Sbwriel

Beth all pob un ohonom ei wneud i lanhau ein strydoedd?

Peidiwch â gollwng sbwriel

Y neges syml yw 'rhowch y sbwriel yn y bin'. Os byddwch yn ei ollwng, gallech gael dirwy. Mae'r gyfraith yn caniatáu i ni gyflwyno dirwyon o £100, yn y fan a'r lle, i unrhyw un a welwn yn gollwng sbwriel.

Rhowch wybod amdano

Peidiwch â'i dderbyn, rhowch wybod i ni am sbwriel. Os hoffech wybod pryd y bydd eich stryd yn cael ei glanhau, cysylltwch â Galw Torfaen ar 01495 762200.

Erlyniadau a dirwyon yn y fan a'r lle

Mae gollwng sbwriel, chwistrellu graffiti, gosod posteri'n anghyfreithlon a gadael baw cŵn yn drosedd. Gellir cyflwyno hysbysiad cosb benodedig o £100 ar gyfer y troseddau hyn. Mae hyn yn cynnwys pethau sy'n ddibwys ym marn llawer o bobl, fel gollwg bonion sigaréts a chreiddiau afalau. Y ddirwy fwyaf ar gyfer gollwng sbwriel yw £2,500.

Rydym yn gweithio gyda busnesau i annog agwedd gyfrifol at atal gollwng sbwriel a, lle bo'r angen, rydym yn cyflwyno gofynion i fusnesau wneud yn siwr bod eu safleoedd a'r ardaloedd cyfagos yn cael eu cadw'n rhydd o sbwriel.

Beth fyddwn ni'n ei wneud i helpu

Byddwn yn glanhau pob stryd yn y fwrdeistref sirol unwaith bob pythefnos.

Caiff pob canolfan siopa leol ei glanhau'n ddyddiol.

Byddwn yn cael gwared ar wastraff sydd wedi'i adael yn anghyfreithlon ar dir y cyngor o fewn pum diwrnod gwaith o gael gwybod amdano.

Mae'r holl finiau sbwriel ar draws y Fwrdeistref Sirol yn cael eu gwacáu unwaith yr wythnos. Bydd y Tîm Strydlun yn fwy na pharod i gynorthwyo ag unrhyw ymdrechion glanhau cymunedol yn y Fwrdeistref Sirol.

Ffeithiau diddorol

  • Rydym yn casglu oddeutu 1,600 tunnell fetrig o sbwriel bob blwyddyn
  • Rydym yn casglu sbwriel o ryw 1,652 o strydoedd
  • Mae 700 o finiau sbwriel yn Nhorfaen
Diwygiwyd Diwethaf: 24/03/2021
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Streetscene

Ffôn: 01495 762200

E-bost: streetscene@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig