Eithriadau'r Dreth Gyngor

Er bod pob math o eiddo yn ymddangos yn y rhestr brisio, mae'n bosibl na chodir tâl arnoch mewn rhai achosion.

Gallai eiddo fod yn eithriedig os yw un o'r canlynol yn berthnasol.

 • Fe'i meddiannir dim ond gan fyfyrwyr neu'r rhai sydd wedi gadael yr ysgol neu'r coleg.
 • Fe'i meddiannir dim ond gan unigolion 18 oed neu iau.
 • Fe'i meddiannir dim ond gan unigolion â nam meddyliol difrifol.
 • Mae'n rhandy a feddiannir dim ond gan berthynas dibynnol. Ystyrir bod perthynas yn ddibynnol os yw'n 65 oed neu'n hŷn, os oes ganddo/ganddi nam meddyliol difrifol neu os oes ganddo/ganddi anabledd sylweddol a pharhaol.

Gallai'r eiddo canlynol fod yn eithriedig am gyfnod cyfyngedig.

 • Eiddo sydd wedi bod yn wag a heb ddodrefn am hyd at chwe mis.
 • Eiddo heb ei feddiannu y mae corff elusennol wedi bod yn berchen arno am hyd at chwe mis.
 • Bydd eiddo gwag yn eithriedig am gyfnod o 12 mis os oes angen gwneud gwaith arno i'w wneud yn addas i fyw ynddo, os yw gwaith o'r fath wrthi'n cael ei wneud neu os yw'r eiddo'n cael ei addasu'n strwythurol, neu os yw gwaith atgyweirio mawr wedi'i wneud arno i'w wneud yn addas i fyw ynddo neu ei addasu'n strwythurol, ac mae llai na chwe mis wedi mynd heibio ers i'r rhan fwyaf o'r gwaith gael ei gwblhau ac mae'r eiddo'n dal i fod yn wag.
 • Eiddo gwag sy'n ffurfio rhan o ystâd unigolyn sydd wedi marw. Gall yr eiddo fod yn eithriedig am hyd at chwe mis ar ôl cael grant profiant neu lythyrau gweinyddu.

Mae'r mathau canlynol o eiddo yn eithriedig tra eu bod yn wag.

 • Eiddo lle mae'r perchennog yn fyfyriwr a oedd yn byw yn yr eiddo ddiwethaf fel ei brif/phrif gartref.
 • Eiddo a adawyd yn wag oherwydd bod pobl yn y carchar (ac eithrio am beidio â thalu dirwy neu'r Dreth Gyngor).
 • Eiddo a adawyd yn wag gan bobl sydd wedi symud i ddarparu gofal personol i unigolyn arall neu sydd wedi symud i dderbyn gofal personol.
 • Eiddo a adawyd yn wag gan fod yr unigolyn bellach yn preswylio'n barhaol mewn ysbyty, cartref nyrsio neu gartref gofal.
 • Rhandai na ellir eu rhoi ar osod ar wahân i'r prif eiddo heb dorri amodau cynllunio.
 • Eiddo sy'n wag gan nad yw'r gyfraith yn caniatáu i neb fyw ynddo neu oherwydd bod yr eiddo'n cael ei brynu gan awdurdod cyfreithiol.
 • Eiddo lle mae'r unigolyn sy'n gyfrifol am y Dreth Gyngor yn ymddiriedolwr mewn methdaliad.
 • Ficerdai ac eiddo tebyg y bydd gweinidogion crefyddol yn byw ynddynt, a lle y byddant yn cyflawni eu dyletswyddau.
 • Eiddo a feddiannwyd gan fenthyciwr morgeisi.
 • Safle carafán neu angorfa cwch sydd heb garafán neu gwch arno.

Os ydych chi'n berchen ar un o'r mathau hyn o eiddo, ni ddylech dderbyn bil Treth Gyngor ar ei gyfer. Fodd bynnag, byddwn yn anfon gwybodaeth atoch i roi gwybod i chi pa fand prisio y rhoddwyd yr eiddo ynddo a beth fyddai'r Dreth Gyngor pe na byddai'n eithriedig.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Revenues & Benefits

Ffôn: 01495 766129

Ebost: revenues@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig