Cynllun Datblygu Lleol Newydd Torfaen: Safleoedd Ymgeisiol

Galwad am Safleoedd 2018

Yn unol â Rheoliadau'r Cynllun Datblygu Lleol, cynhaliodd y Cyngor ymarfer i Alw am Safleoedd Ymgeisiol rhwng 6 Awst a 1 Hydref 2018. Gwahoddwyd partïon â diddordeb mewn cyflwyno tir i gael ei ystyried i'w gynnwys yn y CDLlN, naill ai ar gyfer datblygu, ailddatblygu neu eu gwarchod rhag datblygu. Cyflwynwyd 94 o safleoedd ar gyfer datblygu neu ailddatblygu; a chyflwynwyd 15 safle arall i'w hystyried i'w gwarchod yn Asesiad Seilwaith Gwyrdd y Cyngor. Cafodd y Safleoedd Ymgeisiol a gyflwynwyd eu cynnwys mewn Cofrestr Safleoedd Ymgeisiol a'u cyhoeddi er gwybodaeth ym mis Rhagfyr 2018. Cafodd chwe safle arall eu cynnwys yn y broses asesu a chyhoeddwyd Diweddariad o Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol (Mawrth 2020) yn unol â hynny.

Y Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol wedi’i diweddaru (Mawrth 2020)

Mae’r Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol wedi’i diweddaru yn nodi’r safleoedd a gyflwynwyd, mewn mynegai, ynghyd â chynllun lleoliad, sydd wedi bod yn destun proses asesu fel a ganlyn. Oherwydd maint y ffeil, mae’r Gofrestr Ddiweddaraf wedi ei rhannu’n bedair dogfen a gellir cael hyd iddynt drwy ddilyn y dolenni isod:

PWYSIG: Mae safleoedd sydd wedi’u cynnwys yn y Gofrestr yn rhan o broses casglu gwybodaeth y CDLl Newydd yn unig; ac NI ddylid dehongli eu cynnwys fel ymrwymiad gan y Cyngor y gellir eu datblygu NEU y cânt eu symud ymlaen i'r CDLl Newydd.

Ail Alwad am Safleoedd Ymgeisiol 2020 / Gwybodaeth Ychwanegol Yn Ymwneud â Safle Ymgeisiol Presennol

Cynhaliodd y Cyngor ymarfer ‘Ail Alwad am Safleoedd Ymgeisiol’ rhwng 23 Tachwedd 2020 a 22 Ionawr 2021; a oedd yn cynnwys rhoi cyfle i unrhyw un oedd yn cynnig safle, i gyflwyno gwybodaeth ategol bellach mewn perthynas â'u safle. Nawr bod yr Ail Alwad am safleoedd wedi cau'n ffurfiol, nid yw’r Cyngor yn ceisio nac yn derbyn unrhyw ymgeiswyr pellach.

Asesiadau Safleoedd Ymgeisiol

Yn dilyn cyhoeddi'r Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol, cynhaliodd y Cyngor Asesiad Safleoedd Ymgeisiol drafft ar gyfer pob safle fel a ganlyn:

  • Asesiad Cam 1  a oedd yn cynnwys cynnal adolygiad lefel uwch ar bob safle i ganfod unrhyw safleoedd oedd yn destun ‘cyfyngiadau anorchfygol ’; a gwrthodwyd 42 o safleoedd yng Ngham 1 heb i'r Cyngor eu hystyried ymhellach. Aeth y 58 safle y penderfynwyd eu bod yn addas ar gyfer asesiad manwl ymlaen i Gam 2A.
  • Asesiad Cam 2A  a oedd yn cynnwys Swyddogion mewnol yn ystyried pob safle yn fanwl (yn cynnwys Cynllunio, Priffyrdd, Ecoleg, Tirwedd, Iechyd yr Amgylchedd, Cadwraeth, Draenio ac Addysg) gan arwain at gasgliad cyffredinol yn seiliedig ar egwyddorion creu lleoedd cynaliadwy, natur a graddfa unrhyw gyfyngiadau. a'r tebygolrwydd o gyflawni.
  • Roedd yr un 58 o safleoedd yn destun Asesiad Cam 2B o gymharu ag Amcanion y CDLlN; ac yna cafodd 26 o safleoedd eu hasesu yn erbyn Themâu/Amcanion y Gwerthusiad Cynaliadwyedd Integredig.
  • Mae’r dogfennau hyn sydd ar gael yn electronig i’w gweld isod:

Adroddiadau Asesiadau Safleoedd Ymgeisiol Drafft (Chwefror / Mawrth 2020) (AASY drafft)

Mae Crynodeb Gweithredol o Adroddiadau Asesu Safleoedd Ymgeisiol (Drafft) hefyd ar gael.

Ymgynghoriad ar Adroddiadau Asesu Safleoedd Ymgeisiol (Drafft) - Ymgynghorodd y Cyngor ar yr AASY drafft, ochr yn ochr â Strategaeth a Ffefrir ar gyfer CDLlN i Dorfaen a dogfennau cysylltiedig, rhwng 23 Tachwedd 2020 a 30 Ebrill 2021. Mae'r Cyngor yn ddiolchgar i'r rhai a wnaeth sylwadau ar y safleoedd ymgeisiol; fodd bynnag, ni dderbynnir unrhyw sylwadau pellach.

Camau Nesaf - Bydd y Cyngor yn dadansoddi ac yn ymateb i’r holl sylwadau ‘a wnaed yn briodol’ ar yr AASY drafft; a fydd yn cael sylw manwl ac yn yr Adroddiad Ymgynghori ar Safleoedd Ymgeisiol Cychwynnol i'w ystyried gan y Cyngor ochr yn ochr â CDLlN Adnau Torfaen yn ddiweddarach eleni.

Bydd y Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol hefyd yn cael ei diweddaru a bydd yn asesu unrhyw safleoedd ymgeisiol newydd ac yn adolygu’n llawn unrhyw wybodaeth ategol a ddarperir ar gyfer safleoedd ymgeisiol presennol a dderbyniwyd yn ystod yr ymarfer diweddar yn ‘galw am safleoedd pellach / tystiolaeth ategol’. Bydd Asesiadau Cam 1, 2A a 2B yn cael eu cynhyrchu neu eu diweddaru yn unol â hynny

Yn ogystal, o fewn y Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol derfynol, bydd y broses asesu safleoedd ymgeisiol, ar gyfer pob un o'r safleoedd mwyaf addawol, yn cynnwys Asesiad Cam 2C newydd sy’n golygu ymgynghori’n allanol ag asiantaethau statudol perthnasol (fel Dŵr Cymru, cwmnïau cyfleustodau eraill, Cyfoeth Naturiol Cymru / Natural Resources Wales, Cadw, Ymddiriedolaeth Archeolegol Morgannwg Gwent Cyf., Yr Awdurdod Glo, Ffyrdd Llywodraeth Cymru, Swyddog Gweithredol Iechyd a Diogelwch, ac ati). Yna bydd Asesiad Cam 2D newydd yn cynnwys asesiad hyfywedd o'r safleoedd y nodwyd eu bod yn realistig ac yn gyraeddadwy. Yn olaf, bydd Asesiad Cam 3 newydd yn ystyried i ba raddau y mae'r safle yn unol â Strategaeth y CDLlN.

Yna bydd y Cyngor yn ymgynghori'n ffurfiol ar y Gofrestr Safleoedd Ymgeisiol derfynol ochr yn ochr â ChDLlN Adnau Torfaen yn ddiweddarach eleni; pan gewch gyfle i gynnig sylwadau eto.

Nodiadau Canllaw

Er gwybodaeth mae’r Cyngor wedi cynhyrchu Nodiadau Canllaw i gynorthwyo hyrwyddwyr safleoedd gyda'u cyflwyniadau fel a ganlyn:

Mae'r rhain yn parhau i fod ar gael er gwybodaeth ac i'w defnyddio.

Model Dichonoldeb Datblygu (MDD)

Mae canllawiau cynllunio cenedlaethol yn 11fed Rhifyn Polisi Cynllunio Cymru, Chwefror 2021 (PPW11) yn ei gwneud yn glir iawn y dylid dangos y gallu i gyflenwi safleoedd, gan gynnwys dichonoldeb ariannol y cynnig, yn y cam Safle Ymgeisiol wrth baratoi'r CDLl. Atgyfnerthir y dull hwn gan y Llawlyfr Cynlluniau Datblygu, Mawrth 2020 (DPM) sy'n nodi ym mharagraff 3.30 i "sicrhau cymaint o gyfranogiad, ac effeithiolrwydd pob cam wrth baratoi'r cynllun, dylid darparu cymaint o dystiolaeth â phosibl ar gam y safle ymgeisiol, gan gynnwys asesiad dichonoldeb ariannol. Mae hyn yn berthnasol i bob safle ymgeisiol."

Bydd safleoedd ymgeisiol yn cael eu hasesu o ran dichonoldeb ariannol gan ddefnyddio Model Dichonoldeb Datblygu (MDD) a gynhyrchwyd gan Syrfewyr Siartredig Burrows-Hutchinson Ltd sydd wedi gweithio gyda nifer o Awdurdodau Cynllunio Lleol (ACLl) ledled Cymru. Mae defnyddio'r model hwn yn sicrhau cysondeb i ddatblygwyr ac ACLl o ran materion dichonoldeb. Mae'r MDD yn cael ei gydnabod gan Gyngor Torfaen fel ffordd addas o gynnal gwerthusiad dichonoldeb ariannol ("FVA") sy'n ymwneud â datblygiad/safle ymgeisiol arfaethedig.

Yn amodol ar dalu ffi safonol, bydd y Cyngor yn sicrhau bod copi o'r MDD sy'n benodol ar gyfer y safle, ar gael i gynigwyr/datblygwyr safleoedd. Bydd y copi'n gysylltiedig â safle penodol er y gellir defnyddio'r model i gyfleu nifer o sefyllfaoedd ar y safle a nodwyd.

Model Dichonoldeb Datblygu (MDD)
Model Dichonoldeb Datblygu (MDD)Cynlluniau Masnachol

1-9 annedd

£195

Llai na 0.4ha

£195

10-50 anheddau

£345

0.4ha to <2.0ha

£345

51-100 anheddau

£495

2.0ha to <4.0ha

£495

Dros 100 o anheddau

£ i'w gytuno gyda'r Cyngor yn dibynnu ar faint/ cymhlethdod y cynnig

Dros 4ha

£ i'w gytuno gyda'r Cyngor yn dibynnu ar faint/ cymhlethdod y cynnig

Mae mwy o wybodaeth am ddull y Cyngor o werthuso dichonoldeb a'r MDD i'w gweld yn y Nodyn Canllaw Asesu Dichonoldeb Drafft (Rhagfyr 2020).

Diwygiwyd Diwethaf: 14/12/2021
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Polisi a Gweithredu Cynllunio

Ffôn: 01633 648039 / 648140

Ebost: ldp@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig