Credyd Cynhwysol, Budd-dal Tai a Gostyngiadau'r Dreth Gyngor

Os ydych chi o oedran gweithio ni allwch wneud cais newydd am Fudd-dal Tai am eich costau tai mwyach. Bydd angen i chi hawlio Credyd Cynhwysol yn lle. Fodd bynnag, mae rhai eithriadau i'r newid hwn a manylir ar wybodaeth bellach am hyn isod.

Sylwch nad ydych yn gallu hawlio cymorth gyda'ch Treth Gyngor o fewn Credyd Cynhwysol - Mae angen i chi wneud cais am Gostyngiad Treth Gyngor gyda ni trwy ffonio ein Tîm Hawliadau Newydd ar 0300 4563559 neu fel arall, gan lenwi ein ffurflen gais ar-lein.

Credyd Cynhwysol

Beth yw Credyd Cynhwysol?

Mae Credyd Cynhwysol yn un tâl syml i bobl allan o waith neu yn gweithio ac ar incwm isel. Mae’n cyfuno chwe budd-dal presennol yn un taliad:

 • Lwfans Ceisio Gwaith seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth seiliedig ar Incwm
 • Cymorth Incwm
 • Credyd Treth Gwaith
 • Credyd Treth Plant
 • Budd-dal Tai

Nodwch – Os ydych yn byw mewn llety â chymorth neu lety dros dro, ni fydd eich cais am Gredyd Cynhwysol yn cynnwys unrhyw gostau tai. Bydd angen i chi wneud cais am Fudd-dal Tai gyda ni o hyd. 

Mudo Naturiol 

Os ydych chi eisoes yn hawlio un neu fwy o’r budd-daliadau sy’n dod i ben, dylech barhau i hawlio fel arfer. Fodd bynnag, os byddwch yn adrodd am newid amgylchiadau cymwys i’ch budd-daliadau etifeddol, efallai y byddwch yn symud i Gredyd Cynhwysol. Mae rhai enghreifftiau o’r newidiadau a fydd yn ysgogi’r symudiad yn cynnwys:

 • Rydych yn rhiant sengl yn derbyn Cymorth Incwm ac mae eich plentyn ieuengaf yn cyrraedd pump oed neu’n gadael yr aelwyd yn barhaol
 • Rydych yn dod yn gyfrifol am blentyn am y tro cyntaf
 • Rydych yn rhoi’r gorau i’r gwaith oherwydd salwch
 • Rydych yn symud i gyfeiriad lle mae gwasanaeth llawn
 • Rydych yn hawlio credyd treth ac wedi gwahanu oddi wrth eich partner

Sut mae Credyd Cynhwysol yn wahanol?

Caiff Credyd Cynhwysol ei dalu’n wahanol i fudd-daliadau presennol. Byddwch yn derbyn un taliad ar gyfer eich aelwyd ac fe gaiff ei dalu i mewn i’ch cyfrif banc, cymdeithas adeiladu, Swyddfa Bost neu Undeb Credyd, unwaith y mis.

Os bydd eich Credyd Cynhwysol yn cynnwys rhent, bydd angen i chi dalu hwn i’ch landlord eich hun. Fodd bynnag, bydd Trefniadau Talu Amgen ar gael i helpu hawlwyr sydd angen cymorth ychwanegol. Mae hyn yn cynnwys talu’r elfen costau tai i’ch landlord.

Cymorth gyda Chyllidebu Personol

Cynigir Cymorth Cyllidebu Personol i chi os tybir eich bod yn agored i niwed ac angen cyngor ar reoli arian i’ch helpu i ymdopi gyda rheoli eich arian yn fisol a thalu eich biliau ar amser. Medrwch gael cymorth ar unrhyw adeg unwaith y bydd eich cais am Gredyd Cynhwysol wedi ei wneud. Cysylltwch â’r Adran Fudd-daliadau ar 01495 742377 neu e-bostiwch ni yn benefits@torfaen.gov.uk.

Taliadau Tai yn Ôl Disgresiwn

Mae Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn yn daliadau y gellir eu gwneud i bobl sy’n derbyn Credyd Cynhwysol tuag at eu costau tai ond sydd, efallai, angen help ariannol pellach tuag at dalu eu rhent.

Sut i hawlio Credyd Cynhwysol

Bydd angen i chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol ar wefan GOV.UK. Os nad oes gennych fynediad i’r rhyngrwyd, medrwch ddefnyddio’r cyfrifiaduron yn eich Canolfan Byd Gwaith leol. Bydd y Cyngor hefyd y medru darparu pwyntiau mynediad i’r rhyngrwyd, cymorth a chyngor wyneb i wyneb yn ein canolfannau cwsmeriaid yn Nhorfaen (Pont-y-pŵl, Cwmbrân neu Flaenafon). Mae mynediad i’r rhyngrwyd ar gael yn ein llyfrgelloedd lleol.

Dan amgylchiadau eithriadol, efallai y medrwch hawlio dros y ffôn neu ymweliad â'ch cartref. Dylech gysylltu â’r llinell gymorth Credyd Cynhwysol ar 0345 600 07233 i esbonio eich amgylchiadau a holi os yw hyn yn bosibl.

Nodwch – Os oes angen cymorth arnoch i gwblhau'r cais ar-lein am gredyd cynhwysol dylech gysylltu â'ch Canolfan Cyngor ar Bopeth leol.

Prydau Ysgol am Ddim

Efallai y bydd hawl gennych hefyd i gael Prydau Ysgol am Ddim os ydych chi’n hawlio Credyd Cynhwysol. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

Budd-dal Tai

Beth yw Budd-dal Tai?

Mae’r cynllun Budd-dal Tai yn cael ei redeg gan gynghorau lleol ar ran y Llywodraeth a gall eich helpu i dalu rhent os ydych ar incwm isel.

A fyddaf yn medru cael Budd-dal Tai?

Ar gyfer y mwyafrif o gwsmeriaid o oedran gweithio sy'n gwneud cais newydd am gymorth tuag at dalu rhent neu sydd â newid yn eu hamgylchiadau, mae Credyd Cynhwysol yn disodli taliadau Budd-dal Tai. Nid yw'r newid hwn yn effeithio ar bobl o oedran pensiwn a gallant wneud cais o hyd er Budd Tai.

I fedru gwneud cai am Fudd-dal Tai, rhaid eich bod:

 • Yn atebol i dalu’r rhent, a
 • Bod yn breswyl yn yr eiddo rydych yn gwneud cais yn ei gylch.

Fel rheol, ni fedrwch gael Budd-dal Tai os:

 • Oes gennych chi fwy na £16,000 mewn cynilion, buddsoddiadau ac eiddo rhyngoch chi a’ch partner (oni ydych yn derbyn Credyd Pensiwn Gwarantedig).
 • Ydych yn rhentu gan berthynas preswyl.
 • Ydych chi’n rhentu gan gyn-bartner.
 • Ydych chi’n gyfrifol am blentyn eich landlord.
 • Na fedrwch gael cymorth gan gronfeydd cyhoeddus oherwydd eich statws ymfudo.
 • Ydych chi’n fyfyriwr llawn-amser, heb blant nac unrhyw anabledd.

Faint o Fudd-dal Tai rwy’n debygol o’i gael a sut mae gwneud cais?

Medrwch gysylltu â’r Tîm Ceisiadau Newydd trwy ebost yn benefitapplication@torfaen.gov.uk neu ffonio 0300 456 3559, a byddant yn eich tywys trwy’r broses.

Y Cap Budd-daliadau

Fel rhan o’r Ddeddf Diwygio Lles cyflwynodd y llywodraeth gap ar gyfanswm y budd-daliadau y gall teulu o oed gweithio dderbyn. (Diffinnir teulu fel yr hawlydd, cymar ac unrhyw blant y maen nhw’n gyfrifol amdanynt ac sy’n byw gyda nhw).

Ar gyfer y rheiny sy’n byw y tu allan i Lundain y cap presennol yw:

 • £423.46 yr wythnos (£1,835 y mis) ar gyfer cyplau (gyda neu heb blant) a rhieni sengl
 • £283.71 yr wythnos (£1,229.42 y mis) ar gyfer hawlydd sengl

Os yw person yn cael eu heffeithio gan y cap mae eu Budd-dal Tai neu Gredyd Cynhwysol yn gostwng.

Am fwy o wybodaeth am y cap ewch i www.gov.uk/benefit-cap.

Gostyngiadau’r Dreth Gyngor

Beth yw Gostyngiad y Dreth Gyngor?

Caiff cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor ei redeg gan gynghorau lleol ar ran Llywodraeth Cymru a gall eich helpu i dalu’r Dreth Gyngor os ydych ar incwm isel. Os oes gennych hawl i Ostyngiad yn y Dreth Gyngor, bydd eich bil Treth Cyngor yn is.

A fedra i gael Gostyngiad yn y Dreth Gyngor?

Os ydych yn berchennog-ddeiliad neu’n byw mewn llety ar rent ac yn gyfrifol am fil y Dreth Gyngor, efallai y medrwch hawlio Gostyngiad yn y Dreth Gyngor. Efallai eich bod yn gymwys os ydych yn derbyn budd-daliadau, Credyd Cynhwysol neu os ydych yn gweithio ac ar gyflog isel.

I fedru hawlio Gostyngiad yn y Dreth Gyngor, rhaid i chi:

 • Fod ar incwm isel, a
 • Bod yn gyfrifol am dalu’r Dreth Gyngor

Fel rheol, ni fedrwch gael Gostyngiad yn y Dreth Gyngor os:

 • Oes gennych chi fwy na £16,000 mewn cynilion, buddsoddiadau ac eiddo rhyngoch chi a’ch partner (oni ydych yn derbyn Credyd Pensiwn Gwarantedig).

Faint o Ostyngiad yn y Dreth Gyngor fedrwn i wneud cais amdano a sut mae gwneud cais?

Os hoffech wneud cais am Ostyngiad Treth y Cyngor, gallwch lenwi cais ar-lein.

Fel arall, medrwch gysylltu â’r Tîm Ceisiadau Newydd trwy ebost yn benefitapplication@torfaen.gov.uk neu ffonio 0300 456 3559, a byddant yn eich tywys trwy’r broses.

Nodwch - os na fedrwch gwblhau cais arlein am Fudd-dal Tai neu Ostyngiad yn y Dreth Gyngor, medrwn drefnu i gwblhau’r cais gyda chi mewn cyfweliad personol naill ai yng Nghanolfan Gwsmeriaid Cwmbrân neu Bont-y-pŵl. Os ydych chi’n cael trafferth dod i un o’n swyddfeydd, medrwn ymweld â chi i gwblhau’r cais. Efallai y bydd angen i ni gysylltu â chi i gael gwybodaeth ychwanegol a phrawf o incwm a chyfalaf.

Angen gwybodaeth bellach?

Os hoffech chi gael gwybod mwy am Gredyd Cynhwysol, Budd-dal Tai neu gynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor, neu os nad ydych yn sicr pa fudd-dal y dylech ei hawlio, yna cysylltwch â ni trwy ebost yn benefitapplication@torfaen.gov.uk neu ffoniwch 0300 456 3559.

Diwygiwyd Diwethaf: 21/03/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Tîm Gofal Cwsmeriaid

Ffôn: 01495 766430

Ebost: benefits@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig