Cofrestr Etholwyr

Mae pobl yn sylwi bod asiantaethau gwirio credyd a banciau yn defnyddio’r Gofrestr Etholwyr I gymeradwyo morgeisio, benthyciadau, cardiau credyd a hyd yn oed contractau ffôn symudol!

... ond y prif reswm dros lunio Cofrestr Etholwyr yw eich galluogi i bleidleisio mewn etholiadau a refferenda.

Cofrestru Etholiadol Unigol (CEU)

Gyflwynwyd CEU yn genedlaethol yn 2014 er mwyn helpu i fynd i'r afael â thwyll etholiadol a galluogi gofrestru ar-lein, sy'n ei gwneud yn haws ac yn fwy cyfleus i chi gofrestru i bleidleisio.

Newid i’r ffyrdd yr ydych yn cofrestru

Cyn y cyflwynwyd y Gofrestr Etholwyr Unigol, un person ymhob aelwyd oedd yn gyfrifol am gofrestru pob trigolyn yn y cyfeiriad hwnnw yn ystod y 'canfas blynyddol'.

O 10 Mehefin 2014, mae angen i bob person gofrestru i bleidleisio’n unigol, trwy ddarparu eu rhif yswiriant gwladol a dyddiad geni fel ‘ gwybodaeth adnabod’. Os na fedrwch ddarparu’r fath wybodaeth, mae mathau eraill o dystiolaeth swyddogol y gellir eu derbyn.

Mae angen i chi gofrestru yn unigol ar-lein os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes. Mae angen i chi hefyd gofrestru ar-lein bob tro y byddwch yn symud cyfeiriad neu os ydych yn newid eich enw. Mae'n cymryd tua 3 munud i gofrestru o dan y system newydd. Gallwch gofrestru i bleidleisio yma

Os nad ydych yn gallu cofrestru ar-lein, gallwn ddarparu ffurflenni papur ar gais. Rhowch wybod i ni os ydych angen ffurflen bapur.

Sut byddaf yn gwybod a ydwyf wedi cofrestru?

Bydd y rhan fwyaf o bobl (oni bai eich bod newydd symud i Dorfaen) wedi derbyn gwybodaeth gennym ar wahanol gamau, a yw Ffurflen Ymholiad Aelwyd, Gwahoddiad i Gofrestru, llythyr cadarnhau, llythyr ymholiad (gofyn am dystiolaeth o bwy ydych chi os oes angen), cerdyn pleidleisio, bleidlais drwy'r post neu ryw cyfathrebu eraill.

Os nad ydych wedi derbyn unrhyw un o'r rhain neu ddim yn gwybod os ydych wedi cofrestru, ffoniwch Cyngor Torfaen ar 01495 762200 neu e-bostiwch voting@torfaen.gov.uk.

Pryd mae'r Canfasio Blynyddol a beth ydyw?

Y canfasiad blynyddol yw pan fyddwn yn ysgrifennu at bob cartref yn gofyn i bobl gadarnhau neu newid eu manylion. Rydym hefyd yn anfon ffurflenni i eiddo gwag, rhag ofn bod rhywun wedi symud i mewn ers i ni ganfasio diwethaf. Mae'r canfasio blynyddol yn digwydd o fis Gorffennaf bob blwyddyn. A fyddech cystal ag ymateb i'r canfasio yn ddi-oed (dros y ffôn neu'r rhyngrwyd os yw'r manylion sy'n ymddangos ar y ffurflenni a anfonwyd atoch eisoes yn gywir) a / neu gwblhau unrhyw ffurflenni neu gofrestru ar-lein os oes angen.

Bydd y ffurflen ymholiad blynyddol yn eich caniatáu i:

 • gywiro unrhyw gamgymeriadau
 • ychwanegu pobl yn eich cartref i’r gofrestr (er enghraifft, gall eich plant fod wedi cyrraedd 14 oed)
 • gwneud cais am bleidlais drwy’r post
 • tynnu’ch enw oddi ar y gofrestr sydd wedi’i golygu

Mae'n bwysig eich bod yn gweithredu ar y ffurflen hon os yw'n ofynnol i chi wneud hynny. Os na fyddwch yn ymateb, efallai y cewch eich tynnu oddi ar y gofrestr etholiadol ac ni fyddwch yn gallu pleidleisio a bydd yn anoddach ichi gael credyd.

Os nad oes unrhyw newidiadau gallwch ymateb drwy alw rhadffôn, dweud hynny ar lein neu drwy’r post. Dim ond drwy ddychwelyd y ffurflen neu ei llenwi ar lein y gallwch wneud newidiadau www.hef-response.co.uk/torfaen

Canfod mwy 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan y Comisiwn Etholiadol.

Os ydych yn byw yn Nhorfaen ac yn dymuno i weld a ydych chi wedi cofrestru ar hyn o bryd i bleidleisio, ffoniwch 01495 762200 neu e-bostiwch voting@torfaen.gov.uk

Cymhwysedd

I gael eich cynnwys ar y Gofrestr rhaid eich bod yn:

 • Ddinesydd Prydeinig, Dinesydd o’r Gymanwlad, Dinesydd o Iwerddon neu ddinesydd sydd yn Aelod wladwriaeth o’r UE neu Wladolyn Tramor
 • Byw mewn cyfeiriad yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
 • 16 oed neu hŷn, neu’n 14/15 ond yn cyrraedd 16 oed yn ystod y cyfnod y bydd y Gofrestr mewn grym.

Gofynion Cyfreithiol

Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i ddinasyddion cymwys gofrestru.

Byw Dramor

Os ydych yn Ddinesydd Prydeinig ac yn ystyried byw dramor mae’n bosib y bydd hawl gennych i gofrestru mewn Etholiadau Seneddol o’ch cyfeiriad cofrestredig. Gall eich hawl i bleidleisio mewn Etholiadau Seneddol ym Mhrydain barhau hyd at 15 blynedd. Gallwch bleidleisio drwy’r post neu trwy ddirprwy.

Etholwyr categori arbennig eraill

Gallwch hefyd gofrestru i bleidleisio yma os oes gennych gysylltiad lleol i Nhorfaen, ond nad oes gennych gyfeiriad parhaol neu sefydlog, os ydych yn ddigartref, os ydych yn garcharor remand neu os ydych yn preswylio yn wirfoddol mewn ysbyty meddwl.

Lluoedd EM, Gweision y Goron a chyflogeion y Cyngor Prydeinig

Gall aelod o Luoedd Ei Mawrhydi a'u priod neu bartner sifil gofrestru fel pleidleisiwr gwasanaeth. Efallai y Gweision y Goron a chyflogeion y Cyngor Prydeinig sydd dramor, ac mae eu priod i bartner sifil, hefyd gofrestru fel pleidleisiwr gwasanaeth. Os yw hyn yn berthnasol i chi, a fyddech cystal â chofrestru i bleidleisio yma.

Cofrestru Anhysbys

Os ydych yn teimlo eich bod mewn perygl am fod eich enw'n ymddangos ar y gofrestr etholwyr gallwch wneud cais i gael eich cynnwys yn ddienw ac os bydd eich cais yn cael ei dderbyn, ni fydd eich enw a'ch cyfeiriad yn ymddangos ar y gofrestr, dim ond eich rhif etholiadol. Gall unrhyw un sy'n byw gyda chi hefyd wneud cais i bleidleisio yn y ffordd hon.

Bydd angen i chi lenwi ffurflen, rhoi rhesymau, ddarparu tystiolaeth ddogfennol ac wedi eich cais ei gefnogi gan naill ai:

 • heddwas o rheng arolygydd neu uwch o unrhyw heddlu yng Nghymru a Lloegr
 • Cyfarwyddwr Cyffredinol y Gwasanaeth Diogelwch • Cyfarwyddwr Cyffredinol yr Asiantaeth Troseddu Genedlaethol
 • unrhyw gyfarwyddwr gwasanaethau cymdeithasol i oedolion o fewn ystyr adran 6 (A1) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol 1970
 • unrhyw ymarferydd meddygol cofrestredig
 • unrhyw nyrs neu fydwraig gofrestredig
 • unrhyw berson sy’n rheoli lloches. Mae ‘lloches’ yn golygu llety gyda rhaglen cefnogaeth therapiwtig ac ymarferol wedi'i chynllunio i ddioddefwyr, neu’r rhai sydd mewn perygl o gam-drin domestig neu drais

Nid oes raid i'r swyddog cymwys fod wedi ei leoli yn yr un ardal â chi, ond ni all y dogfennau ategol gael eu llofnodi gan swyddog is yn eu sefydliad. I wneud cais i gofrestru'n ddienw, cysylltwch â'r Tîm Cofrestru Etholiadol.

Diwygiwyd Diwethaf: 23/05/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cofrestru Etholiadol

Ffôn: 01495 762200

E-bost: voting@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig