Sut i gymryd rhan mewn Democratiaeth

Mae croeso i'r cyhoedd gymryd rhan a gallant wneud hynny yn y ffyrdd canlynol:

Gall aelodau'r cyhoedd fynychu holl gyfarfodydd y Cyngor

Gall aelodau'r cyhoedd fynychu holl gyfarfodydd y Cyngor, y Cabinet, y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu, y Pwyllgor Cynllunio, y Pwyllgor Trwyddedu, y Pwyllgor Archwilio a'r Pwyllgor Moeseg a Safonau, heblaw pan fo gwybodaeth gyfrinachol neu eithriedig yn debygol o gael ei datgelu.

Gall aelodau'r cyhoedd weld dogfennau'r Cyngor

Gall aelodau'r cyhoedd weld papurau agenda a phapurau cefndir ar gyfer cyfarfodydd y Cyngor, y Cabinet, y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu, y Pwyllgorau Cynllunio a Thrwyddedu, y Pwyllgor Archwilio a'r Pwyllgor Moesau a Safonau a, phan fo'n briodol, gallant weld unrhyw gofnodion o benderfyniadau a wnaed, heblaw pan fo gwybodaeth gyfrinachol neu eithriedig yn debygol o gael ei datgelu. Mae'r holl ddogfennau sydd ar gael i'w gweld yn y Cyfeiriadur Pwyllgorau.

Gall aelodau'r cyhoedd wylio cyfarfodydd ar lein

Gall aelodau’r cyhoedd wylio cyfarfodydd y Cyngor, Cabinet, Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu, Pwyllgor Cynllunio neu Bwyllgor Trwyddedu - p’un ai’n fyw neu ar ôl i’r cyfarfod orffen a hynny drwy ein gweddarllediad.

Gall aelodau'r cyhoedd siarad mewn rhai cyfarfodydd y Cyngor

Gall aelodau'r cyhoedd fynychu cyfarfodydd y Pwyllgor Cynllunio a siarad os ydynt wedi cyflwyno gwrthwynebiad ysgrifenedig i gais cynllunio sy'n cael ei ystyried. Mae'r daflen lleisio'ch barn yn y pwyllgor cynllunio yn esbonio sut i wneud hyn. Gall aelodau'r cyhoedd siarad mewn Gwrandawiadau'r Panel Trwyddedu os ydynt wedi cyflwyno gwrthwynebiad ysgrifenedig i gais Trwyddedu sy'n cael ei ystyried. Gall aelodau'r cyhoedd hefyd siarad yng nghyfarfodydd y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu, ond dim ond trwy wahoddiad y Cadeirydd.

Gall aelodau'r cyhoedd weld Rhaglenni Gwaith

Gall aelodau'r cyhoedd archwilio blaenraglenni gwaith y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu i weld amserlen y cyfarfodydd. Gall Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu wahodd pobl a sefydliadau i wneud sylwadau ar y ffordd y mae pethau'n cael eu gwneud ar hyn o bryd a sut y gellir eu gwella. Un o'r heriau mwyaf i bwyllgorau craffu yw ennyn mwy o ddiddordeb yn y broses, trwy ddangos bod craffu effeithiol yn gallu gwneud gwahaniaeth. I gael mwy o wybodaeth am sut y gallwch gymryd rhan, cysylltwch â'r Tîm Democratiaeth a Chraffu.

Mae'r Cyngor yn cyhoeddi Blaengynllun Gweithredol sy'n amlinellu penderfyniadau allweddol sydd i'w gwneud a gellir hefyd ei weld ar ein gwefan.

Gall aelodau'r cyhoedd ofyn cwestiynau yng nghyfarfodydd y Cyngor

Gall aelodau'r cyhoedd sy'n byw a/neu'n gweithio yn Nhorfaen a chynrychiolwyr sefydliadau sydd wedi'u lleoli yn Nhorfaen ofyn cwestiynau yng nghyfarfodydd y Cyngor. Gellir cyflwyno deisebau i gymar y Maer hefyd.

Mae'r Cyngor yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi cyfraniadau pobl leol. Mae cyfranogiad y cyhoedd yn hanfodol er mwyn sicrhau bod anghenion a dyheadau pobl leol wrth wraidd y broses o wneud penderfyniadau. 

Rydym am glywed gan bobl sy'n astudio, byw, gweithio a defnyddio gwasanaethau'r Cyngor, a hynny am y pethau sy'n bwysig iddyn nhw. Mae deisebau ac E-Ddeisebau yn un ffordd i bobl roi gwybod i ni am eu pryderon ac maen nhw'n rhan o ymrwymiad parhaus y Cyngor i wrando ar farn y cyhoedd a gweithredu arnynt.

Gellir cyflwyno deisebau gerbron cyfarfod y Cyngor llawn. Mae dyddiadau cyfarfodydd y Cyngor llawn ar gael yma.

Gellir anfon Deisebau Papur atom yn y cyfeiriad canlynol: Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Y Ganolfan Ddinesig, Glantorfaen Road, Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 6YB - E-bost DemocraticServices@torfaen.gov.uk

Gellir creu, llofnodi a chyflwyno e-ddeisebau ar lein  

Os ydych yn dymuno cyflwyno eich deiseb gerbron y Cyngor llawn, cysylltwch â'ch cynghorydd lleol a fydd yn noddi eich deiseb a hefyd yn ei chyflwyno ar eich rhan os nad ydych am gyflwyno'ch deiseb yn bersonol. Gallwch gysylltu â'r Gwasanaethau Democrataidd drwy eu cyfeiriad e-bost DemocraticServices@torfaen.gov.uk neu drwy ffonio (01495 762200 a holi i siarad ag aelod o’r Tîm Gwasanaethau Democrataidd) i gael cyfarwyddyd ynghylch y broses.

Mae copi o’r Cynllun Deiseb sydd wedi ei mabwysiadau gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ar gael yma.

I gael mwy o wybodaeth am sut y gall y cyhoedd gymryd rhan yn y trefniadau gwneud penderfyniadau, cysylltwch â'r Tîm Gwasanaethau Aelodau ar 742163 neu 766057.

Diwygiwyd Diwethaf: 22/09/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Democratiaeth a Chraffu

Ffôn: 01495 762200

Ebost: democraticservices@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig