Cymorth Teuluol i'r Lluoedd Arfog

Ceir isod fanylion sefydliadau a all roi gwybodaeth a chyngor i deuluoedd pan fydd aelod o'r teulu'n ymuno â'r Lluoedd Arfog.

Byddin y Weinyddiaeth Amddiffyn

Maent yn darparu ystod o wasanaethau cymorth lles i deuluoedd tra bod milwyr yn gwasanaethu mewn man arall. Darperir y cymorth hwn i deuluoedd aelodau'r Fyddin Reolaidd a hefyd i deuluoedd aelodau'r Fyddin Diriogaethol neu'r Adfyddin Reolaidd sydd wedi'u byddino.

Gwefan: www.army.mod.uk

Cymdeithas y Milwyr, Morwyr, Awyrenwyr a'u Teuluoedd

Mae Cymdeithas y Milwyr, Morwyr, Awyrenwyr a'u Teuluoedd yn darparu cymorth, anogaeth a ffynhonnell barod o gyngor i rieni plant sydd ag anghenion ychwanegol neu anableddau, personél sy'n gwasanaethu sydd ag anabledd a'u partneriaid a'u gofalwyr.

Ffôn: 0845 1300975
Gwefan: www.ssafa.org.uk

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen

Bydd Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen yn rhoi gwybdoaeth a chyngor i'r holl rieni a gofalwyr, darpar rieni a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda theuluoedd yn Nhorfaen, am yr ystod eang o wasanaethau a chyfleusterau sydd ar gael i deuluoedd â phlant 0-19 oed. Bydd y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn rhoi pecynnau gwybodaeth wedi'u teilwra i deuluoedd unigol y lluoedd arfog yn seiliedig ar eu hanghenion unigol. Bydd y gwasanaeth ar gael, yn hygyrch ac yn rhad ac am ddim i'w ddefnyddio gan deuluoedd y lluoedd arfog ac, yn wir, pob teulu yn Nhorfaen neu'r rhai hynny sy'n bwriadu symud i Dorfaen/gweithio yn Nhorfaen.

Galwch heibio yn ystod oriau swyddfa yng Nghanolfan Plant Integredig Cwmbrân, Heol Ton, Cwmbrân.

Cysylltwch â: Katherine Burnap

Ffôn: 01633 647400
Gwefan: www.torfaenfis.org.uk

Gallwch weld gwybodaeth am Dderbyn i Ysgolion a Chyfeirlyfr Ysgolion Torfaen yma.

Help for Heroes

Eu cenhadaeth yw darparu rhwydwaith cenedlaethol parhaol o gefnogaeth ar gyfer y rhai sydd wedi cael eu hanafu a'u teuluoedd. Byddant yn ysbrydoli ac yn galluogi'r rhai hynny sydd wedi aberthu ar eu rhan i gyflawni eu potensial llawn.

Ffôn: 01980 846 459
E-bost: info@helpforheroes.org.uk

Holidays for Heroes

Elusen wedi ei leoli yn Jersey a'i nod yw darparu wythnos o wyliau ar yr ynys hardd i unrhyw aelod neu gyn-aelod o Luoedd EM, sydd wedi eu hanafu yn feddyliol neu’n gorfforol yn ystod neu o ganlyniad i'w gwasanaeth.

Gwefan: www.hols4heroesjersey.org.je

Lleng Brydeinig Frenhinol

Mae'r Lleng yn cynnig seibiannau mawr ei angen i gyn-filwyr a phersonél sy'n gwasanaethu a'u teuluoedd. Os ydych chi neu aelod o'ch teulu yn gwella ar ôl salwch, profedigaeth neu ddigwyddiad bywyd sy'n effeithio ar eraill, gall y Lleng ddarparu seibiant cyfforddus a phleserus.

Os ydych chi wedi dioddef profedigaeth gall weithwyr achos neu ymwelwyr gwirfoddol y Lleng Brydeinig Frenhinol ddarparu rhywfaint o wybodaeth sylfaenol am y gwasanaethau profedigaeth a allai fod ar gael i chi yn eich ardal chi

Gwefan: www.britishlegion.org.uk

Cartrefi Cymru Am Cyn-filwyr

Cymorth ar gyfer unrhyw un sydd â rhwystrau canlynol: digartrefedd, iechyd meddwl, anawsterau dysgu, ac yn helpu ddod o hyd i gyflogaeth

Ffôn: 01722 344483
E-bost: enquiries@alabare.co.uk  
Gwefan: www.alabare.co.uk

Iachau y clwyfau anweledig

Yn helpu i gyn-filwyr a'u teuluoedd yn addasu i fywyd sifil, hefyd yn cefnogi ar gyfer unrhyw cyn-filwr sy'n dioddef o Anhwylder Straen Wedi Trawma, materion tai neu gyn droseddwyr

Ffôn: 01273 911 771
E-bost: info@helpforveterans.org.uk
Gwefan: www.helpforveterans.org.uk

Combat Stress

Mae darparu cwnsela ar gyfer lluoedd arfog cyn, milwyr wrth gefn a theuluoedd (PTSD)

Ffôn: 0800 138 1619
E-bost: contactus@combatstress.org.uk
Gwefan: www.combatstress.org.uk

Gofal ar ôl Combat (ffordd Olion Traed i'r Adferiad)

Help gyda lluoedd arfog cyn dioddef ar gyfer camddefnyddio alcohol

Ffôn: 0300 343 0255
Gwefan: www.careaftercombat.org

Cymdeithas Medal Iwerydd De 1982 (Falklands gwrthdaro)

Cefnogaeth i gyn-filwyr y Falklands gwrthdaro gydag unrhyw faterion yn ymwneud â eu hamser yn y Falklands

Ffôn: 01495 741592
E-bost: secretary@sma82.org.uk
Gwefan: www.sama82.org.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 04/03/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog

Ffôn: 01495 762200

E-bost: armedforces@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig