Gostyngiadau'r Dreth Gyngor

Mae'r bil Treth y Cyngor llawn yn cymryd yn ganiataol bod dau oedolyn yn byw mewn eiddo. Os nad oes ond un oedolyn yn byw yn yr eiddo, efallai y bydd modd cael gostyngiad o 25%.

Gallai personél y lluoedd arfog fod â hawl i gael gostyngiad o 50% ar eu cartref os oes rhaid iddynt fyw mewn llety a ddarperir gan y Weinyddiaeth Amddiffyn o ganlyniad i'w swydd ac nad oes neb yn byw yn barhaol yn eu cartref mwyach.

Os yw'r bobl sy'n byw gyda chi yn dod o fewn unrhyw un o'r categorïau canlynol, neu os dim ond un unigolyn dros 18 oed sy'n byw yn yr eiddo, mae'n bosibl y bydd gennych hawl i gael gostyngiad o 25% ar eich bil os ydych yn bodloni'r meini prawf perthnasol. Cysylltwch â ni os oes angen mwy o wybodaeth arnoch.

 • Pobl sydd yn y carchar neu ganolfan gadw
 • Pobl â salwch meddwl difrifol
 • Pobl yr ydych yn derbyn Budd-dal Plant ar eu cyfer
 • Gofalwyr (rhai mathau)
 • Pobl sy'n byw mewn hostel
 • Myfyrwyr, prentisiaid, hyfforddeion ifanc a nyrsys dan hyfforddiant
 • Pobl sy'n byw mewn cartref gofal neu gartref nyrsio yn barhaol
 • Pobl sydd yn yr ysbyty yn barhaol
 • Unigolion nad ydynt yn Brydeinig sy'n briod â myfyriwr
 • Y rhai sydd wedi gadael yr ysgol
 • Cymunedau Crefyddol

Sylwer - Os yw eich cais am ostyngiad yn llwyddiannus ac os ydych chi'n derbyn unrhyw ddisgowntiau neu ostyngiadau eraill o ran Treth y Cyngor ar hyn o bryd, bydd eich hawl i'r rhain yn cael ei ail-gyfrifo.

Gostyngiadau ar gyfer pobl ag anableddau

Os oes gan eiddo nodweddion penodol sydd i'w defnyddio gan unigolyn anabl, mae'n bosibl y gallwn osod y dreth ar gyfer yr eiddo hwnnw ar fand is na hwnnw y cafodd ei brisio arno. Fodd bynnag, ni fyddwn yn newid y rhestr brisio ei hun.

Pwy sy'n Gymwys?

I fod yn gymwys ar gyfer y gostyngiad hwn, rhaid i'r unigolyn, nad yw o reidrwydd yn gyfrifol am dalu'r Dreth Gyngor, fod yn anabl, a hynny'n sylweddol.

Mae'n rhaid bod gan yr eiddo un o'r nodweddion canlynol.

 • Ystafell heblaw am gegin, ystafell ymolchi neu doiled a ddefnyddir yn bennaf gan yr unigolyn anabl
 • Ail ystafell ymolchi neu gegin a ddarperir ar gyfer yr unigolyn anabl
 • Digon o le llawr i ganiatáu i'r unigolyn anabl ddefnyddio cadair olwyn

Gallai enghreifftiau o ystafelloedd a neilltuwyd at ddefnydd unigolyn anabl gynnwys ystafell sydd i'w defnyddio ar gyfer offer dialysis. (Mae'n rhaid bod cysylltiad achosol rhwng yr anabledd a'r rheswm pam mae angen defnyddio'r ystafell).

Gostyngiad i Bobl sy’n Gadael Gofal

Diffiniad o unigolyn sy’n gadael gofal yn Neddf Plant (Ymadawyr Gofal) 2000

Yn breswylydd yn CBST ac wedi bod yng ngofal awdurdod lleol (derbyn gofal) am gyfnod neu gyfnodau cronnus sy'n cyfateb ag o leiaf 13 wythnos ers 14 oed ac a ddaeth i ben ar eu pen-blwydd yn 16 oed neu ar ôl hynny.

Diffiniadau o aelwydydd – atebolrwydd Treth y Cyngor

 • Os yw’r sawl sy’n gadael gofal yn gwbl atebol yn ei hawl eu hun neu gyda chymar
 • Os yw’r sawl sy’n gadael gofal yn symud i fyw gydag eraill / aelwyd sydd eisoes yn bodoli ond nad yw’n atebol

Y broses ymgeisio

 • Bydd y Cyngor yn adolygu'r rhai sy'n gadael gofal nad ydynt yn derbyn gostyngiad llawn yn nhreth y Cyngor
 • Sawl sy'n gadael gofal/gofal cymdeithasol yn gwneud cais am ostyngiad gan nodi amgylchiadau personol
 • Nodir manylion y deiliaid eraill os yw'n briodol
 • Bydd y Cyngor yn sicrhau bod pob gostyngiad, eithriad, rhyddhad arall yn cael eu harchwilio
 • Ystyried y dyfarniad

Meini prawf

 • Yn gymwys o 1 Ebrill 2018 neu'n hwyrach *
 • Mae'r sawl sy'n gadael gofal yn byw yn y fwrdeistref a bodloni'r diffiniad o unigolyn sy'n gadael gofal fel yr uchod
 • Os ydynt yn atebol, rhaid iddynt fodloni'r diffiniad yn Adran 6 Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 'unigolion sy'n atebol i dalu Treth y Cyngor'

*bydd unrhyw ôl-ddyledion cyn y dyddiad hwn dal i fod yn daladwy ond gallwn gytuno ar gynllun ad-dalu

Dyfarnu

 • Os yw'r unigolyn sy'n gadael gofal yn atebol ac yn derbyn Gostyngiad llawn yn Nhreth y Cyngor, ni fydd angen disgownt
 • Os yw'r unigolyn sy'n gadael gofal yn atebol i dalu treth y cyngor, boed hynny'n llawn neu'n rhannol, gwneir dyfarniad i sicrhau nad oes raid iddynt dalu Treth y Cyngor
 • Os bydd yr unigolyn sy'n gadael gofal yn symud i gartref, byddant yn cael ei hanwybyddu
 • Gellir rhoi ystyriaeth i gynorthwyo cartref unigolyn sy'n gadael gofal os ydynt yn derbyn gostyngiad yn Nhreth y Cyngor, gwneir didyniad unigolyn nad yw'n ddibynnol ac maent yn cael anhawster i dalu Treth y Cyngor
 • Gwneir y dyfarniad hyd at 21 oed
 • Gellir ystyried disgresiwn i ddyfarnu hyd at 25 oed ar sail achos unigol

Proses

 • Gwneir penderfyniad ar hawl / dyfarniadau yn y tîm Refeniw a Budd-daliadau
 • Bydd proses apelio yn cael ei dilyn os yw'r cwsmer yn anghytuno â'n penderfyniad yn unol â'n polisi dewisol presennol (Pennaeth yr Adran Ref a Budd, Dirprwy Bennaeth yr Adran Ref a Budd, neu Swyddog Arweiniol, Ref yn delio ag unrhyw benderfyniadau)
Diwygiwyd Diwethaf: 04/02/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Refeniw a Budd-daliadau

Ffôn: 01495 766129

Ebost: revenues@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig