Trwyddedau Hurio Preifat a Cherbydau Hacni

Mae'n ofynnol i'r awdurdod gyhoeddi trwyddedau a gosod amodau ar gyfer cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat i sicrhau bod y cerbydau a ddefnyddir yn ddiogel ac yn gyfforddus a bod y gyrwyr yn addas a phriodol o bobl, yn addas yn feddygol, yn wybodus ac yn rhydd o euogfarnau perthnasol.

Gall cerbydau hacni yn cael ei alw'n ar ochr y ffordd. Mae ganddynt 'Tacsi' neu arwydd to 'Tacsi', plât trwydded arddangos ar gefn y sticeri cerbydau a drws ar y naill ochr. Mae'r plât a sticeri yn felyn. Mae'r cerbydau yn ddu.

Ni all cerbydau hurio preifat yn cael eu canmol ar ochr y ffordd. Rhaid i bob cerbyd hurio preifat o flaen llaw. Nid oes unrhyw oleuni ar ei platiau to a thrwydded gwyrdd a sticeri yn cael eu harddangos ar y cerbyd. Os bydd cerbyd llogi preifat yn stopio pan canmol mae'n debygol na fyddai wedi'u hyswirio bobl sy'n teithio.

Ffioedd Arfaethedig ar gyfer 2023/24

Daeth y ffioedd ar gyfer Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat i rym ar 1 Ebrill 2023.

Ffioedd Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat 2024/2025

Hysbysir drwy hyn, bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn bwriadu codi’r ffioedd a ganlyn ar gyfer 2024/25, yn unol ag adran 70, Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976. Gellir wrthwynebu’n ysgrifenedig i’r ffioedd arfaethedig i Rachel Jowitt, Cyfarwyddwr Strategol yr Economi a’r Amgylchedd, erbyn 17 Ionawr 2024 d/o Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl NP4 6YB neu licensing@torfaen.gov.uk.

Gellir gweld Ffioedd Hurio arfaethedig ar gyfer Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat 2024/2025 yma.

Ceisiadau

Mae'r tîm Trwyddedu yn gofyn, am y tro, bod yr holl geisiadau a'r dogfennau gofynnol yn cael eu cyflwyno trwy e-bost i licensing@torfaen.gov.uk. Rhaid i bob cais gael ei gwblhau'n llawn a rhaid cynnwys rhif ffôn fel y gallwn gysylltu â'r ymgeisydd pe bai unrhyw ymholiadau.

Byddwn yn cadarnhau ein bod wedi derbyn pob cais trwy e-bost a byddwn yn darparu manylion ar sut i wneud taliad gan ddefnyddio'r system dalu ar-lein sydd bellach ar waith. Gallwch hefyd weld Ffïoedd Trwyddedu ar gyfer Trwyddedau Cerbydau Hurio Preifat a Cherbydau Hacni yma.

Sylwch na fydd cais yn cael ei ystyried yn ddilys ac na fydd yn cael ei gwblhau'n llawn hyd nes y derbynnir y taliad. Rhaid derbyn ceisiadau adnewyddu a thaliad cyn i'r drwydded ddod i ben.

Os oes angen i chi gyflwyno cais na ellir ei wneud trwy e-bost, cysylltwch â'r tîm i drefnu apwyntiad.

Ffurflenni i'w lawr lwytho a'u cyflwyno trwy e-bost

Mae'r ffurflenni hyn ar gael ar ffurf Word yn unig ar hyn o bryd. Pan fydd angen llofnod ysgrifenedig fel arfer, byddwn ar hyn o bryd yn gallu derbyn eich enw ar y ffurflen yn lle hyn.

Ecsbloetio Plant yn Rhywiol - Adnabod yr arwyddion

Er mwyn helpu i gadw plant yn ddiogel unwaith eto Heddlu Gwent yn annog aelodau o'r cyhoedd i fod yn wyliadwrus am y math hwn o droseddoldeb, ac i gysylltu â nhw drwy ffonio 101 neu 999 mewn argyfwng gydag unrhyw wybodaeth sydd ganddynt. Er mwyn helpu aelodau o'r cyhoedd adnabod arwyddion o gamfanteisio a cham-drin Heddlu Gwent wedi cyhoeddi dudalen ar y we.

Byddai'n well gan yr Heddlu yn clywed gan aelodau pryderus o'r cyhoedd sy'n adrodd am faterion sy'n troi allan i beidio â bod camfanteisio'n rhywiol ar blant (CSE), na pheidio cael eu galw o gwbl.

Amodau treth ar gyfer gyrwyr a gweithredwyr cerbydau hurio preifat

Mae'r Llywodraeth wedi cyflwyno gofyniad sy'n berthnasol i bawb sy'n gwneud cais am drwyddedau gyrru cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat, neu drwyddedau gweithredwyr hurio preifat ar 4 Ebrill 2022 ac ar ôl hynny. Ei fwriad yw mynd i'r afael â rhan o'r economi gudd sy'n cynnwys unigolion a busnesau â ffynonellau incwm trethadwy sydd wedi’u cuddio’n gyfan gwbl rhag Cyllid a Thollau EM (CThEM). Bydd y rheini sy’n ymgeisio o’r newydd am rhai trwyddedau sector cyhoeddus, gan gynnwys trwyddedau gyrru a gweithredu, yn cael cymorth i ddeall eu rhwymedigaethau treth yn well wrth wneud cais am drwydded am y tro cyntaf. Os bydd deiliad y drwydded yna’n gwneud cais i adnewyddu ei drwydded, bydd y cais yn amodol ar gwblhau gwiriad treth dilys. Gelwir hyn yn ‘Amodoldeb Treth’.

Rhaid i unrhyw ymgeisydd newydd gydnabod ei fod wedi derbyn canllawiau CThEM ar gydymffurfio â threth yr ydym yn eu cyfeirio atynt, a chadarnhau eu bod yn ymwybodol o gynnwys y canllawiau hynny. Mae hyn wedi'i nodi ar y ffurflen gais berthnasol. Rhaid iddynt wedyn lofnodi datganiad i gadarnhau eu bod yn deall eu rhwymedigaethau treth cyn y gallwn benderfynu ar eu cais. Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, ystyrir y canlynol yn ymgeisydd newydd:

  1. unrhyw un sy’n gwneud cais am drwydded yrru neu weithredu am y tro cyntaf erioed; ac
  2. unrhyw un sy’n gwneud cais am drwydded am y tro cyntaf ers dros 12 mis ers i drwydded flaenorol o’r un math ddod i ben, a allai fod wedi’i rhoi gan unrhyw awdurdod lleol, nid Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn unig

Pan wneir cais i adnewyddu trwydded, mae'n rhaid i'r ymgeisydd roi cod gwirio treth dilys i ni. Bydd angen cod hefyd gan unrhyw ymgeisydd sy’n gwneud cais am drwydded newydd ond sydd, o fewn y 12 mis blaenorol, wedi cael yr un math o drwydded â’r un y maent yn gwneud cais amdani a gyhoeddwyd gan unrhyw awdurdod lleol. Gellir cael y cod gwirio treth gan CThEM a rhaid ei gynnwys ar y ffurflen gais wrth wneud cais i adnewyddu’r drwydded. Byddwn yn gwirio bod y cod yn ddilys ac os ydyw, byddwn yn gallu bwrw ymlaen â phenderfynu ar y cais i adnewyddu’r drwydded. Ni fyddwn yn derbyn unrhyw wybodaeth am dreth na gwybodaeth ariannol arall am unrhyw ymgeisydd. Bydd y cod gwirio treth yn ddilys am 120 diwrnod ac ar ôl hynny bydd yn dod i ben a bydd angen i’r ymgeisydd gael cod newydd os nad yw eisoes wedi’i ddarparu i ni.

Polisi ar Weinyddu a Rheoleiddio Cerbydau Hacni a Llogi Preifat Trwyddedau

Cymeradwyodd y Pwyllgor Trwyddedu'r Polisi diwygiedig ar 'Weinyddu a Rheoleiddio Trwyddedau Cerbyd Hacni a Hurio Preifat', a ddaeth i rym ar 10 Chwefror 2022.

Mae newidiadau diweddar i'r polisi yn cynnwys ychwanegu argymhellion a gyhoeddwyd yn Safonau Statudol o ran Trwyddedu Tacsis a Cherbydau Hurio Preifat  yr Adran Drafnidiaeth (Gorffennaf 2020)  a hefyd Canllaw i Gysoni Trwyddedu Tacsis a Cherbydau Hurio Preifat yng Nghymru  , Llywodraeth Cymru (Mawrth 2021). Bwriad y cyhoeddiadau hyn yw codi safonau a dod â chysondeb ar draws Cymru a Lloegr i reoleiddio'r rhai sy'n ymwneud â chludo teithwyr am dâl a hurio. Mae gwybodaeth i ymgeiswyr am ‘Amodoldeb Treth’ hefyd wedi’i hychwanegu at y Polisi.

Mae copi o’r Polisi ar Weinyddu a Rheoleiddio Trwyddedau Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat cyfredol ar gael i’w lawr lwytho. Yn rhan o'r polisi mae'r amodau canlynol y mae'n rhaid i ddeiliaid trwydded gydymffurfio â nhw tra bod ganddynt eu trwydded:

Oriau Agor Swyddfa

Ar hyn o bryd mae gennym system apwyntiadau ar gyfer galwyr personol. Lle bo modd, rhaid e-bostio ceisiadau a dogfennau ategol i licensing@torfaen.gov.uk. Os nad yw hyn yn bosibl, cysylltwch â’r tîm naill ai drwy e-bost neu dros y ffôn ar 01633 647286 i drefnu apwyntiad

Y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Mae’r Cyngor bellach wedi symud i system gais ar-lein ar gyfer DBS fydd yn cyflymu’r broses i wneud cais am wiriad DBS a’i gwneud yn fwy effeithlon i’r Cyngor a’r ymgeisydd.

Pan fydd y DBS yn derbyn cais am dystysgrif datgelu cofnod troseddol manwl, dim ond at y person sy’n destun y gwiriad y bydd y DBS yn anfon y dystysgrif. Bydd angen rhoi copi gwreiddiol i'r tîm cyn yr eir ati i benderfynu ar gais.

Erbyn hyn, mae’n ofynnol i bob gyrrwr trwyddedig gyflwyno cais am dystysgrif DBS uwch i'r Cyngor bob 6 mis, neu, os ydynt wedi tanysgrifio i wasanaeth diweddaru'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, rhoi caniatâd i'r Cyngor wirio’u statws DBS. Mae’r tîm yn annog pob gyrrwr i danysgrifio i Wasanaeth Diweddaru’r DBS gan fod hyn yn symleiddio proses wirio’r DBS bob 6 mis i chi a’i gwneud yn fwy cost effeithiol.

Ysmygu a defnyddio Sigaréts Electronig

Mae Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 yn gwahardd ysmygu mewn unrhyw gerbyd trwyddedig. Os canfyddir eich bod yn ysmygu mewn cerbyd trwyddedig, gallech gael hysbysiad cosb benodedig o £100. Mae ysmygu sigaréts electronig neu debyg hefyd wedi'i wahardd mewn cerbydau trwyddedig. Os canfyddir eich bod yn ysmygu, yn ogystal â derbyn hysbysiad cosb benodedig, efallai y bydd eich trwydded hefyd yn cael ei hadolygu.

Prisiau 

Mae'r rhestr gyfredol o Prisiau Cerbydau Hacni ar gael i'w lawrlwytho . Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu gwynion am brisiau , cysylltwch â ni

Mae Deddf Cydraddoldeb

Cyflwynodd Deddf Cydraddoldeb 2010 reoliadau bod gennych yr holl tacsi a gyrwyr hurio preifat i gydymffurfio â.

Mae'r dyletswyddau sy'n cael eu gosod ar y gyrwyr tacsis hygyrch i gadeiriau olwyn dynodedig a cherbydau hurio preifat yn:

  • i gario'r  teithwyr tra mewn cadair olwyn
  • beidio â gwneud unrhyw dâl ychwanegol am wneud hynny
  • os yw'r teithiwr yn dewis eistedd mewn sedd i deithwyr, i gario'r gadair olwyni gymryd
  • unrhyw gamau sy'n angenrheidiol i sicrhau bod y teithwyr yn cael ei wneud yn ddiogel ac yn gyfforddus yn rhesymol
  • i roi cymorth symudedd megis teithwyr ag sy'n rhesymol ofynnol

Mae hefyd yn ofynnol i'r Cyngor gyhoeddi rhestr o’r cerbydau sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn. Mae'r cerbydau ar y rhestr hon yn gallu cario rhai mathau o gadeiriau olwyn, ond nid pob un ohonynt o reidrwydd

Gellir cael copi o'r Deddf Cydraddoldeb 2010 i'w weld yma.

Cyngor Busnes

Os ydych yn fusnes ac yn chwilio am gyngor, mae Cyswllt Busnes Torfaen yn cynnig un pwynt cyswllt ar gyfer ymholiadau gan fusnesau, yn cynnwys grantiau, cyllid a chymorth wrth ddatblygu busnes. I gysylltu â’r gwasanaeth, rhowch glic ar businessdirect@torfaen.gov.uk neu ffoniwch 01633 648735. Neu, gallwch gysylltu drwy’r ffurflen Cyswllt Busnes

 

Sylwer - mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen (y Cyngor) ddyletswydd i warchod yr arian cyhoeddus a weinyddir ganddo ac, i'r perwyl hwnnw, gall ddefnyddio'r wybodaeth rydych chi'n ei rhoi o fewn Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen i atal a datgelu twyll. Hefyd, gall y Cyngor rannu'r wybodaeth hon â chyrff eraill sy'n gweinyddu neu'n derbyn arian cyhoeddus at y dibenion hyn yn unig. Am ragor o wybodaeth, gweler tudalen y Fenter Twyll Genedlaethol ar y wefan hon.

Diwygiwyd Diwethaf: 04/03/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Y Tîm Trwyddedu

Ffôn: 01633 647284

E-bost: licensing@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig