Cynllun Datblygu Lleol Newydd Torfaen

Cymerwch Ran

Os hoffech chi gael gwybod am ymgynghoriadau yn y dyfodol ynghylch y gwaith o baratoi'r CDLl, bydd angen i chi gofrestru eich diddordeb a thrwy hyn yn rhoi eich caniatâd i gael eu cynnwys ar Gronfa Ddata ein Hymgynghoriad ar gyfer y CDLl. A fyddech cystal â llenwi’r ffurflen gofrestru a naill ai anfon neu e-bostio copi ysgrifenedig at y sawl a rhestrir ar y ffurflen.

Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol (Rhagfyr 2018)

Fel sy'n ofynnol gan Reoliadau CDLl, rhwng 6 Awst a 1 Hydref 2018, gwahoddodd y Cyngor geisiadau gan sefydliadau, datblygwyr, tirfeddianwyr a'r cyhoedd ar gyfer safleoedd y gellir eu cynnwys ar gyfer datblygiadau newydd, ailddatblygu neu eu diogelu yn y CDLl Newydd yn Nhorfaen. Cyflwynwyd cyfanswm o 94 o 'Safleoedd Ymgeisiol', a gyhoeddwyd (er gwybodaeth yn unig) yn y Gofrestr o Safleoedd Ymgeisiol hon (Rhagfyr 2018). O gofio maint y ffeil, rhannwyd y gofrestr yn ddwy ddogfen a gellir cael mynediad atynt trwy ddefnyddio'r dolenni isod:

Mae'r Gofrestr hefyd ar gael i'w harchwilio yn swyddfeydd y Cyngor (Tŷ Blaen Torfaen, Y Dafarn Newydd a Chanolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl) ac yn Llyfrgelloedd Blaenafon, Pont-y-pŵl a Chwmbrân yn ystod oriau agor arferol.

Bydd y safleoedd yn awr yn cael eu hystyried gan y Cyngor yn erbyn 'Methodoleg Asesu Safleoedd Tri Cham' er mwyn eu cynnwys yn y CDLl Newydd. Mae manylion yr asesiad hwn a'r amserlenni wedi'u nodi yn y Gofrestr. Bydd canlyniadau'r asesiad yn cael eu cyhoeddi yn y ddau adroddiad 'Asesiad o Safleoedd Ymgeisiol', un gyda 'CDLl Newydd Torfaen: Strategaeth a Ffafrir' (Hydref 2019) a'r llall gyda 'ChDLl Adnau Newydd Torfaen' (Awst 2020).

Fe all y Cyngor, mewn amgylchiadau eithriadol, ddiweddaru’r Gofrestr hon os yw’n derbyn unrhyw safleoedd ymgeisiol pellach ac os oes amser ar gael i asesu’r safle.

Pwysig: Mae'r safleoedd sydd wedi eu cynnwys yn y Gofrestr hon yn rhan o broses casglu gwybodaeth ar gyfer y CDLl Newydd yn unig; ac ni ddylid dehongli eu cynnwys fel ymrwymiad o du'r Cyngor, i'w datblygu NEU eu dwyn ymlaen i'r CDLl Newydd.

Y Strategaeth a Ffefrir ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Newydd Torfaen 2018 – 2033

Cymeradwywyd y Strategaeth a Ffefrir ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Newydd (CDLlN)Torfaen gan y Cyngor ar 10 Mawrth 2020.

Anfonwyd llythyr gan Lywodraeth Cymru at bob Prif Swyddog Cynllunio yng Nghymru ym mis Mawrth 2020 yn ein hysbysu na ddylem fwrw ymlaen â'n Cynlluniau gan na fyddem yn debygol o gydymffurfio â'n Cynlluniau Cynnwys Cymunedau cymeradwy a nodir yn y Cytundebau Cyflenwi (CC) o ystyried cyfyngiadau Covid-19.

Ym mis Gorffennaf 2020 ysgrifennodd y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol atom yn dweud ei bod bellach yn bosibl bwrw ymlaen ar yr amod bod newidiadau wedi'u gwneud i'r Cytundeb Cyflenwi. Roedd y newidiadau hyn yn cynnwys diwygiadau i'r amserlen i fynd i'r afael â'r oedi a gafwyd ac addasiadau i'r Cynllun Cynnwys Cymunedau i fynd i'r afael â chyngor diweddaraf y Llywodraeth ac egwyddorion cadw pellter cymdeithasol. Cyflwynwyd yr Ail Gytundeb Cyflenwi Diwygiedig i Weinidog Llywodraeth Cymru ar 2 Hydref 2020 ac yn dilyn hynny cafodd ei gymeradwyo ar 9 Hydref 2020. Yn unol â gofynion Rheoliad 10, Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) (Cymru) 2005 mae bellach wedi'i gyhoeddi ar y wefan ac mae ar gael ym Mhrif Swyddfa'r Cyngor (pan fydd ar agor) ynghyd â'r llythyr cymeradwyo gan y Prif Gynlluniwr.

Ar hyn o bryd mae'r Cyngor yn ymgynghori ar Strategaeth a Ffefrir ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Newydd (CDLlN) Torfaen a fydd yn arwain ar ddefnyddio tir ym Mwrdeistref y Sir tan 2033. Ar y cyd â'r Strategaeth a Ffefrir, mae yna alw am safbwyntiau ynglŷn â'r Adroddiad Gwerthuso Cynaliadwyedd Integredig Cychwynnol cysylltiedig (GCI), yr Adroddiad Asesu Rheoliadau Cynefinoedd (ARhC) a'r Adroddiad Asesu Safleoedd Ymgeisiol (AASY) drafft. Oherwydd y cyhoeddiad diweddar gan y Prif Weinidog yn datgan y bydd ‘Cyfnod Clo’ Covid-19 Lefel 4 yn parhau yng Nghymru; penderfynwyd ymestyn y cyfnod ymgynghori am chwe wythnos ychwanegol tan 23:59 ddydd Gwener 26ain o Fawrth 2021. Bydd y dyddiad cau’n parhau i gael ei adolygu gan ddibynnu ar gyhoeddiadau pellach gan Lywodraeth Cymru neu gyfyngiadau lleol. A fyddech cystal â dilyn y ddolen hon i dudalen ein Cynllun Datblygu Lleol Newydd: Ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir.

Adroddiad Adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol (Ionawr 2018)

Mabwysiadodd y Cyngor ei Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) ym mis Rhagfyr 2013. Mae'r cynllun yn llywio’r datblygiad a'r defnydd a wneir o dir yn y Fwrdeistref Sirol hyd 2021. Er mwyn sicrhau bod Cynlluniau Datblygu Lleol yn cael eu diweddaru, mae'n ofynnol i awdurdodau cynllunio lleol adolygu'u CDLl o leiaf unwaith bob pedair blynedd ar ôl eu mabwysiadu, neu cyn hynny os yw canfyddiadau'r Adroddiadau Monitro Blynyddol (AMB) yn dangos pryderon sylweddol yng ngweithrediad y cynllun.

Dechreuodd adolygu Cynllun Datblygu Lleol Torfaen yn 2017; a'r cam cyntaf oedd cyhoeddi Adroddiad Adolygu CDLl ym mis Ebrill 2018. Yn gryno, dylai adroddiad adolygu cynllun fod yn seiliedig ar ganfyddiadau'r AMB y CDLl a gyhoeddwyd, newidiadau cyd-destunol arwyddocaol ers mabwysiadu, adolygiad o berfformiad presennol y CDLl, diweddariadau gofynnol i'r sylfaen dystiolaeth ac ati. Yna, yn dilyn ymgynghoriad â'r rhanddeiliaid ar y materion hyn a ffurf adolygiad y cynllun, gan ystyried unrhyw ymatebion a dderbyniwyd gan y Cyngor, daeth y broses i ben trwy gyhoeddi Adroddiad Adolygu CDLl Torfaen, y gellir ei weld yma.

Roedd yr Adroddiad Adolygu Drafft yn destun ymgynghoriad 6 wythnos, gyda dros 100 o randdeiliaid, rhwng 31 Ionawr a 14 Mawrth 2018; a derbyniwyd 21 o ymatebion. Gellir gweld crynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad, sy'n cynnwys sylwadau ac argymhellion y Cyngor, a gytunwyd gan y Cyngor ar 17 Ebrill 2018, yn nogfen Adroddiad Drafft o Adolygiad CDLl Torfaen yn dilyn Ymgynghoriad .

Mae hefyd yn ofynnol i’r Cyngor gyhoeddi’r dystiolaeth sydd yn sail i’r Adroddiad Adolygu, sef Adroddiadau Monitro Blynyddol CDLl Torfaen yn 2015, 2016 a 2017 Torfaen, y gellir dod o hyd iddynt ar y dudalen Adroddiad Monitro Blynyddol.

Yn seiliedig ar y dystiolaeth sydd wedi ei chynnwys yn Adroddiad yr Adolygiad, daethpwyd i'r casgliad y dylid diwygio'r CDLl a dylai hyn fod ar ffurf gweithdrefn adolygu lawn.

Yn ei gyfarfod ar 17 Ebrill 2018, cymeradwyodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ddechrau'r broses o adolygu’i Gynllun Datblygu Lleol yn llawn, a bydd hyn yn arwain at CDLl newydd sbon i Dorfaen am y cyfnod hyd at 2033.

Diwygiwyd Diwethaf: 04/02/2021
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Polisi a Gweithredu Cynllunio

Ffôn: 01633 648039 / 648140

E-bost: ldp@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig