Trwyddedau Hurio Preifat a Cherbydau Hacni

Mae'n ofynnol i'r awdurdod gyhoeddi trwyddedau a gosod amodau ar gyfer cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat i sicrhau bod y cerbydau a ddefnyddir yn ddiogel ac yn gyfforddus a bod y gyrwyr yn addas a phriodol o bobl, yn addas yn feddygol, yn wybodus ac yn rhydd o euogfarnau perthnasol.

Gall cerbydau hacni yn cael ei alw'n ar ochr y ffordd. Mae ganddynt 'Tacsi' neu arwydd to 'Tacsi', plât trwydded arddangos ar gefn y sticeri cerbydau a drws ar y naill ochr. Mae'r plât a sticeri yn felyn. Mae'r cerbydau yn ddu.

Ni all cerbydau hurio preifat yn cael eu canmol ar ochr y ffordd. Rhaid i bob cerbyd hurio preifat o flaen llaw. Nid oes unrhyw oleuni ar ei platiau to a thrwydded gwyrdd a sticeri yn cael eu harddangos ar y cerbyd. Os bydd cerbyd llogi preifat yn stopio pan canmol mae'n debygol na fyddai wedi'u hyswirio bobl sy'n teithio.

Ffioedd Arfaethedig ar gyfer 2023/24

Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976

Ffioedd tr Cerbywyddedudau Hacni a Llogi Preifat 2023/24

Hysbysir drwy hyn, yn unol ag Adran 70 Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976, bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn bwriadu codi’r ffioedd canlynol yn 2023/24:-

Trwydded gyrru hurio preifat / cerbyd hacnai (3 blynedd o hyd)                                                              

 • Newydd/Adnewyddu £365
 • Gwiriadau DBS, diogelu a hyfforddiant arall – fel y codir gan ddarparwyr

Trwydded cerbyd hacnai / hurio preifat (Blynyddol) 

 • Newydd £240
 • Adnewyddu  £203 (£286 i gerbydau dros 8 oed)
 • Cerbydau gyda mynediad i’r anabl a Cherbydau trydan – gostyngiad o £80 (newydd), gostyngiad £70 (adnewyddu) 
 • Cerbyd newydd £126
 • Trwydded Trosglwyddo Cerbyd £63
 • Platiau, bracedi ac arwyddion drysau £37 am yr eitem gyntaf, a £10 yr eitem ychwanegol

Trwydded gweithredwr cerbydau hurio preifat

 • Newydd/Adnewyddu £742

Arall

 • Bathodyn newydd   £25
 • Trwydded newydd  £25
 • Amrywio manylion trwydded £40                                                                            

 Yn unol ag adran 70(3)(b) y Ddeddf uchod, bydd copi o'r hysbysiad ar gael i'w ddarlleno yn Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl, NP4 6YB am 28 diwrnod o ddyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn. Yn unol ag adran 70(3)(a), gellir cyflwyno gwrthwynebiadau ysgrifenedig yn erbyn y ffioedd arfaethedig i mi erbyn 18 Ionawr 2023 yn y cyfeiriad uchod neu drwy e-bostio licensing@torfaen.gov.uk

 Os derbynnir gwrthwynebiadau heb iddynt gael eu tynnu’n ôl, daw’r ffioedd i rym, gyda neu heb addasiadau, ar ôl ystyried y gwrthwynebiadau, ar 1 Ebrill 2023.

Dyddiad 21 Rhagfyr 2022

Rachel Jowitt
CYFARWYDDWR STRATEGOL
ECONOMI A’R AMGYLCHEDD

Coronafirws (COVID-19): Gwybodaeth am Wasanaethau

Dychwelodd Cymru i Lefel Rhybudd Sero o Lefel Rhybudd 2 ar 28 Ionawr 2022. Mae gwybodaeth benodol yn ymwneud â chyfyngiadau Lefel 0 bellach ar gael hefyd, gweler y dolenni isod:

Mae Motazone, Cwmbrân a Chanolfan Gwasanaeth Pont-y-pŵl ar agor ar hyn o bryd ac mae apwyntiadau ar gyfer profion cydymffurfio ar gael i gerbydau trwyddedig. Rhaid bod gan bob cerbyd trwyddedig dros flwydd oed dystysgrif cydymffurfio gyfredol os ydynt i'w defnyddio i'w llogi'n gyhoeddus neu'n breifat a rhaid i berchnogion barhau i gael prawf ar gyfer eu cerbydau ar yr adegau priodol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi tudalennau gwe yn darparu Canllawiau Tacsi a Cherbydau Hurio Preifat ar gyfer y diwydiant, a Chanllaw Teithio’n Ddiogel i’r cyhoedd, yn ogystal â gwybodaeth am y Lefelau Rhybudd presennol a’u hystyr

Mae gwiriadau hawl i weithio wedi'u haddasu dros dro i'w gwneud hi'n haws i gyflogwyr gynnal y gwiriadau yn ystod y pandemig Coronafirws. Mae canllawiau ar sut i gynnal gwiriad Hawl i Weithio yn ystod y pandemig ar gael ar wefan GOV.UK.

Mae Cŵn Tywys Cymru wedi llunio canllawiau i yrwyr trwyddedig. Mae’n rhannu gwybodaeth ynghylch y ffordd orau i gynorthwyo pobl ddall a rhannol ddall yn ystod argyfwng COVID.

Yn ogystal, rydym wedi casglu rhywfaint o wybodaeth a allai fod yn ddefnyddiol i chi ac sydd ar gael i’w lawr lwytho.

Mae'r tîm Trwyddedu yn gofyn, am y tro, bod yr holl geisiadau a'r dogfennau gofynnol yn cael eu cyflwyno trwy e-bost i licensing@torfaen.gov.uk. Rhaid i bob cais gael ei gwblhau'n llawn a rhaid cynnwys rhif ffôn fel y gallwn gysylltu â'r ymgeisydd pe bai unrhyw ymholiadau.

Byddwn yn cadarnhau ein bod wedi derbyn pob cais trwy e-bost a byddwn yn darparu manylion ar sut i wneud taliad gan ddefnyddio'r system dalu ar-lein sydd bellach ar waith. Gallwch hefyd weld Ffïoedd Trwyddedu ar gyfer Trwyddedau Cerbydau Hurio Preifat a Cherbydau Hacni yma.

Sylwch na fydd cais yn cael ei ystyried yn ddilys ac na fydd yn cael ei gwblhau'n llawn hyd nes y derbynnir y taliad. Rhaid derbyn ceisiadau adnewyddu a thaliad cyn i'r drwydded ddod i ben.

Os oes angen i chi gyflwyno cais i adnewyddu trwydded gyrrwr Cerbyd Hacni / Hurio Preifat, e-bostiwch y tîm trwyddedu Licensing@torfaen.gov.uk i gael cyngor pellach.

Mae ffurflenni cais ar gael isod ar eich cyfer.

 • Gwybodaeth bwysig am geisiadau newydd (Cerbydau Hacni a Thrwyddedau a Cherbydau Gyrwyr Hurio Preifat) - cedwir unrhyw geisiadau newydd hyd nes y gellir penderfynu arnynt. O ystyried y sefyllfa bresennol, ni allwn roi amserlen bendant i chi.

Ar hyn o bryd mae'r tîm yn gweithio o ddydd i ddydd yn dilyn arweiniad fel y'i darperir a gall pob un o'r uchod newid ar unrhyw adeg benodol. Rydym yn sicrhau bod ein gwefan yn gyfredol ac yn gofyn i chi edrych ar y wefan yn rheolaidd

Y dull cyswllt a ffefrir gennym yn ystod yr amser hwn yw trwy e-bost i licensing@torfaen.gov.uk

Ffurflenni i'w lawr lwytho a'u cyflwyno trwy e-bost

Mae'r ffurflenni hyn ar gael ar ffurf Word yn unig ar hyn o bryd. Pan fydd angen llofnod ysgrifenedig fel arfer, byddwn ar hyn o bryd yn gallu derbyn eich enw ar y ffurflen yn lle hyn.

Ecsbloetio Plant yn Rhywiol - Adnabod yr arwyddion

Er mwyn helpu i gadw plant yn ddiogel unwaith eto Heddlu Gwent yn annog aelodau o'r cyhoedd i fod yn wyliadwrus am y math hwn o droseddoldeb, ac i gysylltu â nhw drwy ffonio 101 neu 999 mewn argyfwng gydag unrhyw wybodaeth sydd ganddynt. Er mwyn helpu aelodau o'r cyhoedd adnabod arwyddion o gamfanteisio a cham-drin Heddlu Gwent wedi cyhoeddi dudalen ar y we.

Byddai'n well gan yr Heddlu yn clywed gan aelodau pryderus o'r cyhoedd sy'n adrodd am faterion sy'n troi allan i beidio â bod camfanteisio'n rhywiol ar blant (CSE), na pheidio cael eu galw o gwbl.

Amodau treth ar gyfer gyrwyr a gweithredwyr cerbydau hurio preifat

Mae'r Llywodraeth wedi cyflwyno gofyniad sy'n berthnasol i bawb sy'n gwneud cais am drwyddedau gyrru cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat, neu drwyddedau gweithredwyr hurio preifat ar 4 Ebrill 2022 ac ar ôl hynny. Ei fwriad yw mynd i'r afael â rhan o'r economi gudd sy'n cynnwys unigolion a busnesau â ffynonellau incwm trethadwy sydd wedi’u cuddio’n gyfan gwbl rhag Cyllid a Thollau EM (CThEM). Bydd y rheini sy’n ymgeisio o’r newydd am rhai trwyddedau sector cyhoeddus, gan gynnwys trwyddedau gyrru a gweithredu, yn cael cymorth i ddeall eu rhwymedigaethau treth yn well wrth wneud cais am drwydded am y tro cyntaf. Os bydd deiliad y drwydded yna’n gwneud cais i adnewyddu ei drwydded, bydd y cais yn amodol ar gwblhau gwiriad treth dilys. Gelwir hyn yn ‘Amodoldeb Treth’.

Rhaid i unrhyw ymgeisydd newydd gydnabod ei fod wedi derbyn canllawiau CThEM ar gydymffurfio â threth yr ydym yn eu cyfeirio atynt, a chadarnhau eu bod yn ymwybodol o gynnwys y canllawiau hynny. Mae hyn wedi'i nodi ar y ffurflen gais berthnasol. Rhaid iddynt wedyn lofnodi datganiad i gadarnhau eu bod yn deall eu rhwymedigaethau treth cyn y gallwn benderfynu ar eu cais. Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, ystyrir y canlynol yn ymgeisydd newydd:

 1. unrhyw un sy’n gwneud cais am drwydded yrru neu weithredu am y tro cyntaf erioed; ac
 2. unrhyw un sy’n gwneud cais am drwydded am y tro cyntaf ers dros 12 mis ers i drwydded flaenorol o’r un math ddod i ben, a allai fod wedi’i rhoi gan unrhyw awdurdod lleol, nid Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn unig

Pan wneir cais i adnewyddu trwydded, mae'n rhaid i'r ymgeisydd roi cod gwirio treth dilys i ni. Bydd angen cod hefyd gan unrhyw ymgeisydd sy’n gwneud cais am drwydded newydd ond sydd, o fewn y 12 mis blaenorol, wedi cael yr un math o drwydded â’r un y maent yn gwneud cais amdani a gyhoeddwyd gan unrhyw awdurdod lleol. Gellir cael y cod gwirio treth gan CThEM a rhaid ei gynnwys ar y ffurflen gais wrth wneud cais i adnewyddu’r drwydded. Byddwn yn gwirio bod y cod yn ddilys ac os ydyw, byddwn yn gallu bwrw ymlaen â phenderfynu ar y cais i adnewyddu’r drwydded. Ni fyddwn yn derbyn unrhyw wybodaeth am dreth na gwybodaeth ariannol arall am unrhyw ymgeisydd. Bydd y cod gwirio treth yn ddilys am 120 diwrnod ac ar ôl hynny bydd yn dod i ben a bydd angen i’r ymgeisydd gael cod newydd os nad yw eisoes wedi’i ddarparu i ni.

Polisi ar Weinyddu a Rheoleiddio Cerbydau Hacni a Llogi Preifat Trwyddedau

The Licensing Committee approved a revised “Policy on the Administration and Regulation of Hackney Carriage and Private Hire Licences” which came into effect on the 10th February 2022. This is the fifth revision of the policy that was first approved in October 2012 and became effective in January 2013.

Mae newidiadau diweddar i'r polisi yn cynnwys ychwanegu argymhellion a gyhoeddwyd yn Safonau Statudol o ran Trwyddedu Tacsis a Cherbydau Hurio Preifat  yr Adran Drafnidiaeth (Gorffennaf 2020)  a hefyd Canllaw i Gysoni Trwyddedu Tacsis a Cherbydau Hurio Preifat yng Nghymru  , Llywodraeth Cymru (Mawrth 2021). Bwriad y cyhoeddiadau hyn yw codi safonau a dod â chysondeb ar draws Cymru a Lloegr i reoleiddio'r rhai sy'n ymwneud â chludo teithwyr am dâl a hurio. Mae gwybodaeth i ymgeiswyr am ‘Amodoldeb Treth’ hefyd wedi’i hychwanegu at y Polisi.

Mae copi o’r Polisi ar Weinyddu a Rheoleiddio Trwyddedau Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat cyfredol ar gael i’w lawr lwytho. Yn rhan o'r polisi mae'r amodau canlynol y mae'n rhaid i ddeiliaid trwydded gydymffurfio â nhw tra bod ganddynt eu trwydded:

Mae'r pumed adolygiad o'r polisi yn disodli holl fersiynau blaenorol Polisi'r Cyngor ar Weinyddu a Rheoleiddio Trwyddedau Cerbyd Hacni a Cherbydau Hurio Preifat.

Newidiadau i Bolisi ymwneud â Diffoddwyr Tân mewn cerbydau

Ar 30 Ebrill 2015 Pwyllgor Trwyddedu a gymeradwywyd dileu'r amod ar gyfer cerbydau trwyddedig i gludo diffoddyddion tân, bydd yn mwyach yn rhan o unrhyw brawf neu arolygiad o'r cerbydau.

Nid yw hyn yn golygu na allwch gario diffoddwr os dymunwch, ond os byddwch yn gwneud mae'n rhaid iddo gael ei brofi a'i arolygu i fod yn ddiogel. Mae'n well peidio i gario un o gwbl yn hytrach nag un sydd heb ei brofi.

Gall y rhesymau y tu ôl i'r penderfyniad hwn gael ei weld drwy edrych ar Adroddiad y Pwyllgor Trwyddedu.

Oriau Agor Swyddfa

Ar hyn o bryd mae ein swyddfa ar gau i'r cyhoedd oherwydd pandemig Covid-19. Gellir gweld galwyr personol trwy apwyntiad yn unig ond rydym ar gael ar y ffôn (01633 647284) rhwng 9:00 am a 4:30 pm neu drwy e-bost ar licensing@torfaen.gov.uk

Mae cadw cofnodion o gwynion a materion eraill sy'n cael eu hadrodd gan eich cwsmeriaid

Mae polisi'r Cyngor yn glir iawn ynghylch pa gofnodion y mae'n rhaid i weithredwr eu cadw o ran cwynion. Gweler Amodau Trwydded Gweithredwr - rhaid cydymffurfio â'r rhain.

Rydym yn derbyn bod ein polisi yn llai clir ar gadw cofnodion o golli eiddo / dod o hyd, fodd bynnag, dylai fod yn fater o synnwyr cyffredin i amddiffyn eich hunain; hy os yw cwsmer yn adrodd colli rhai eiddo neu eiddo yn dod o hyd, bod cofnod yn cael ei wneud o'r golled / dod o hyd i eich diogelu rhag honiadau y gallai fod angen un ai swyddogion trwyddedu neu'r heddlu i ymchwilio yn y dyfodol.

Argymhellir bod pryd bynnag y bydd cwsmer naill ai: -

 • Yn gwneud unrhyw fath o gŵyn yn erbyn gyrrwr neu unrhyw berson y mae'r cwmni'n cyflogi
 • Adroddiadau unrhyw ddigwyddiad gyda cerbyd trwyddedig, gyrrwr neu weithredwr
 • Adroddiadau unrhyw golled neu ddifrod i'w heiddo
 • Gwneud cais arbennig, e.e. beidio â chael yrwyr a enwir.

Bod yn rhaid materion hyn gael eu cofnodi a'u hymchwilio gan y gweithredydd yn unol â pholisi'r Cyngor.

Mae hefyd yn bwysig bod unrhyw un sy'n gweithio ar eich derbynfeydd yn ymwybodol o'r gofyniad hwn ac yn derbyn hyfforddiant digonol i gydymffurfio

Mae swyddogion yn gweithredu rhaglen arolygu ragweithiol yr holl weithredwyr trwyddedig yn Nhorfaen er mwyn sicrhau bod y darpariaethau hyn yn cael eu bodloni.

Gwiriadau Cofnodion Troseddol

Mae'r Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB) yn cael eu elwir bellach yn y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

O'r 17 Mehefin, 2013 newidiodd y DBS y ffordd y maent yn delio â gwiriadau ar gyfer gweithwyr a deiliaid trwydded, sy'n effeithio ar y ffordd y bydd eich gwiriadau DBS yn cael ei gweinyddu gan y cyngor. Y prif newid yw y bydd y cyflogwr / cyngor bellach yn derbyn copi o'r dystysgrif datgeliad, bydd y DBS ond yn anfon tystysgrif at yr unigolyn sy'n destun y siec.

Mae rhagor o wybodaeth am newidiadau i Gwiriadau Cofnodion Troseddol ar gael yma.

Sigaréts electronig

Gofynnir i ni yn aml am y defnydd o sigaréts electronig mewn adeiladau perthnasol, a cherbydau trwyddedig. Y cyngor / gwybodaeth rydyn ni'n ei rhoi ar hyn o bryd yw:

 • Er nad ydyn nhw'n anghyfreithlon, byddai'n anodd profi nad ydyn nhw'n sigaréts go iawn pe bai swyddog gorfodi yn mynd heibio
 • Nid yw'n anfon y neges gywir at y cwsmeriaid a gallai arwain at gam-arwain o ran y ddeddfwriaeth
 • Mae tafarndai JD Wetherspoons wedi penderfynu gweithredu polisi mewnol i atal pobl rhag eu defnyddio ar eu safle

Byddwn yn parhau i fonitro’r sefyllfa a darparu gwybodaeth yma pan fydd angen.dev

Prisiau 

Mae'r rhestr gyfredol o Prisiau Cerbydau Hacni ar gael i'w lawrlwytho . Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu gwynion am brisiau , cysylltwch â ni

Mae Deddf Cydraddoldeb

Cyflwynodd Deddf Cydraddoldeb 2010 reoliadau bod gennych yr holl tacsi a gyrwyr hurio preifat i gydymffurfio â.

Mae'r dyletswyddau sy'n cael eu gosod ar y gyrwyr tacsis hygyrch i gadeiriau olwyn dynodedig a cherbydau hurio preifat yn:

 • i gario'r  teithwyr tra mewn cadair olwyn
 • beidio â gwneud unrhyw dâl ychwanegol am wneud hynny
 • os yw'r teithiwr yn dewis eistedd mewn sedd i deithwyr, i gario'r gadair olwyni gymryd unrhyw gamau sy'n angenrheidiol i sicrhau bod y teithwyr yn cael ei wneud yn ddiogel ac yn gyfforddus yn rhesymol
 • i roi cymorth symudedd megis teithwyr ag sy'n rhesymol ofynnol

Mae hefyd yn ofynnol i'r Cyngor gyhoeddi rhestr o’r cerbydau sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn. Mae'r cerbydau ar y rhestr hon yn gallu cario rhai mathau o gadeiriau olwyn, ond nid pob un ohonynt o reidrwydd

Gellir cael copi o'r Deddf Cydraddoldeb 2010 i'w weld yma.

 

Sylwer - mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen (y Cyngor) ddyletswydd i warchod yr arian cyhoeddus a weinyddir ganddo ac, i'r perwyl hwnnw, gall ddefnyddio'r wybodaeth rydych chi'n ei rhoi o fewn Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen i atal a datgelu twyll. Hefyd, gall y Cyngor rannu'r wybodaeth hon â chyrff eraill sy'n gweinyddu neu'n derbyn arian cyhoeddus at y dibenion hyn yn unig. Am ragor o wybodaeth, gweler tudalen y Fenter Twyll Genedlaethol ar y wefan hon.

Diwygiwyd Diwethaf: 23/05/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Y Tîm Trwyddedu

Ffôn: 01633 647284

E-bost: licensing@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig