Cyfyngiadau ar rent

Cyfyngiadau ar Rent yn y Sector Rhentu Cymdeithasol

Yn Ebrill 2013 cyflwynwyd rheolau a oedd yn gosod allan y nifer o ystafelloedd gwely bydd Budd-dal Tai yn talu amdanynt ar gyfer pobl o oedran gweithio sy’n byw mewn cartrefi Cymdeithas Tai e.e. Bron Afon, Tai Sir Fynwy, Pobl neu Melin.

Bydd tenantiaid sy’n tan-feddiannu’u cartrefi yn gweld gostyngiad o 14% yn eu BT ar gyfer un ystafell sbâr a 25% ar gyfer dwy ystafell sbâr neu fwy.

Caniateir un ystafell wely ar gyfer pob un o’r canlynol:

 • pob cwpwl (priod neu ddi-briod) o oedolion.
 • unrhyw oedolyn arall sy’n 16 oed neu’n hŷn.
 • unrhyw ddau o blant o’r un rhyw dan 16 oed. •unrhyw ddau o blant dan 10 oed.
 • unrhyw blentyn arall (ar wahân i blentyn y mae ei brif gartref yn rhywle arall).
 • Gofalwr neu dîm o ofalwyr sy'n darparu gofal dros nos i'r hawliwr, eu cymar, plentyn anabl neu oedolyn* annibynnol (ar yr amod bod ganddynt ystafell sbâr at y diben hwn a'u bod yn bodloni meini prawf penodol). Gofynnwch i ni am fwy o wybodaeth
 • Plentyn/plant maeth (dim ond un ystafell wely a ganiateir ar yr amod bod ystafell sbâr at y pwrpas hwn. Rhaid i’r gofalwyr maeth fod wedi’u cymeradwyo).
 • Unrhyw unigolyn nad yw’n ddibynnydd sydd yn y lluoedd arfog ac sy’n absennol o’i gartref Dros dro (ar yr amod ei fod yn bwriadu dychwelyd adref) e.e. mab neu ferch wedi tyfu i fyny sy’n byw gyda’r rhieni ond i ffwrdd yn gwasanaethu.
 • Cwpl *neu blentyn anabl blentyn sy'n methu rhannu ystafell wely oherwydd eu hanableddau difrifol. Gofynnwch i ni am fwy o wybodaeth.

*Cyflwynwyd rheolau newydd o 1 Ebrill 2017 i ganiatáu ystafell sbâr ychwanegol i ar gyfer y grwpiau yma.

Os ydych am fwy o wybodaeth yna cysylltwch â ni.

Lwfans Tai Lleol

Os ydych yn rhentu eiddo neu ystafell gan landlord preifat Lwfans Tai Lleol (LHA) yn cael ei ddefnyddio i gyfrifo faint o Fudd-dal Tai a gewch. Mae cyfradd y Lwfans Tai Lleol yn cael ei gynnwys yn eich cais sydd wedi ei seilio ar y nifer o ystafelloedd gwely a ganiateir ar gyfer maint eich cartref.

Faint o arian gewch chi?

Bydd eich Budd-dal Tai yn cael ei seilio ar:

 • eich cynilion chi a'ch partner (os oes gennych bartner)
 • cyfradd y Lwfans sy'n berthnasol i chi
 • yr arian rydych chi a'ch partner (os oes gennych bartner) yn ei ennill
 • eich amgylchiadau, er enghraifft eich oedran chi, oedrannau a maint eich teulu, a ydych chi neu unrhyw aelod o'ch teulu yn anabl, ac a fyddai unrhyw un sy'n byw gyda chi yn gallu helpu i dalu'r rhent.

I bwy fydd y Lwfans Tai Lleol yn berthnasol?

Bydd yn berthnasol i hawlwyr sy'n rhentu oddi wrth landlord preifat. 

Ni fydd yn berthnasol i chi:

 • os ydych yn denant gyda chymdeithas tai
 • os oes gennych denantiaeth a ddechreuodd cyn 1989
 • os ydych yn byw mewn carafán, cartref symudol neu hostel neu ar gwch preswyl, neu
 • os yw'r Swyddog Rhenti wedi penderfynu bod rhan sylweddol o'ch rhent ar gyfer prydau a gweini

Efallai na fydd y Lwfans yn berthnasol i chi os ydych yn byw mewn tai â chymorth. 

Os ydych wedi bod yn cael Budd-dal Tai ers cyn 7 Ebrill 2008, bydd y Lwfans yn berthnasol i chi dim ond:

 • os byddwch yn newid cyfeiriad
 • os bydd saib yn eich hawliad

Beth yw'r Lwfans Tai Lleol presennol Cyfraddau?

Mae cyfraddau Lwfans Tai Lleol eu pennu ar gyfer gwahanol fathau o lety ym mhob ardal Marchnad Rentu Eang (AMRE) gan y Gwasanaeth Swyddog Rhent. Yn Nhorfaen, mae un BRMA sy'n cynnwys ffiniau'r fwrdeistref yn union. Mae’r cyfraddau Lwfans Tai Lleol (LTLl) o 1 Ebrill 2023 fel a ganlyn:

Local Housing Allowance Rates
LletyCyfraddau LTLl TorfaenCyfraddau LTLl Sir Fynwy
Shared £54.00 £75.95
Un Gwelu  £87.45 £95.51
Dau Gwelu  £105.86 £126.58
Tri Gwelu  £120.82 £149.59
Pedwar Gwelu £149.59 £178.36

Os nad yw eich hawliad Budd-dal Tai yn cwrdd eich rhent yn llawn ac rydych yn cael trafferth cwrdd â'r diffyg gallwch wneud cais am Daliad Tai Dewisol.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y:

Diwygiwyd Diwethaf: 31/05/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Y Tîm Gofal Cwsmeriaid

Ffôn: 01495 766430

E-bost: revs&bens@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig