Y Canfasiad Blynyddol

Bydd y Canfasiad Blynyddol yn cychwyn Gorffennaf 2024.

Diben y canfasiad blynyddol yw cael enw a chyfeiriad pob person sy'n gymwys i fod ar y gofrestr etholwyr - y rhestr o'r bobl hynny a all bleidleisio mewn etholiadau a refferenda. Mae'r gofrestr yn sail i ddemocratiaeth y DU ac mae cynnal cofrestr gywir yn hynod bwysig. Yng Nghymru gallwch nawr bleidleisio yn etholiadau Cymru o 14 oed a phleidleisio yn 16 oed. Mae gwladolion tramor hefyd yn medru pleidleisio yn yr etholiadau yng Nghymru.

O 1 Gorffennaf 2024 byddwn yn dechrau cyflwyno'r ffurflenni canfasio. Os ydym eisoes yn cadw eich data, byddwch yn derbyn CCA (Canvass Communication A), os yw'r holl fanylion yn gywir nid oes angen i chi wneud unrhyw beth pellach, os oes newidiadau mae'n rhaid i chi ymateb.

Os nad ydym yn cadw eich data neu os ydym yn amau newid, byddwn yn anfon CCB (Canvass Communication B) atoch. Mae'r ffurflen hon yn gofyn am ymateb, a all fod ar-lein, dros y ffôn neu trwy ddychwelyd y ffurflen wedi'i llenwi.

Er mwyn gwybod pwy sy'n gymwys i gofrestru i bleidleisio, mae angen i ni wybod pwy sy'n byw yn eich cyfeiriad. Mae'r ffurflen hon i gasglu'r wybodaeth hon. Er nad yw'r ffurflen hon yn ffurflen gofrestru, bydd y wybodaeth a roddwch yn ein galluogi i anfon ffurflen gofrestru ar wahân at yr holl bobl yn eich cartref sy'n gymwys ac sydd angen cofrestru.

Pam ddylwn i lenwi’r Ffurflen Ymholiad Cartref (Ffurflen Ganfasio)?

  • Mae'n orfodol llenwi'r Ffurflen Ymholiad Cartref blynyddol, os na wnewch chi, gallech fynd i'r llys, cael dirwy o hyd at £1,000, a chael cofnod troseddol.
  • Dim ond y rhai sydd wedi'u cofrestru fel etholwyr y gall bleidleisio. Os nad ydych wedi'ch cofrestru, ni allwch chi helpu'r sawl sy'n eich cynrychioli chi neu eich ardal leol, neu bwy bynnag fydd yn ffurfio'r llywodraeth nesaf.
  • Mae'r gofrestr yn cael ei chyflenwi i asiantaethau cyfeirio credyd, felly gall peidio â chofrestru effeithio ar eich gallu i agor cyfrif banc, cymryd morgais, neu brynu pethau ar gredyd.
  • Defnyddir y gofrestr etholiadol i alw rheithgorau.

Sut i ymateb i CCA (Canvass Communication A)

Os yw'r manylion a argraffwyd ymlaen llaw ar y CCA yn gywir (e.e. nid oes unrhyw un wedi symud i mewn neu allan o'r eiddo ac nid oes unrhyw newidiadau i'r ffurflen a wnaethant ei derbyn), nid oes angen i chi wneud unrhyw beth pellach.

Sut i ymateb i CCB (Canvass Communication B)

Os yw'r manylion wedi'u hargraffu ymlaen llaw ar y CCB yn gywir (ee nid oes unrhyw un wedi symud i mewn neu allan o'r eiddo ac nid oes unrhyw newidiadau i'r ffurflen y maent wedi'i derbyn), gallwch ffonio 08082841556, nodi eich cod diogelwch a'ch cyfrinair pan ofynnir i chi i wneud hynny a chadarnhau bod y ffurflen yn gywir. Yn yr un modd, medrant fynd ar-lein (www.elecreg.co.uk/torfaen) i gadarnhau bod y manylion yn gywir. Ni ddylai hyn gymryd mwy na 3 munud i’w wneud. Fel arall, gallwch lenwi’r ffurflen bapur a’i dychwelyd atom.

Mae CCB yn golygu nad oes gennym y wybodaeth berthnasol am eich cartref i gyd-fynd â chi. Felly, mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith eich bod yn ymateb i'r ffurflen ganfasio. Bydd angen i chi gynnwys unrhyw un yn eich eiddo sy'n 14+ oed.

Sut ydw i’n llenwi’r ffurflen?

Dim ond ychydig funudau mae'n ei gymryd i lenwi'r ffurflen. Mae angen i chi gynnwys enw a chenedligrwydd pawb sy'n 14 oed neu'n hŷn sy'n breswylydd ac yn gymwys i gofrestru i bleidleisio. Os nad oes preswylwyr cymwys, dylech nodi pam. Os nad yw rhywun sydd ar y rhestr yn byw yn eich cyfeiriad, dylid rhoi croes glir drwy eu henw/au. Byddwch hefyd yn gallu llenwi'ch ffurflen ar-lein pan fydd y cynfas blynyddol wedi cychwyn (www.elecreg.co.uk/torfaen).

Beth ddylwn ei wneud os oes pobl ar fy ffurflen ganfasio flynyddol nad ydyn nhw'n byw yn yr eiddo?

Os nad yw rhywun a restrir yn byw yn eich cyfeiriad, dylid rhoi croes glir drwy eu henw/au

Beth fydd yn digwydd i’r wybodaeth yr wyf yn ei rhoi?

Gan ddefnyddio gwybodaeth a dderbynnir gan y cyhoedd, mae swyddogion cofrestru yn cadw dwy gofrestr - y gofrestr etholiadol a'r gofrestr agored (a elwir hefyd yn gofrestr wedi'i golygu). Mae'r gofrestr etholiadol yn rhestru o enwau a chyfeiriadau pawb sydd wedi cofrestru i bleidleisio mewn etholiadau cyhoeddus. Defnyddir y gofrestr at ddibenion etholiadol, fel sicrhau mai dim ond pobl gymwys sy'n gallu pleidleisio. Fe'i defnyddir hefyd at ddibenion cyfyngedig eraill a bennir yn y gyfraith, fel canfod trosedd (e.e. twyll), galw pobl am wasanaeth rheithgor a gwirio ceisiadau credyd. Mae'r gofrestr agored yn ddetholiad o'r gofrestr etholiadol, ond ni chaiff ei defnyddio ar gyfer etholiadau. Gall unrhyw berson, cwmni neu sefydliad ei phrynu. Fe'i defnyddir ee gan fusnesau ac elusennau i gadarnhau manylion enw a chyfeiriad. Bydd eich enw a'ch cyfeiriad yn cael eu cynnwys ar y gofrestr agored oni bai eich bod yn gofyn iddynt gael eu dileu. Nid yw tynnu eich manylion o'r gofrestr agored yn effeithio ar eich hawl i bleidleisio.

A fyddaf yn derbyn ffurflen ganfasio blynyddol bob blwyddyn?

Byddwch, mi fyddwch yn derbyn ffurflen o'r enw Ffurflen Ymholiad Aelwyd bob blwyddyn, hyd yn oed os ydych eisoes wedi cofrestru i bleidleisio. Pwrpas y ffurflen yw cadarnhau pwy sy'n byw yn eich cyfeiriad. Mae hyn yn golygu y gallwn wahodd preswylwyr eraill, gan gynnwys unrhyw un 14 oed a hŷn i gofrestru i bleidleisio. Byddant yn gallu cofrestru o 14 oed a phleidleisio o 16 oed yn etholiadau Cymru. Mae'r rhain yn cynnwys etholiadau'r Senedd ac etholiadau lleol.

A fydd fy manylion yn ddiogel os byddaf yn llenwi’r ffurflen ar lein?

Os byddwch yn llenwi eich ffurflen ar-lein, bydd eich gwybodaeth yn cael ei storio'n ddiogel. Mae'r gwasanaeth cofrestru ar-lein wedi'i achredu'n annibynnol a'i brofi o ran diogelwch. Fe'i datblygwyd i fodloni canllawiau arfer gorau diogelu data.

Sut ydw i’n ychwanegu / dileu fy enw o’r gofrestr agored?

Gallwch newid eich dewis o ran cael eich cynnwys, a hynny ar unrhyw adeg trwy ofyn, gan rhoi eich enw llawn, cyfeiriad ac arwydd a nodyn yn dweud a ydych am gael eich cynnwys yn y gofrestr wedi'i golygu neu ei hepgor ohoni. Gellir anfon y cais hwn at voting@torfaen.gov.uk neu drwy ffonio’r swyddfa etholiadau ar 01495 762200.

Diwygiwyd Diwethaf: 15/05/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cofrestru Etholiadol

Ffôn: 01495 762200

E-bost: voting@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig