Biliau Nwy a Thrydan

Cymorth i Aelwydydd

Os ydych chi’n cael trafferth gyda chostau byw cynyddol , mae Llywodraeth y DU wedi creu gwefan Help for Households sy’n rhoi cefnogaeth a chyngor ariannol i gyd mewn un man.

Ewch i weld pa gefnogaeth gyda chostau byw allai fod ar gael i chi helpforhouseholds.campaign.gov.uk 

Ad-daliad Biliau Ynni Llywodraeth y DU

Bydd aelwydydd yn dechrau derbyn £400 oddi ar filiau ynni o Hydref ymlaen, gyda’r gostyngiad yn cael ei roi mewn 6 taliad i helpu teuluoedd dros gyfnod y gaeaf. Bydd y gostyngiad olaf yn cael ei roi ym Mawrth 2023. Am fwy o wybodaeth, ewch i www.gov.uk 

Cynllun cymorth biliau ynni 

Efallai y gall cartrefi nad ydynt eto wedi derbyn eu cymorth biliau ynni gwerth £400 fod yn gymwys i wneud cais drwy Gyllid Amgen y Cynllun Cymorth Biliau Ynni.

Rhwng Hydref 2022 a Mawrth 2023, rhoddodd Llywodraeth y DU ostyngiad uniongyrchol o £66 oddi ar eu biliau nwy a thrydan i aelwydydd. 

Maen nhw bellach yn cynnig cymorth ariannol i drigolion sy'n talu am eu hynni yn anuniongyrchol, er enghraifft drwy landlord neu ddarparwr cartref gofal. 

Mae'r cynllun bellach ar agor i bob cartref cymwys, a hynny tan 31 Mai 2023. Gwneud cais am gymorth arall i dalu biliau tanwydd os nad ydych yn ei gael yn awtomatig

Taliad Tanwydd y Gaeaf i bensiynwyr

Taliadau Llywodraeth y DU tuag ar gostau tanwydd a fydd, y gaeaf yma, yn cynnwys Taliad Costau Byw i Bensiynwyr rhwng £150 a £300. Dylai trigolion cymwys dderbyn llythyr yn Hydref a Thachwedd gyda manylion beth fydd cyfanswm y taliad. Mae’r swm yn seiliedig ar ble cawsoch chi eich geni a’ch amgylchiadau rhwng 19-25 Medi 2022. Ar gyfer mwy o wybodaeth, ewch i www.gov.uk/winter-fuel-payment 

Cynllun Inswleiddio Prydain Fawr

Mae Cynllun Inswleiddio Prydain Fawr (GBIS) ar agor i gartrefi yng Nghymru ym mandiau treth y cyngor A i E gyda gradd Tystysgrif Perfformiad Ynni (EPC) o D neu is.

Drwy'r cynllun gallech dderbyn mesurau inswleiddio megis insiwleiddio'r atig, waliau ceudod neu waliau solet. Yn dibynnu ar y mesur a argymhellir, gallai'r gosodiad fod yn rhad ac am ddim ar gyfer mesurau rhatach neu â chymhorthdal mawr ar gyfer mesurau drutach.

Gallwch wirio eich cymhwysedd a gwneud cais trwy ymweld â Gwneud cais am gymorth gan Gynllun Inswleiddio Prydain Fawr - GOV.UK neu cysylltwch â'ch cyflenwr ynni yn uniongyrchol i wneud ymholiad.

Gostyngiad Cartrefi Cynnes

Gwerth hyd at £140. Cysylltwch â’ch cyflenwr ynni am fwy o wybodaeth neu ewch i wefan Llywodraeth y DU www.gov.uk/the-warm-home-discount-scheme 

Taliad tywydd oer

£25 yr wythnos ar gyfer pob cyfnod 7 diwrnod o dywydd oer os ydych chi’n derbyn rhai budd-daliadau. Am fwy o wybodaeth, ewch i coldweatherpayments.dwp.gov.uk 

Canolfannau Cynnes

Am fanylion mannau cynnes am ddim yn agos i chi, ewch i wefan Cysylltu Torfaen a chwiliwch am “canolfan gynnes”

Cyngor

Os ydych chi’n cael trafferth talu’ch biliau, cysylltwch â’ch cyflenwr ynni i gychwyn.

Ymddiriedolaeth Arbed Ynni

Sefydliad nid-er-elw sy’n rhoi cyngor diduedd am ddim i’ch helpu i arbed ynni ac ymladd newid yn yr hinsawdd trwy leihau allyriadau carbon deuocsid o’ch cartref. Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni neu ffoniwch 0800 512 012.

Partneriaeth Leol Cyngor ar Ynni (LEAP)

Mae gwasanaeth Partneriaeth Cyngor Ynni Lleol (LEAP) yn cynnig cyngor ar ynni a mesurau arbed ynni am ddim. Mae’r gwasanaeth ar gael i unrhyw un gydag incwm yr aelwyd o dan £31,000 neu sy’n derbyn amrywiaeth o fudd-daliadau. Am fwy o wybodaeth e-bostiwch deborah.woodrow@ageconnectstorfaen.org neu ffoniwch 01495 769264.

Cymru Gynnes

Gwasanaeth cynhwysfawr a diduedd sy’n helpu pobl i leihau eu biliau ynni trwy newid cyflenwyr, grantiau inswleiddio a defnydd mwy clyfar. Ffoniwch Gyngor ar Bopeth ar 01633 876121 i siarad â Chynghorydd Ynni.

Nyth Cymru

Mae Nyth Cymru’n cynnig gwelliannau effeithlonrwydd ynni fel bwyler newydd, gwresogi canolog neu inswleiddio i drigolion cymwys. Ewch i wefan Nyth Cymru neu ffoniwch 0808 808 2244

Mesuryddion Clyfar

Gallan nhw helpu i fonitro eich defnydd o ynni a chael arbedion posibl yn eich cartref. Cysylltwch â’ch cyflenwr am fwy o wybodaeth.

Mesuryddion Blaendalu

Os ydych chi’n cael trafferth rhoi taliadau ar fesurydd, cynghorir chi i gysylltu â’ch cyflenwr ynni. Am fwy o wybodaeth, ewch at wefan Cyngor ar Bopeth.

ECO4 Flex 

dych chi’n gymwys i wneud cais am gymorth i wella effeithlonrwydd ynni yn eich cartref drwy Gynllun ECO4 Flex.

Diwygiwyd Diwethaf: 21/02/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Call Torfaen

Ffôn: 01495 762200

Ebost: your.call@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig