Cerbydau yng nghefn gwlad

Efallai y byddwch yn cwrdd â cherbydau sy'n cael eu gyrru:

  • Yn gyfrifol ar gilffordd sydd ar agor i unrhyw draffig
  • Gan rywun sydd â hawl breifat
  • Yn anghyfreithlon/yn anghyfrifol

Heblaw mewn ambell sefyllfa, mae'n dramgwydd troseddol gyrru car neu feic modur ar lwybr troed, llwybr ceffylau neu gilffordd gyfyngedig. 

Os hoffech yrru ar hyd cilffordd sydd ar agor i unrhyw draffig

  • Dilynwch y cod cefn gwlad  
  • Sicrhewch nad yw'r cilffyrdd yr hoffech eu defnyddio yn destun gorchmynion rheoleiddio traffig   
  • Rhaid bod eich cerbyd yn gyfreithlon ar gyfer y ffordd (gyda threth, MOT ac ati)  
  • Osgowch lwybrau sy'n fregus mewn tywydd gwlyb
  • Rhowch wybod am unrhyw achosion o ddefnydd anghyfrifol neu anghyfreithlon

Hawl Preifat i Gerbydau

Mae gan nifer o dirfeddianwyr neu denantiaid hawl i gael hawl preifat i fynd â’u cerbydau ar hyd llwybr troed neu lwybr ceffyl. Mae hyn yn eu caniatáu hwythau, ac unrhyw un y maen nhw’n eu gwahodd i’w heiddo, i yrru ar hyd y llwybrau hyn. Os oes gennych hawl preifat i fynd â’ch cerbyd ar hyd llwybr tramwy cyhoeddus, nodwch nad yw pobl yn disgwyl cwrdd â cherbydau ar lwybrau troed, llwybrau ceffylau a chilffyrdd cyfyngedig, felly teithiwch ar gyflymder diogel a chofiwch eich bod yn ystyried defnyddwyr eraill.

Mae’n drosedd difrodi wyneb hawl tramwy cyhoeddus.

Yn ôl pob tebyg, nid yw pobl yn disgwyl cwrdd â cherbydau ar lwybrau troed, llwybrau ceffylau a chilffyrdd cyfyngedig, felly teithiwch yn ddiogel o araf, a chan ystyried eraill. 

Mae'n drosedd difrodi wyneb hawl tramwy gyhoeddus.  

Defnydd anghyfreithlon neu anghyfrifol 

Os ydych wedi dod ar draws enghraifft o ddefnyddio cerbydau'n anghyfreithlon yng nghefn gwlad, mae'n fater i'r heddlu. Rhowch wybod i'r heddlu, gan nodi ble a phryd y digwyddodd y drosedd. Gofynnwch iddynt wneud cofnod o'r drosedd. Y rhif achos neu'r 'log' fydd y rhif angenrheidiol i unrhyw un sydd am ddilyn y mater.

Os yw defnydd anghyfrifol o gilffordd yn achosi problemau, rhowch wybod inni. 

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Yr Adran Cefn Gwlad

Ffôn: 01633 648035

Nôl i’r Brig