Cymorth Cyflogaeth i'r Lluoedd Arfog

Bydd y wybodaeth a roddir yma yn rhoi dolenni i chi i sefydliadau yn yr ardal a all eich helpu i chwilio am swydd, cael cyngor ar yrfaoedd neu gymorth i fod yn hunangyflogedig.

Remploy

Mae rhaglenni cymorth wedi'u sefydlu a gynlluniwyd i helpu pobl sy'n ddi-waith ac sydd â chyflwr iechyd neu anabledd i ddod o hyd i waith. Caiff pobl eu cynorthwyo yn y gwaith (i gynyddu cynaliadwyedd) am hyd at 2 flynedd. Sefydlwyd Remploy yn wreiddiol ar ôl yr 2il Ryfel Byd i gynorthwyo milwyr a oedd wedi'u hanafu i gael gwaith fel sifiliaid, felly maent yn deall pa mor bwysig ydyw bod darpariaeth statudol, sef Dewis Gwaith yn yr achos hwn, yn gweddu i anghenion cyn-filwyr a'r rhai sy'n gadael y lluoedd arfog.

Mae ganddynt ganghennau mewn trefi a chanol dinasoedd ledled y Deyrnas Unedig lle y maent yn rhedeg y rhaglen gymorth hon.

E-bost: veterans@remploy.co.uk

A ydych chi'n ddi-waith ac yn chwilio am waith?

Gall y Ganolfan Byd Gwaith eich helpu i baratoi ar gyfer gwaith, dod o hyd i waith ac aros mewn gwaith, gan gynnwys:

Cymorth i Bobl Anabl

Siaradwch â Chynghorydd Cyflogaeth i Bobl Anabl (DEA) yn eich Canolfan Byd Gwaith leol. Gallant eich helpu i ddod o hyd i swydd neu ennill sgiliau newydd, a dweud wrthych am raglenni penodol i'ch helpu i gael gwaith.

A ydych chi'n Gyflogwr?

Ceir manylion yma am fenter gan y Ganolfan Byd Gwaith i helpu cyn-filwyr i gael gwaith. Gallwch gael mwy o wybodaeth drwy gysylltu â'ch canolfan waith leol

Cymorth gan sefydliadau eraill

Mae'r Lleng Brydeinig Frenhinol yn darparu manylion am gael gwaith ar ôl gadael y lluoedd arfog, gan gynnwys hyfforddiant, swyddi gwag, paratoi am gyfweliad ac arweiniad ar gychwyn eich busnes eich hun.

Cymorth i Bobl Hunangyflogedig

Mae Be the Boss yn darparu cymorth ariannol, hyfforddiant a mentora i bobl sy'n gadael y lluoedd arfog yn y DU ar sut i redeg busnes bach llwyddiannus.

Mae Cyllid a Thollau EM yn cynnig llawer o gymorth i bobl sy'n penderfynu mynd yn hunangyflogedig. Mae eu cyrsiau byr yn rhad ac am ddim.

Gall Business Link gynnig gwasanaeth ar-lein i gefnogi busnesau newydd, a helpu busnesau sydd eisoes yn bodoli i ehangu a gwella. Mae'r wefan yn cynnwys llawer o ffynonellau gwybodaeth i gynorthwyo busnesau, gan gynnwys dolenni i hyfforddiant a seminarau.

Partneriaeth Newid Gyrfa

Gall unigolion o bob rheng sydd wedi gadael y Llynges Frenhinol, y Fyddin, yr Awyrlu Brenhinol a'r Môr-filwyr Brenhinol oll elwa ar gymorth ailsefydlu, cyngor ar newid gyrfa a chyfleoedd hyfforddi.

Nid yw cymorth ailsefydlu'n dod i ben pan fyddwch yn gadael y lluoedd arfog. Os ydych yn gymwys, gallwch geisio cymorth gan eich Canolfan Ailsefydlu Ranbarthol am hyd at ddwy flynedd ar ôl eich dyddiad rhyddhau.

Mae ganddynt dîm o 24 Ymgynghorydd Cyflogaeth ymrwymedig a phrofiadol sydd wedi'u lleoli ledled y DU, a gallant helpu pobl fel chi sydd wedi gadael y lluoedd arfog i ddod o hyd i'r yrfa rydych chi'n chwilio amdani.

Gwefan: www.ctp.org.uk

Hire a Hero

Elusen filwrol sy'n gweithio gyda holl cyn bersonél milwrol ac gwneud popeth y mae'n ei gymryd am gyhyd ag y mae'n ei gymryd i ddarparu cymorth unigol yn ystod y trawsnewid o wasanaeth i fywyd sifil.

Mae Hire a Hero yn gweithio mewn partneriaethau gyda sefydliadau eraill i nodi a darparu'r cymorth gorau ar gyfer y rhai sy'n gadael y gwasanaeth. Mae hyn yn cwmpasu nifer o feysydd gan gynnwys cyflogaeth, hyfforddiant, tai a chefnogaeth i’r anafedig.

Wedi'i leoli yn Mamhilad, mae Hire a Hero yn anelu at wasanaethu’r rhai sydd wedi ein gwasanaethu ni ac yn ymroddedig i gefnogi Cymuned Lluoedd Arfog Torfaen.

E-bost: info@hireaherouk.org
Ffôn : 01495 761084

Y Ffatri Babi - Rhaglen “Eich Ailgyflwyno i Fyd Gwaith”

Mae ein gwasanaeth cyflogadwyedd sy'n newid bywyd yn ymroddedig i gefnogi cyn-filwyr sydd â chyflyrau iechyd corfforol neu feddyliol i gyflogaeth gynaliadwy. I gael gwybodaeth bellach ewch i www.poppyfactory.org

Diwygiwyd Diwethaf: 13/09/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog

Ffôn: 01495 762200

E-bost: armedforces@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig