Costau ynni

Cymorth ariannol

Y Gronfa Cymorth Dewisol

Grantiau Llywodraeth Cymru ar gyfer costau hanfodol fel nwy a thrydan, yn ogystal â bwyd, dillad neu deithio brys. Am fwy o wybodaeth ewch i https://gov.wales/discretionary-assistance-fund-daf

Benthyciad Bil Ynni

Gostyngiad o £200 gan Lywodraeth y DU ar filiau ynni ym mis Hydref 2022.

Gostyngiad Cartref Cynnes

Gwerth hyd at £140. Cysylltwch â'ch cyflenwr ynni am ragor o wybodaeth neu ewch i wefan Llywodraeth y DU ar https://www.gov.uk/the-warm-home-discount-scheme

Taliad tywydd oer

£25 yr wythnos am bob cyfnod o 7 diwrnod o dywydd oer. Am fwy o wybodaeth ewch i https://coldweatherpayments.dwp.gov.uk

Cyngor

LEAP (Local Energy Advice Partnership) 

Mae gwasanaeth LEAP(Local Energy Advice Partnership) bellach ar gael ledled Torfaen trwy bartneriaeth gydag Age Connects Torfaen. 

Bydd Ymgynghorydd Ynni yn cynnig ymweliad i drigolion yn eu cartrefi, i ddarparu cyngor ar ynni, a mesurau arbed ynni cost isel am ddim (yn cynnwys goleuadau LED, teclynnau i adlewyrchu gwres ar reiddiaduron a balwnau ar gyfer simneiau).

Mae’r gwasanaeth ar gael i unrhyw un dros 18 oed y mae incwm y cartref yn llai na £31k neu i’r rheini sy’n derbyn ystod o fudd-daliadau. Gallwch wneud cais drwy gysylltu â deborah.woodrow@ageconnectstorfaen.org neu fe allwch ffonio 01495 769264 i drefnu ymweliad â’ch cartref.

Nyth Cymru

Mae Nyth Cymru yn darparu gwelliannau effeithlonrwydd ynni cartref am ddim fel boeler newydd, gwres canolog neu inswleiddio i drigolion cymwys. Ewch i wefan Nyth Cymru neu ffoniwch 0808 808 2244.

Cymru Gynnes

Gwasanaeth cynhwysfawr a diduedd am ddim sy’n helpu pobl i leihau eu biliau ynni drwy newid cyflenwr, grantiau inswleiddio a defnyddio ynni mewn ffordd mwy gwybodus. Ffoniwch Cyngor ar Bopeth Torfaen ar 01633 876121 i siarad ag Ymgynghorydd Ynni.

Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni

Sefydliad dielw sy’n darparu cyngor diduedd am ddim i’ch helpu i arbed arian ac ymladd newid hinsawdd drwy leihau allyriadau carbon deuocsid o’ch cartref. I gael mwy o wybodaeth ewch i wefan Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni neu ffoniwch 0800 512 012.

Mesuryddion Deallus

Gall helpu i fonitro’r ynni yr ydych yn ei ddefnyddio a nodi arbedion posibl yn eich cartref. Cysylltwch â'ch cyflenwr am ragor o wybodaeth.

Mesuryddion Rhagdalu

Os ydych yn cael trafferth ychwanegu at fesuryddion, fe'ch cynghorir i gysylltu â'ch cyflenwr ynni. Am ragor o gyngor, ewch i wefan Cyngor ar Bopeth.

Help i Aelwydydd (gov.uk)

Os ydych yn cael anhawster gyda chostau byw cynyddol, mae Llywodraeth y DU wedi creu’r wefan Help for Households sy’n rhoi’r cymorth a’r cyngor ariannol sydd ar gael i gyd yn yr un lle -  https://helpforhouseholds.campaign.gov.uk/

Diwygiwyd Diwethaf: 07/11/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Call Torfaen

Ffôn: 01495 762200

Ebost: your.call@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig