Tai a digartrefedd

Os ydych chi’n cael trafferth talu taliadau morgais, mae gan Gyngor ar Bopeth wybodaeth a chyngor:

Os ydych chi’n denant mewn cartref cymdeithasol ac yn cael trafferth gyda rhent, cysylltwch â’ch landlord yn y gymdeithas tai cyn gynted â phosibl.

Os ydych chi’n denant preifat, gallwch gael cymorth a chyngor yma - Tai Sector Preifat

Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn

I bobl sy’n derbyn Credyd Cynhwysol ond sy’n cael trafferth talu rhent, mae mwy o wybodaeth yn ardal Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn ein gwefan.

Gostyngiad Treth y Cyngor

Os ydych chi’n derbyn budd-daliadau neu os oes incwm isel gennych, gallech fod yn gymwys am ostyngiad. Am fwy o wybodaeth, ewch i ardal Gostyngiadau a Disgownt ein gwefan

Grant Cymorth Tai

Rhaglen a ariennir gan lywodraeth sy’n defnyddio dulliau o ymyrraeth gynnar i atal digartrefedd, sefydlogi sefyllfa dai person a’u hannog i fyw’n annibynnol. Am fwy o wybodaeth, ewch i Grant Cymorth Tai.

Cyngor

Gwasanaeth galw heibio

Ydych chi’n poeni am eich sefyllfa o gylch tai. Gallwch siarad â rhywun yn ein gwasanaethau galw heibio. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma - Digartrefedd.

Atebion Tai Torfaen

Os ydych chi mewn perygl o gael eich troi allan, gallwch gysylltu hefyd â thîm Atebion Tai Cyngor Torfaen

Ffôn: 01495 742303 / 742301 neu e-bostiwch: housingsolutions@torfaen.gov.uk 

Shelter Cymru 

Am gyngor ar rentu, digartrefedd neu gymorth am ddyled. Os oes angen cyngor brys arnoch chi, ffoniwch Ein llinell gymorth brys: 08000 495 495, rhwng 9.00am – 2.30pm dydd Llun i ddydd Gwener. Neu os yw’n llai brys, gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth sgwrsio ar y we am ddim, 12.30pm – 4pm dydd Llun i ddydd Gwener

Am fanylion am gynghorwyr lleol, cliciwch yma sheltercymru.org.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 14/12/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Call Torfaen

Ffôn: 01495 762200

Ebost: your.call@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig