Cynghorydd Giles Davies - Cofrestr Buddiannau Aelodau

Q1
1. Manylion unrhyw waith neu fusnes rydych yn ei wneudDyddiad diweddaru

Meritor HVBS, Heol y Plas, Cwmbrân, Torfaen, NP44 3XU

28 Mai 2022

Q2
2. Manylion unrhyw berson sydd yn eich cyflogi neu wedi eich penodi, enw unrhyw gwmni rydych yn bartner ynddo a/neu enw unrhyw gwmni rydych yn Gyfarwyddwr cyflogedig arnoDyddiad diweddaru

 

28 Mai 2022

Q3
3. Manylion unrhyw berson, gan eithrio eich Cyngor Sir, sydd wedi eich talu naill ai yn gysylltiedig â’ch ethol neu unrhyw gostau eraill oherwydd eich dyletswyddau fel aelodDyddiad diweddaru

Plaid Lafur Etholaeth Torfaen, Grŵp Llafur Torfaen, Llafur Cymru

Cyfraniad mewn da fel y datganwyd ar y ffurflen treuliau etholiadol

28 Mai 2022

Q4
4. Manylion unrhyw gorff corfforaethol y mae ganddo le busnes neu dir yn ardal y Cyngor ac y mae gennych fuddiant ariannol ynddo mewn ffurf cyfrannau gwerthadwy â gwerth enwol dros £25,000 neu ganfed o holl gyfalaf cyfrannau dosbarthedig y corff hwnnwDyddiad diweddaru

 

28 Mai 2022

Q5
5. Manylion unrhyw gytundeb am nwyddau, gwasanaethau neu waith a wnaed rhwng y Cyngor a chithau neu gwmni yr ydych yn bartner ynddo, cwmni yr ydych yn gyfarwyddwr cyflogedig arno neu gorff fel y disgrifir ym mharagraff (4) uchodDyddiad diweddaru

 

28 Mai 2022

Q6
6. Manylion unrhyw dir y mae gennych fuddiant ariannol ynddo ac sydd yn ardal y CyngorDyddiad diweddaru

Cyfeiriad gartref, cedwir y manylion gan y Gwasanaethau Democrataidd

28 Mai 2022

Q7
7. Manylion unrhyw dir y mae’r Cyngor yn landlord arno ac mae’r tenant yn gwmni yr ydych yn bartner ynddo, cwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr arno neu gorff fel y disgrifir ym mharagraff (4) uchodDyddiad diweddaru

 

28 Mai 2022

Q8
8. Manylion unrhyw gorff y mae’r Cyngor yn eich penodi neu’n eich enwebu i fod yn rhan ohono fel cynrychiolyddDyddiad diweddaru

Partneriaeth Adfywio Pont-y-pŵl

28 Mai 2022

Nid yw bellach yn rhan o Bartneriaeth Adfywio Pont-y-pŵl (Penodwyd i CHTh) 2 Mai 2023
Partneriaeth Adfywio Pont-y-pŵl 20 Gorffennaf 2023
Q9
9. Manylion unrhyw
(a)Awdurdod cyhoeddus neu gorff sy’n gweithredu dyletswyddau cyhoeddus
(b) Cwmni, cymdeithas ddiwydiannol a darbodus, elusen neu gorff sy'n gweithredu at ddibenion elusennol
(c) Corff y mae ei brif ddibenion yn cynnwys dylanwadu ar farn neu bolisi cyhoeddus
(ch) Undeb Llafur neu gymdeithas broffesiynol, neu
(d) Clwb preifat, cymdeithas neu gymdeithas sy’n gweithredu yn ardal yr Awdurdod a ydych yn aelod, neu’n dal swydd rheoli cyffredinol neu reolwr ynddo
Dyddiad diweddaru

Aelod o’r Blaid Lafur Cangen Abersychan

Aelod o Undeb GMB

Cyflogir perthynas gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Cyflogir perthynas gan Heddlu Gwent

Mae perthynas yn Denant i Melin

Cadeirydd Partneriaeth Garnsychan

Llywodraethwr a Benodwyd gan yr ALl ar Fwrdd

Llywodraethwyr Ysgol Gyfun Abersychan

Cynghorydd Cyngor Cymunedol Pont-y-pŵl

Cynrychiolydd Cyngor Cymunedol Pont-y-pŵl ar Ymddiriedolaeth Mic Morris

28 Mai 2022

Nid yw bellach yn aelod o Ymddiriedolaeth Mic Morris (Penodwyd CC Pont-y-pŵl)

Wedi Ymddiswyddo o Grŵp Llafur Torfaen

Nid yw bellach yn aelod o Gangen Llafur Ward Abersychan a Chwmafon

2 Mai 2023

Noddwr Chwaraewr i Glwb Rygbi Tal-y-waun

20 Gorffennaf 2023

Trysorydd Hwb Cymorth Gofalwyr ac Anwyliaid

7 Mai 2024
Gwirfoddoli i Pride Torfaen 7 Mai 2024
Q10
10. Manylion unrhyw dir yn ardal y Cyngor y mae gennych drwydded (unigol neu ar y cyd ag eraill) i'w feddiannu am 28 diwrnod neu hirachDyddiad diweddaru

 

28 Mai 2022

Diwygiwyd Diwethaf: 07/05/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Monitoring Officer

Ffôn: 01495 742660

Nôl i’r Brig