Cymorth Meddygol

Gan eich bod yn y lluoedd arfog, mae'n bosibl y bydd yn rhaid i chi symud i sawl gwahanol leoliad. Mae'n bwysig eich bod yn trefnu gofal meddygol cyn gynted â phosibl. Mae'r sefydliadau canlynol yn darparu cyngor ynghylch y gofal meddygol sydd ar gael.

Y Lleng Brydeinig Frenhinol

Mae ganddynt Ganolfannau Seibiant ledled y wlad ar gyfer y rhai hynny sy'n gwella ar ôl salwch, profedigaeth neu ddigwyddiadau eraill sy'n effeithio ar fywyd.

Gwefan: www.britishlegion.org.uk

Byddin y Weinyddiaeth Amddiffyn

Maent yn darparu gwybodaeth am ofal ar gyfer y rhai sydd wedi'u hanafu, gofal iechyd meddwl a gofal iechyd ar gyfer teuluoedd.

Gwefan: www.army.mod.uk

Iechyd Cyn-filwyr Cymru Gyfan

Ariannwyd Gwasanaeth Iechyd a Lles Cyn-filwyr Cymru Gyfan gan Lywodraeth Cymru ym mis Ebrill 2010 ac mae'n cael ei ddarparu gan GIG Cymru. Mae pob Bwrdd Iechyd Lleol wedi penodi Therapydd Cyn-filwyr, sef clinigwr profiadol sydd â diddordeb mewn problemau iechyd milwrol neu brofiad ohonynt.

Ffôn: 029 2074 2062 (dydd Llun i ddydd Gwener - 8.00 - 3.30) 
E-bost: sharon.bowles@wales.nhs.uk neu neil.kitchiner@wales.nhs.uk
Gwefan: www.veteranswales.co.uk

Blind Veterans UK

Mae Blind Veterans UK, sef St Dunstan's gynt, yn credu na ddylai unrhyw un sydd wedi gwasanaethu ein gwlad orfod ceisio ymdopi â dallineb ar ei ben ei hun. Maent yn darparu cymorth ymarferol ac emosiynol, waeth pryd y bu'r unigolyn yn gwasanaethu na sut y collodd ei olwg.

Gwefan: www.blindveterans.org.uk

Cyfeirlyfr Cwnsela

Cyfeirlyfr o gwnselwyr a sefydliadau sy'n darparu gwasanaethau cwnsela yn yr ardal leol.

Gwefan: www.counselling-directory.org.uk 

Mind 

Mae Mind yn helpu i gefnogi a rhoi gwybodaeth i bobl yn y gymuned leol sy'n dioddef problemau iechyd meddwl, neu a allai fod yn berthnasau, gofalwyr neu ffrindiau i rywun sydd mewn gofid emosiynol.

Ffôn: 01495 759272
Gwefan: www.torfaenmind.co.uk

Combat Stress

Mae Combat Stress yn gweithio gyda Chyn-filwyr y Lluoedd Arfog Prydeinig, ac aelodau'r Lluoedd Wrth Gefn, trwy driniaeth a chymorth effeithiol ar gyfer problemau iechyd meddwl.

Gwefan: www.combatstress.org.uk

Doctoriaid/Meddygon Teulu ac Ysbytai

Manylion Doctoriaid/Meddygon Teulu ac Ysbytai yn Nhorfaen

Hire a Hero

Elusen milwrol sy'n gweithio gyda holl bersonél gyn-filwrol yn gwneud beth bynnag y mae'n ei gymryd am gyhyd ag y mae'n ei gymryd i ddarparu cymorth unigol wrth drawsnewid o wasanaeth i fywyd sifil.

Mae Hire a Hero yn gweithio mewn partneriaethau gyda sefydliadau eraill i nodi a darparu'r cymorth gorau ar gyfer y rhai sy'n gadael y gwasanaeth. Mae hyn yn cwmpasu nifer o feysydd gan gynnwys cyflogaeth, hyfforddiant , tai a chefnogaeth i’r anafedig.

Wedi'i leoli yn Mamhilad , mae Hire a Hero yn anelu at wasanaethu’r rhai sydd wedi ein gwasanaethu ni ac yn ymroddedig i gefnogi Cymuned y Lluoedd Arfog yn Nhorfaen.

Ebost: info@hireaherouk.org 
Ffôn: 01495761084

Diwygiwyd Diwethaf: 13/09/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog

Ffôn: 01495 762200

E-bost: armedforces@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig