Costau bwyd

Cymorth ariannol

Cronfa Cymorth Gofalwyr

Gall Gofalwyr Di-dâl wneud cais nawr am grantiau o hyd at £500 ar gyfer eitemau hanfodol, gan gynnwys talebau archfarchnadoedd. Am fwy o wybodaeth, ewch i Cronfa Cymorth Gofalwyr De-ddwyrain Cymru neu, cysylltwch â louise.hook@torfaen.gov.uk

Talebau bwyd

Gallwch gael talebau gan Gyngor ar Bopeth, Y Ganolfan Byd Gwaith, meddygfeydd, ymwelwyr iechyd a gweithwyr cymdeithasol y gellir eu defnyddio yn eich banc bwyd lleol.

Banciau bwyd

I gael mwy o wybodaeth am eich banc bwyd lleol, ewch i wefan TVA Wales.

Prydau ysgol am ddim

Os ydych yn derbyn budd-daliadau efallai y bydd eich plentyn yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim. Am fwy o wybodaeth ewch i ardal Prydau Ysgol am Ddim ar y wefan.

Tasty not Wasty CIC

Mae Tasty not Wasty yn grŵp cymunedol ddim-er-elw gyda’r nod o leihau gwastraff bwyd drwy gael cynnyrch a nwyddau gan y prif archfarchnadoedd er mwyn eu hailddosbarthu drwy eu caffi a’u cegin gymunedol. 

Ar agor ar ddydd Mawrth-ddydd Sadwrn 10am-11am yn Eglwys Fethodistaidd Llanyrafon.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.facebook.com/TastyNotWastyCIC

Siop Groser Eglwys Victory 

Sefydlwyd ‘Grocery Store by Victory’ gan Eglwys Victory i gynorthwyo pobl drwy’r argyfwng costau byw.

Mae’n wasanaeth cymorth fforddiadwy i bobl Cwmbrân, lle rydych yn talu £4 am werth £20 o nwyddau, gan gynnwys ffrwythau/llysiau ffres. 

Mae angen i gwsmeriaid dalu tanysgrifiad blwyddyn o £5 a byddant wedi eu cyfyngu i ddau sesiwn siopa yr wythnos. Mae gan y siop ddetholiad gwych o gynnyrch ffres a hanfodion bob dydd.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.facebook.com/VictoryGroceryStore

SustainABLE - Able Radio

Mae siop fwyd SustainABLE Able Radio yn gwerthu ffrwythau a llysiau cost isel sydd wedi ei dyfu’n lleol gan ddefnyddwyr y gwasanaeth.

Mae’r siop wedi ei lleoli yn Nant Bran ar Upper Cwmbran Road ac mae ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener bob wythnos o 10am i hanner dydd ac o 1pm i 2.30pm.

I gael rhagor o wybodaeth am SustainABLE, ewch i www.facebook.com/AbleRadio

Cyngor

Tîm budd-daliadau Cyngor Torfaen

Cysylltwch â ni drwy e-bost ar benefits@torfaen.gov.uk neu ffoniwch y Tîm Gofal Cwsmeriaid ar 01495 766430 neu 01495 766570. Neu fe allwch alw heibio un o’n Canolfannau Gofal Cwsmeriaid.

Creu Cymunedau Cryf

I gael cyngor ynghylch sut i atal caledi yn y dyfodol ewch i wefan Building Resilient Communities.

Cyngor ar Bopeth

I gael gwybodaeth am dalebau bwyd a banciau bwyd, ewch i www.citizensadvice.org.uk

Help i Aelwydydd (gov.uk)

Os ydych yn cael anhawster gyda chostau byw cynyddol, mae Llywodraeth y DU wedi creu’r wefan Help for Households sy’n rhoi’r cymorth a’r cyngor ariannol sydd ar gael i gyd yn yr un lle -  https://helpforhouseholds.campaign.gov.uk/

Diwygiwyd Diwethaf: 12/12/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Call Torfaen

Ffôn: 01495 762200

Ebost: your.call@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig