Tipio anghyfreithlon

Ystyr tipio anghyfreithlon yw gadael sbwriel neu eitemau swmpus ar dir sydd heb ei drwyddedu i dderbyn gwastraff o'r fath. Gall tipio anghyfreithlon fod yn beryglus, mae'n llygru tir a dyfrffyrdd ac mae'r gwaith o'i glirio yn gostus iawn i drethdalwyr.

Mae gadael gwastraff cartref, masnachol a diwydiannol yn anghyfreithlon yn drosedd ddifrifol, gyda dirwy o hyd at £20,000 (neu swm diderfyn os yw'r achos yn mynd i Lys y Goron) neu gall troseddwr hyd yn oed gael ei anfon i'r carchar. Hefyd, mae'n drosedd caniatáu tipio anghyfreithlon. Mae Cyngor Torfaen yn ystyried y broblem hon o ddifrif ac fel arfer bydd yn erlyn unrhyw un sy'n cael ei ddal yn tipio gwastraff yn anghyfreithlon.

Yn aml, bydd cerbydau'n cael eu defnyddio i dipio'n anghyfreithlon; yn yr achos hwn, gall y sawl sy'n berchen ar y cerbyd gael ei erlyn hefyd, sy'n golygu bod modd cynnal erlyniad hyd yn oed os mai'r cerbyd yn unig sy'n hysbys, ac nid y gyrrwr. Mae gan yr heddlu bwerau hefyd i atafaelu cerbydau a ddefnyddir ar gyfer tipio anghyfreithlon.

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn ceisio cael gwared ar ddeunydd sydd wedi'i adael yn anghyfreithlon cyn gynted â phosibl pan fydd ar dir y Cyngor. Bydd cyflymder ein hymateb yn ddibynnol ar faint o waith ac offer sydd ei angen i gwblhau'r gwaith, yn ogystal ag unrhyw berygl i iechyd yr amgylchedd. Serch hynny, yn gyffredinol, byddwn yn mynd i'r afael â cheisiadau cyn gynted â phosibl. Ni fydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn gyfrifol am gael gwared ar bob math o wastraff; gall hyn ddibynnu ar y math o wastraff a statws y tir.

Os caiff gwastraff ei adael yn anghyfreithlon ar dir preifat, cyfrifoldeb perchennog y tir yw trefnu iddo gael ei gasglu a'i waredu.

Mae Cyngor Torfaen yn darparu safle gwaredu gwastraff a chanolfan ailgylchu lle gallwch gael gwared ar eitemau diangen yn ddiogel a chyfreithlon.

Os byddwch yn darganfod gwastraff wedi'i adael yn anghyfreithlon

Peidiwch â:

  • chyffwrdd â'r gwastraff - gallai gynnwys nodwyddau, gwydr wedi torri, asbestos, cemegau gwenwynig neu sylweddau peryglus eraill 
  • tarfu ar y safle - gallai fod tystiolaeth yno a all ein helpu i ddarganfod pwy sydd wedi tipio'n anghyfreithlon ac arwain at ei erlyn

Ceisiwch:

  • ganfod beth yw'r gwastraff a faint ohono sydd yno trwy edrych arno'n unig  
  • gwneud nodyn o'r diwrnod, y dyddiad a'r amser pan weloch y tipio, ei union leoliad a pha un a yw mewn dŵr neu gerllaw dŵr

Os byddwch yn gweld rhywun yn tipio'n anghyfreithlon, gwnewch nodyn o'r canlynol:

  • faint o bobl sydd yno a disgrifiad ohonynt
  • beth sydd wedi'i adael - faint ohono a sut olwg sydd arno  
  • manylion unrhyw gerbydau cysylltiedig, gan gynnwys gwneuthuriad, lliw a rhif cofrestru os oes modd

Adrodd am dipio anghyfreithlon i'ch cyngor  

Er mwyn adrodd am achosion o dipio anghyfreithlon neu wastraff wedi'i adael, cysylltwch â Chyngor Torfaen ar 01495 762200 neu ewch i un o'r Canolfannau Gofal Cwsmeriaid a rhowch gymaint o fanylion ag y gallwch. Hefyd, gallwch adrodd ar-lein am dipio anghyfreithlon.

Eich adroddiad tipio anghyfreithlon

Mae'r map hwn yn dangos achosion o dipio anghyfreithlon wedi ei adrodd a'u clirio o dir y cyngor yn ystod y 30 diwrnod diwethaf.

Diwygiwyd Diwethaf: 24/03/2021
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Strydlun

Ffôn: 01495 762200

E-bost: streetscene@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig