Mynediad cyhoeddus i doiledau yn Nhorfaen

Public Conveniences - Look out for this symbol, it means you can pop in and use the toilets; you do not have to use the services of that building

Mae angen i lawer o bobl ddefnyddio'r toiled pan fyddant yn mynd o gwmpas ac ar hyn o bryd mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn darparu nifer o flociau toiledau cyhoeddus ar draws y Fwrdeistref; mae yna hefyd llawer o fusnesau (fel siopau, caffis , bwytai a thafarndai) sy’n darparu cyfleusterau ar gyfer eu cwsmeriaid. Weithiau gall yr angen i ddefnyddio toiled fod yn argyfwng ac os nad ydych yn gwybod ble i gael mynediad i gyfleusterau o'r fath gall hyn olygu bod rhai pobl yn aros gartref neu yn cyfyngu ar eu gweithgareddau. Gall hyn arwain at ynysu cymdeithasol a theimladau o unigrwydd, yn enwedig ymysg pobl hŷn.

Gyda chyllidebau gwasanaeth cyhoeddus yn lleihau, mae cynnal toiledau cyhoeddus bob o hyd yn faes sy'n peri pryder ac mae'r Cyngor yn gwneud popeth o fewn ei allu i weithio gyda phartneriaid ac yn parhau i ddarparu’r cyfleusterau hyn. Yn ogystal, mae'r Cyngor a rhai o'n partneriaid yn barod iawn i adael i aelodau o'r cyhoedd ddefnyddio’r toiledau yn y lleoliadau canlynol a fydd yn helpu pobl i deimlo'n hyderus i fynd allan, cwrdd â ffrindiau a chymryd rhan mewn bywyd lleol.

Gellir lawr lwytho rhestr yn dangos lleoliadau’r toiledau cyhoeddus yma.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Uned Cefnogi'r Gwasanaethau Cyhoeddus

Ffôn: 01495 766958

Ebost: steven.honeywill@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig