Cynllun Datblygu Lleol Newydd Torfaen

Cymerwch Ran

Os hoffech chi gael gwybod am ymgynghoriadau yn y dyfodol ynghylch y gwaith o baratoi'r CDLl, bydd angen i chi gofrestru eich diddordeb a thrwy hyn yn rhoi eich caniatâd i gael eu cynnwys ar Gronfa Ddata ein Hymgynghoriad ar gyfer y CDLl. A fyddech cystal â llenwi’r ffurflen gofrestru a naill ai anfon neu e-bostio copi ysgrifenedig at y sawl a rhestrir ar y ffurflen, a darllen y wybodaeth am ein Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol isod.

Canllaw Cynlluniau Datblygu

Mae Llywodraeth Cymru a Chymorth Cynllunio Cymru wedi cynhyrchu canllaw i esbonio system y cynlluniau datblygu a’r broses o baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol Newydd a allai fod yn ddefnyddiol i chi. Mae canllaw llawn a chrynodeb ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg ar eu gwefannau:

Cysylltu â Ni

Os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch mae croeso i chi gysylltu â'r Tîm Polisi a Gweithredu Cynllunio ar ldp@torfaen.gov.uk neu ffonio 01633 648039 / 648805.

Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR)

Ar 25 Mai 2018, daeth y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol i rym, gan osod cyfyngiadau newydd ar sut y gall sefydliadau gadw a defnyddio'ch data personol a diffinio'ch hawliau o ran y data hwnnw. Gan gyfeirio at broses y Cynllun Datblygu Lleol Newydd, mae'r GDPR yn berthnasol i'r Safleoedd Ymgeisiol, Cronfa Ddata Ymgynghori CDLlN a sylwadau a ddaw i law mewn ymateb i bob ymgynghoriad cyhoeddus. Bydd y wybodaeth hon yn cael ei chadw yn unol â Hysbysiad Preifatrwydd Cynllun Datblygu Lleol (CBS Torfaen) (Mawrth 2020) y gellir ei weld yma neu gellir darparu copi papur ar gais.

Cytundeb Cyflenwi (CC)

Cafodd yr Ail Gytundeb Cyflenwi Diwygiedig ar yr 'amserlen' i lunio’r CDLlN a sut y bydd y gymuned yn cymryd rhan (sef Cynllun Cynnwys y Gymuned) ei gyflwyno i Weinidog Llywodraeth Cymru ar 2 Hydref 2020 a chafodd ei gymeradwyo ar 9 Hydref 2020. Yn unol â gofynion Rheoliad 10 o Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) (Cymru) 2005 mae bellach wedi'i gyhoeddi ar y wefan ac ar gael ym mhrif swyddfa'r Cyngor (pan fydd ar agor) ynghyd â'r llythyr cymeradwyaeth gan y Prif Gynllunydd.

Fodd bynnag, o ystyried y cyfnod ymgynghori estynedig ar y Strategaeth a Ffefrir ar gyfer y CDLlN, oherwydd cyfnodau clo Covid-19, mae’r 2ail CC Diwygiedig bellach tri mis ar ôl yr hyn a ganiateir gan Lywodraeth Cymru.  Felly, bydd angen i’r Cyngor ac yna Llywodraeth Cymru i gytuno ar 3ydd CC Diwygiedig; a’i gyhoeddi yn y man.

Safleoedd Ymgeisiol

Fel rhan o broses baratoi’r CDLlN, gwahoddodd y Cyngor randdeiliaid i gyflwyno ‘safleoedd ymgeisiol’ i ddefnyddio pob math o dir, ar ddiwedd 2018. Mae’r Cyngor wedi’i asesu ar gyfer lle posibl yn y CDLlN. I gael gwybodaeth am safleoedd ymgeisiol a gyflwynwyd a'n hasesiad Drafft ohonynt, ynghyd â manylion am yr ymgynghoriadau diweddar ac yn y dyfodol a'r ail alwad am safleoedd ymgeisiol / ymarfer gwybodaeth ategol bellach (Tachwedd 20 - Ionawr 21), dilynwch y ddolen hon i'n tudalen Safleoedd Ymgeisiol bwrpasol . Yn olaf, nid yw’r Cyngor yn chwilio am unrhyw safleoedd ymgeisiol pellach, ond bydd yn ymgynghori ar ei asesiad terfynol o’r holl safleoedd ymgeisiol a gyflwynwyd yn briodol yn ddiweddarach eleni ochr yn ochr â cham ‘Adneuo’ nesaf y CDLlN.

Y Strategaeth a Ffefrir ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Newydd Torfaen 2018 – 2033

Y Strategaeth a Ffefrir yw'r cyhoeddiad ffurfiol cyntaf yn y broses o baratoi’r CDLlN. Mae'n darparu'r cyfeiriad strategol ar gyfer datblygu a defnyddio tir tan 2033. Mae hefyd yn nodi faint o ddatblygiad sydd ei angen ac yn fras lle mae hyn yn debygol o fod. Mae'n cynrychioli cwblhau cyfnod o baratoi ac ymgysylltu â'r cynllun cyn adneuo, y mae ei ganlyniad wedi cael dylanwad clir ar ddethol y Strategaeth a Ffefrir

Pwrpas cyffredinol Strategaeth a Ffefrir ar gyfer y CDLlN yw:

  • Nodi materion, heriau a gyrwyr allweddol ar gyfer y Fwrdeistref Sirol;
  • Diffinio Gweledigaeth CDLlN a set o Amcanion CDLlN cyffredinol sy'n ymateb i'r materion, yr heriau a'r ysgogwyr allweddol;
  • Nodi’r graddfa twf a ragwelir yn y dyfodol mewn poblogaeth, tai a swyddi, yn seiliedig ar ddadansoddiad o sawl opsiwn twf strategol; 
  • Disgrifio’r fframwaith cynllunio gofodol cyffredinol ar gyfer y Fwrdeistref Sirol, yn seiliedig ar ddadansoddiad o opsiynau gofodol posibl; a; 
  •  Nodi cyfres eang o bolisïau strategol a fydd yn cyflawni Gweledigaeth ac Amcanion y CDLlN, gan gynnwys nodi pedair Safle Strategol mawr sy'n angenrheidiol i gyflawni'r Strategaeth a Ffefrir

Cymeradwywyd y Strategaeth a Ffefrir ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Newydd (CDLlN) Torfaen gan y Cyngor ar 10 Mawrth 2020 ond oherwydd pandemig Covid 19, gohiriwyd yr ymgynghori tan ddiwedd mis Tachwedd 2020, ar ôl cymeradwyo diweddariad Covid-19 i'r CDLlN yn y Cyngor ar 29 Medi 2020.

Felly, ymgynghorodd y Cyngor ar Strategaeth a Ffefrir ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Newydd i Dorfaen am 5 mis yn hytrach na'r 6 wythnos statudol, rhwng 23 Tachwedd 2020 a 30 Ebrill 2021. Ar y cyd â'r Strategaeth a Ffefrir, gofynnwyd am farn hefyd ar yr Adroddiad Gwerthuso Cynaliadwyedd Integredig Cychwynnol (ISA - manylion isod), yr Adroddiad Asesu Rheoliadau Cynefinoedd (ARhC - manylion isod) a'r Adroddiad Asesu Safleoedd Ymgeisiol drafft (AASY - manylion isod).

Gellir gweld yr holl ddogfennau ymgynghori hyn a thystiolaeth ategol bellach yn ein tudalen Rhestr Cyhoeddiadau ar y we.

Adroddiad Gwerthuso Cynaliadwyedd Cychwynnol Integredig

Mae'r Strategaeth a Ffefrir wedi bod yn destun ac yn sail i broses ailadroddol o Werthuso Cynaliadwyedd Integredig (GCI) sy'n cyflawni'r gofynion a'r dyletswyddau cyfreithiol ar gyfer Asesiad Amgylcheddol Strategol (AAS), Asesiad Lles Cenedlaethau'r Dyfodol (ALlCD), Asesiad Effaith ar Iechyd ( AEI), Asesiad Effaith Cydraddoldeb (AEC) ac Asesiad Effaithar y Gymraeg (AEyG). Mae GCI yn fecanwaith ar gyfer ystyried a chyfleu effeithiau tebygol cynllun sydd ar y gweill, a dewisiadau amgen yn nhermau materion cynaliadwyedd allweddol.  Nod ISA yw llywio a dylanwadu ar y broses llunio gyda'r bwriad o osgoi a lliniaru effeithiau negyddol a sicrhau'r effeithiau cadarnhaol mwyaf posibl. Aseswyd y safleoedd ymgeiswyr mwy addawol a chafodd pedwar safle strategol Strategaeth a Ffefrir ar gyfer y CDLlN hefyd eu hasesu yn y GCA.

Asesiad Rheoleiddio Cynefinoedd

Mae'r Strategaeth a Ffefrir hefyd wedi bod yn destun Asesiad Rheoleiddio Cynefinoedd (ARhC), gofyniad statudol, sy'n nodi unrhyw agweddau ar y Cynllun a fyddai'n achosi effaith andwyol ar uniondeb safleoedd cadwraeth natur Ewropeaidd ddynodedig, naill ai ar wahân neu mewn cyfuniad â chynlluniau a phrosiectau eraill; ac mae'n cynnal ‘Asesiad Priodol’ os oes angen, gan gynghori ar fecanweithiau polisi i liniaru neu ddiogelu.  Er nad oes unrhyw safleoedd Ewropeaidd o'r fath o fewn ffin Torfaen, mae'r Effeithiau Sylweddol Tebygol (EST) ar gyfer deg safle Ewropeaidd o fewn 15km i'r Fwrdeistref Sirol wedi'u hasesu.  Yn gryno, mae’r ARhC wedi dod i’r casgliad y gellir eithrio EST ar gyfer y mwyafrif o’r safleoedd Ewropeaidd hyn; ond mae Asesiad Priodol ar gyfer tri o’r safleoedd Ewropeaidd hyn (Aber yr Hafren, Safleoedd Ystlumod Brynbuga a’r Afon Wysg) wedi eu hildio i ARhC y Cynllun Adnau, pan wyddys manylion llawn cynigion y cynllun a’r polisïau lliniaru

Y Cam Nesaf

Diolch i'r rhai a wnaeth sylwadau ar y dogfennau uchod, fe'u gwerthfawrogir yn fawr. Bellach, rhoddir sylw i’r holl sylwadau mewn ‘Adroddiad Ymgynghori Cychwynnol‘ i’w ystyried gan y Cyngor, yn ddiweddarach eleni, cyn gwneud penderfyniad ar fersiwn ‘adnau’ nesaf y CDlLN, yr ymgynghorir yn ei gylch hefyd.

Adroddiad Adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol (Ionawr 2018)

Mabwysiadodd y Cyngor ei Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) ym mis Rhagfyr 2013. Mae'r cynllun yn llywio’r datblygiad a'r defnydd a wneir o dir yn y Fwrdeistref Sirol hyd 2021. Er mwyn sicrhau bod Cynlluniau Datblygu Lleol yn cael eu diweddaru, mae'n ofynnol i awdurdodau cynllunio lleol adolygu'u CDLl o leiaf unwaith bob pedair blynedd ar ôl eu mabwysiadu, neu cyn hynny os yw canfyddiadau'r Adroddiadau Monitro Blynyddol (AMB) yn dangos pryderon sylweddol yng ngweithrediad y cynllun.

Dechreuwyd adolygu Cynllun Datblygu Lleol Torfaen yn 2017; a'r cam cyntaf oedd cyhoeddi Adroddiad Adolygu CDLl ym mis Ebrill 2018. Yn gryno, dylai adroddiad adolygu cynllun fod yn seiliedig ar ganfyddiadau'r AMB y CDLl a gyhoeddwyd, newidiadau cyd-destunol arwyddocaol ers mabwysiadu, adolygiad o berfformiad presennol y CDLl, diweddariadau gofynnol i'r sylfaen dystiolaeth ac ati. Yna, yn dilyn ymgynghoriad â'r rhanddeiliaid ar y materion hyn a ffurf adolygiad y cynllun, gan ystyried unrhyw ymatebion a dderbyniwyd gan y Cyngor, daeth y broses i ben trwy gyhoeddi Adroddiad Adolygu CDLl Torfaen, y gellir ei weld yma. Mae Crynodeb Gweithredol o Adroddiad Adolygu CDLl Torfaen hefyd ar gael.

Roedd yr Adroddiad Adolygu Drafft yn destun ymgynghoriad 6 wythnos, gyda dros 100 o randdeiliaid, rhwng 31 Ionawr a 14 Mawrth 2018; a derbyniwyd 21 o ymatebion. Gellir gweld crynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad, sy'n cynnwys sylwadau ac argymhellion y Cyngor, a gytunwyd gan y Cyngor ar 17 Ebrill 2018, yn nogfen Adroddiad Drafft o Adolygiad CDLl Torfaen yn dilyn Ymgynghoriad .

Mae hefyd yn ofynnol i’r Cyngor gyhoeddi’r dystiolaeth sydd yn sail i’r Adroddiad Adolygu, sef Adroddiadau Monitro Blynyddol CDLl Torfaen yn 2015, 2016 a 2017 Torfaen, y gellir dod o hyd iddynt ar y dudalen Adroddiad Monitro Blynyddol.

Yn seiliedig ar y dystiolaeth sydd wedi ei chynnwys yn Adroddiad yr Adolygiad, daethpwyd i'r casgliad y dylid diwygio'r CDLl a dylai hyn fod ar ffurf gweithdrefn adolygu lawn.

Yn ei gyfarfod ar 17 Ebrill 2018, cymeradwyodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ddechrau'r broses o adolygu’i Gynllun Datblygu Lleol yn llawn, a bydd hyn yn arwain at CDLl newydd sbon i Dorfaen am y cyfnod hyd at 2033.

Diwygiwyd Diwethaf: 06/12/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Polisi a Gweithredu Cynllunio

Ffôn: 01633 648039 / 648140

E-bost: ldp@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig