Cynghorydd David Williams - Cofrestr Buddiannau Aelodau

Q1
1. Manylion unrhyw waith neu fusnes rydych yn ei wneudDyddiad diweddaru

Dim 

18 Mai 2022

Q2
2. Manylion unrhyw berson sydd yn eich cyflogi neu wedi eich penodi, enw unrhyw gwmni rydych yn bartner ynddo a/neu enw unrhyw gwmni rydych yn Gyfarwyddwr cyflogedig arnoDyddiad diweddaru

Dim 

18 Mai 2022

Q3
3. Manylion unrhyw berson, gan eithrio eich Cyngor Sir, sydd wedi eich talu naill ai yn gysylltiedig â’ch ethol neu unrhyw gostau eraill oherwydd eich dyletswyddau fel aelodDyddiad diweddaru

Cyfraniad at dreuliau etholiad gan Blaid Lafur Etholaeth Torfaen, Grŵp Llafur Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen a Llafur Cymru

18 Mai 2022

Q4
4. Manylion unrhyw gorff corfforaethol y mae ganddo le busnes neu dir yn ardal y Cyngor ac y mae gennych fuddiant ariannol ynddo mewn ffurf cyfrannau gwerthadwy â gwerth enwol dros £25,000 neu ganfed o holl gyfalaf cyfrannau dosbarthedig y corff hwnnwDyddiad diweddaru

 Dim

18 Mai 2022

Q5
5. Manylion unrhyw gytundeb am nwyddau, gwasanaethau neu waith a wnaed rhwng y Cyngor a chithau neu gwmni yr ydych yn bartner ynddo, cwmni yr ydych yn gyfarwyddwr cyflogedig arno neu gorff fel y disgrifir ym mharagraff (4) uchodDyddiad diweddaru

Dim 

18 Mai 2022

Q6
6. Manylion unrhyw dir y mae gennych fuddiant ariannol ynddo ac sydd yn ardal y CyngorDyddiad diweddaru

 Dim

18 Mai 2022

Cyfeiriad gartref – cedwir y manylion gan y Gwasanaethau Democrataidd 30 Mai 2022
Q7
7. Manylion unrhyw dir y mae’r Cyngor yn landlord arno ac mae’r tenant yn gwmni yr ydych yn bartner ynddo, cwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr arno neu gorff fel y disgrifir ym mharagraff (4) uchodDyddiad diweddaru

Dim

18 Mai 2022

Q8
8. Manylion unrhyw gorff y mae’r Cyngor yn eich penodi neu’n eich enwebu i fod yn rhan ohono fel cynrychiolyddDyddiad diweddaru

Enwebwyd i Fwrdd Bron Afon gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

18 Mai 2022

Q9
9. Manylion unrhyw
(a)Awdurdod cyhoeddus neu gorff sy’n gweithredu dyletswyddau cyhoeddus
(b) Cwmni, cymdeithas ddiwydiannol a darbodus, elusen neu gorff sy'n gweithredu at ddibenion elusennol
(c) Corff y mae ei brif ddibenion yn cynnwys dylanwadu ar farn neu bolisi cyhoeddus
(ch) Undeb Llafur neu gymdeithas broffesiynol, neu
(d) Clwb preifat, cymdeithas neu gymdeithas sy’n gweithredu yn ardal yr Awdurdod a ydych yn aelod, neu’n dal swydd rheoli cyffredinol neu reolwr ynddo
Dyddiad diweddaru

Coetir Cymunedol Blaen Bran – Cyfarwyddwr Gwirfoddol

Llais Y Goedwig (Coetiroedd Cymunedol yng Nghymru) – Cyfarwyddwr Gwirfoddol

Cynghrair Gwirfoddol Torfaen – Ymddiriedolwr Gwirfoddol

18 Mai 2022

Aelod o Gyngor Cymuned Croesyceiliog a Llanyrafon

Aelod o Undeb Credyd Gateway

Aelod o’r Blaid Lafur

Aelod o Unison (Undeb)

Aelod, Cyfeillion y Ddaear Torfaen

Aelod, Ymddiriedolaeth Camlas Mynwy ac Aberhonddu

30 Mai 2022

Ymddiriedolwr Ymddiriedolaeth Amgueddfa Torfaen – Enwebwyd gan Gyngor Cymuned Croesyceiliog a Llanyrafon

Ymddiriedolwr Cronfa Ymddiriedolaeth Cyfeillion Bruchsal – Enwebwyd gan Gyngor Cymuned Croesyceiliog a Llanyrafon

5 Chwefror 2023 
Q7
10. Manylion unrhyw dir yn ardal y Cyngor y mae gennych drwydded (unigol neu ar y cyd ag eraill) i'w feddiannu am 28 diwrnod neu hirachDyddiad diweddaru

Dim 

18 Mai 2022

Diwygiwyd Diwethaf: 09/02/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Monitoring Officer

Ffôn: 01495 742660

Nôl i’r Brig