Newidiadau yn eich amgylchiadau

Mae'n rhaid i chi ddweud wrthym ar unwaith am unrhyw newidiadau a fydd yn effeithio ar eich Budd-dal Tai, yn honni Lleihau Treth y Cyngor neu cyfrif Treth y Cyngor.

Os byddwch yn oedi gallech golli budd-dal, hawlio gormod o ddisgownt neu y telir gormod o fudd-dal a gofynnir i dalu'r arian yn ôl.

Mae'n drosedd i beidio â dweud wrthym am newid a gallai arwain at erlyniad troseddol.

Mae enghreifftiau o'r newidiadau y mae angen i ni wybod am eu rhestru isod. Rhaid i chi ddweud wrthym:

 • Os byddwch yn newid eich cyfeiriad;
 • Os yw incwm neu gynilion gynnydd neu ostyngiad chi neu eich partner, gan gynnwys:
  • Os Lwfans Cyflogaeth neu Ceisio Gwaith a Chymorth yn stopio;
  • Os byddwch yn dechrau neu'n rhoi'r gorau i dderbyn Credyd Cynhwysol
  • Os byddwch yn dechrau gweithio neu newid swyddi;
  • Os cyflogau yn cynyddu neu'n gostwng;
  • Os yw credyd treth yn cael ei ddyfarnu neu swm y dyfarniad yn newid.
  • Os bydd eich codiadau pensiwn preifat.
  • Os bydd eich cynilion yn cynyddu e.e. os ydych wedi derbyn etifeddiaeth, ac o ganlyniad eich cynilion wedi cynyddu i dros £ 16,000
 • Newidiadau sy'n effeithio ar bobl sy'n byw gyda chi, gan gynnwys:
  • Os bydd rhywun yn dod i fyw gyda chi neu os yw rhywun yn gadael eich cartref;
  • Os yw'r incwm neu amgylchiadau o rywun sy'n byw gyda chi yn newid (ee maent yn dechrau gweithio neu eu Cymhorthdal Incwm i ben):

Nid yw hon yn rhestr gyflawn. Os nad ydych yn siŵr a ddylech ddweud rhywbeth wrthym, dim ond gwirio.

Sut i roi gwybod am newid

Mae'n bwysig eich bod yn darparu manylion am y newid, y dyddiad y digwyddodd y newid a phrawf lle bo'n briodol.

Os ydych wedi newid cyfeiriad cwblhewch y ffurflen newid cyfeiriad.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y taflen newidiadau i'ch amgylchiadau 

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Tîm Gofal Cwsmer

Ffôn: 01495 766430

E-bost: revs&bens@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig