal y Cyngor ac y mae gennych fuddiant ariannol ynddo mewn ffurf cyfrannau gwerthadwy â gwerth enwol dros £25,000 neu ganfed o holl gyfalaf cyfrannau dosbarthedig y corff hwnnwDyddiad diweddaru

Dim 

9 Chwefror 2023

Q5
5. Manylion unrhyw gytundeb am nwyddau, gwasanaethau neu waith a wnaed rhwng y Cyngor a chithau neu gwmni yr ydych yn bartner ynddo, cwmni yr ydych yn gyfarwyddwr cyflogedig arno neu gorff fel y disgrifir ym mharagraff (4) uchodDyddiad diweddaru

 Dim

9 Chwefror 2023

Q6
6. Manylion unrhyw dir y mae gennych fuddiant ariannol ynddo ac sydd yn ardal y CyngorDyddiad diweddaru

Cyfeiriad Cartref – cedwir y manylion gan y Gwasanaethau Democrataidd

Eiddo Ychwanegol – cedwir y manylion gan y Gwasanaethau Democrataidd

9 Chwefror 2023

Q7
7. Manylion unrhyw dir y mae’r Cyngor yn landlord arno ac mae’r tenant yn gwmni yr ydych yn bartner ynddo, cwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr arno neu gorff fel y disgrifir ym mharagraff (4) uchodDyddiad diweddaru

Dim 

9 Chwefror 2023

Q8
8. Manylion unrhyw gorff y mae’r Cyngor yn eich penodi neu’n eich enwebu i fod yn rhan ohono fel cynrychiolyddDyddiad diweddaru

Dim

9 Chwefror 2023

Q9
9. Manylion unrhyw
(a)Awdurdod cyhoeddus neu gorff sy’n gweithredu dyletswyddau cyhoeddus
(b) Cwmni, cymdeithas ddiwydiannol a darbodus, elusen neu gorff sy'n gweithredu at ddibenion elusennol
(c) Corff y mae ei brif ddibenion yn cynnwys dylanwadu ar farn neu bolisi cyhoeddus
(ch) Undeb Llafur neu gymdeithas broffesiynol, neu
(d) Clwb preifat, cymdeithas neu gymdeithas sy’n gweithredu yn ardal yr Awdurdod a ydych yn aelod, neu’n dal swydd rheoli cyffredinol neu reolwr ynddo
Dyddiad diweddaru

Dim

9 Chwefror 2023

Perthynas sy’n cael ei gyflogi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 11 Mawrth 2024
Q7
10. Manylion unrhyw dir yn ardal y Cyngor y mae gennych drwydded (unigol neu ar y cyd ag eraill) i'w feddiannu am 28 diwrnod neu hirachDyddiad diweddaru

Dim

9 Chwefror 2023

Diwygiwyd Diwethaf: 11/03/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Monitoring Officer

Ffôn: 01495 742660

Nôl i’r Brig