Cysylltiadau rhwng Ysgolion a Chlybiau

Beth yw cysylltiad rhwng ysgol a chlwb?

Yn ôl PESSCL 2006 (Cysylltiadau Addysg Gorfforol a Chlybiau Chwaraeon Ysgolion), mae gan ysgol gysylltiadau â chlwb pan fydd camau pendant yn cael eu cymryd i arwain disgyblion tuag at weithgareddau'r clwb, naill ai mewn lleoliad sicrhau ansawdd yn y clwb ei hun neu ar safle'r ysgol. Byddai gweithgareddau ar safle'r ysgol yn cynnwys sesiynau hyfforddi rheolaidd a chlybiau y tu allan i oriau ysgol a drefnir gan hyfforddwyr y clybiau, ond ni fyddai'n cynnwys sesiynau blasu untro.

Nodau

Prif nod cysylltiadau rhwng ysgolion a chlybiau yw cryfhau'r cysylltiadau rhwng ysgolion a chlybiau/grwpiau chwaraeon lleol a thrwy hynny gynyddu nifer y plant 5-16 oed sy'n aelodau o glybiau/grwpiau chwaraeon achrededig.

Mae llawer o bobl ifanc yn cymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol yn yr ysgol, ond ychydig iawn sy'n gwneud hynny y tu allan i amgylchedd yr ysgol, ac mae'r ganran hon yn gostwng ymhellach fyth pan fyddant yn gadael addysg orfodol.

Mae cysylltiad effeithiol rhwng ysgol a chlwb yn gweithio tuag at newid y diwylliant hwn, trwy newid y canfyddiadau traddodiadol o weithgareddau corfforol yn yr ysgol a chynnig gweithgareddau eraill mwy anarferol. Mae pobl ifanc yn fwy tebygol o fanteisio ar y cyfleoedd hyn i gymryd rhan a'u cynnal yn ddiweddarach yn eu bywydau.

Manteision i'r Ysgol

 • Codi proffil yr ysgol
 • Cydnabyddiaeth fel sefydliad sy'n cefnogi datblygiad y tu hwnt i amgylchedd yr ysgol
 • Cysylltiadau â'r gymuned
 • Llwybrau ar gyfer gweithgareddau corfforol. Llwybrau allan ar gyfer plant, cyfranogiad parhaus
 • Cynnydd yn nifer y timau ysgol
 • Cynnydd mewn byw'n iach yn yr ysgol
 • Cefnogaeth a chymorth gyda thimau/gweithgareddau allgyrsiol
 • Mwy o gyfranogiad
 • Ystod ehangach o chwaraeon yn cael eu cynnig yn yr ysgol
 • Annog pawb i fod yn egnïol

Manteision i Bobl Ifanc

 • Ystod ehangach o gyfleoedd chwaraeon
 • Dewis
 • Gwell cyfleoedd i gymryd rhan mewn chwaraeon yn eu cymuned leol
 • Cyfle i'w doniau gael eu nodi a'u meithrin
 • Symud yn hyderus rhwng yr ysgol a'r clwb
 • Cysondeb
 • Cyfle i ddatblygu sgiliau hyfforddi ac arwain
 • Deall sut mae eu profiadau yn yr ysgol a'r clwb yn ategu ei gilydd
 • Sylweddoli sut mae addysg gorfforol yn eu paratoi ar gyfer cymryd rhan mewn clybiau ar lefel iau a thu hwnt
 • Cyflwyniad i fyw'n iach
 • Teimlo'n gyfforddus gydag amrywiaeth o bobl o wahanol gefndiroedd ac oedrannau
 • Dewis rhaglenni clwb sy'n gweddu iddynt hwy
 • Cyfle i gymryd rhan mewn nifer o wahanol fathau o chwaraeon am ddim – gallant arbenigo yn ddiweddarach mewn bywyd

Manteision i'r Clwb

 • Cynnydd yn aelodaeth y clwb
 • Mwy o gyfranogiad
 • Cynnydd mewn cyfranogiad sylfaenol yn y clwb
 • Codi'r proffil chwaraeon
 • Cyfleoedd ariannol
 • Agor y clwb i'r gymuned ehangach
 • Hyrwyddo'r clwb yn yr ysgol
 • Mwy o botensial i recriwtio gwirfoddolwyr newydd
 • Cydweithio, cymorth ac adnoddau gan bartneriaid eraill – yr ysgol, Addysg Gorfforol a Chwaraeon mewn Ysgolion (PESS), Campau'r Ddraig, Swyddogion 5X60
 • Cronfa o arweinwyr, hyfforddwyr a swyddogion ifanc y dyfodol

I gael mwy o wybodaeth am y rhaglen neu drefnu bod eich clwb yn cymryd rhan, cysylltwch â'r Swyddog Datblygu Clybiau ar 01633 628965.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Datblygu Chwaraeon

Ffôn: 01633 628965

E-bost: holly.hinchey@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig