Gwirfoddoli yng Nghefn Gwlad

Os ydych chi’n frwdfrydig ynglŷn â’n tirwedd, a’i bywyd gwyllt ac os ydych yn mwynhau gweithgareddau ymarferol yn yr awyr agored, efallai y byddai gennych chi ddiddordeb mewn gwirfoddoli gydag un o nifer o grwpiau o wirfoddolwyr yn Nhorfaen.

Gwirfoddolwyr Cefn Gwlad Torfaen

Mae gwirfoddolwyr yn rhoi cymorth hanfodol i Wardeniaid Cefn Gwlad Cyngor Torfaen, ac yn helpu cynnal a rheoli llwybrau troed, gwarchodfeydd natur lleol a choedlannau’r fwrdeistref. Mae hon yn ffordd wych o chwarae rhan yn helpu’r amgylchedd lleol a chael y manteision iechyd a ddaw yn sgîl gwirfoddoli.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn wirfoddolwr cefn gwlad, ffoniwch Mark Panniers ar 01633 648035 i gael mwy o wybodaeth.

Gwirfoddolwyr Amgylcheddol Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon

Mae gan Wirfoddolwyr Amgylcheddol Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon gyfres reolaidd o weithgareddau yn y dirwedd ac mae croeso i aelodau newydd ymuno unrhyw adeg. Cysylltwch â’r grŵp yn bwheg@hotmail.co.uk os hoffech fynychu gweithgaredd blasu neu i ymuno â’r grŵp, neu i gael mwy o wybodaeth am y grŵp ewch i’w tudalen facebook.

Grŵp Gwarchodfa Natur Leol Henllys

Mae Cyfeillion Gwarchodfa Natur Leol Henllys yn Grŵp Gwirfoddol sydd wedi ei sefydlu i warchod a gwella Gwarchodfa Natur Leol Henllys er budd bywyd gwyllt, trigolion lleol a defnyddwyr eraill, ac mae’n cyfarfod yn rheolaidd i ymgymryd ag amrywiol weithgareddau cadwraeth.

I gael mwy o wybodaeth ewch i Flog Grŵp Gwarchodfa Natur Leol Henllys

Gwirfoddoli ar Gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu

Mae llawer o gyfleoedd i wirfoddoli ar Gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu gan gynnwys

Waterworks

Mae Waterworks yn brosiect wedi ei ariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri i adfer darn 1.5km (1 filltir) o Gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn Llanfihangel Llantarman, De Cwmbrân, gan ddefnyddio gwirfoddolwyr. Mae’r prosiect, sy’n cael ei arwain gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ac Ymddiriedolaeth Camlesi Aberhonddu a’r Fenni, yn rhoi hyfforddiant mewn adfer camlesi a sgiliau treftadaeth i helpu i gynnal y gamlas i’r dyfodol.

Gwirfoddolwyr Camlas Torfaen

Mae’r grŵp yn cynnal gweithgareddau misol yn ardal Cwmbrân, gan gynnwys codi sbwriel a chlirio llanast tipio slei bach a thorri llystyfiant. Cysylltwch â Hugh Woodford ar 01633 862481 i gael mwy o wybodaeth.

Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd Cymru

Mae llawer o gyfleoedd i wirfoddoli gyda’r Ymddiriedolaeth gan gynnwys chwarae rhan gyda’r Tasglu Llwybr Halio, dod yn geidwad loc gwirfoddol, helpu bywyd gwyllt, dysgu mwy am dreftadaeth y gamlas neu swydd yn y swyddfa. I gael mwy o wybodaeth, ewch i wefan Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd Cymru.

Ymddiriedolaeth Camlesi Sir Fynwy, Aberhonddu a’r Fenni

Mae cyfleoedd i wirfoddoli gyda’r Ymddiriedolaeth yn cynnwys clirio sbwriel, trefnu digwyddiadau, gwneud gwaith gweinyddol, helpu rhedeg y Cwch neu gynorthwyo gyda gofalu am ein Canolfan Wybodaeth yng Nghasnewydd. I gael mwy o wybodaeth, ewch i wefan Ymddiriedolaeth Camlesi Sir Fynwy, Aberhonddu a’r Fenni.

Diwygiwyd Diwethaf: 29/11/2021
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Access Team

Ffôn: 01633 648035

Nôl i’r Brig