CDLl Newydd i Dorfaen - Rhestr Cyhoeddiadau

Gellir cael rhagor o wybodaeth, cyngor a chopïau papur (gall tâl argraffu / postio a gweinyddu fod yn berthnasol mewn ambell i achos) o'r dogfennau / sylwadau hyn gan y Tîm Polisi a Gweithredu Cynllunio trwy e-bostio (ldp@torfaen.gov.uk) neu ffonio (01633 648039 / 648805).

Gellir gweld y dogfennau ar hyn o bryd trwy apwyntiad yn y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl neu eu benthyg trwy apwyntiad am gyfnod byr o dair llyfrgell y Cyngor, a hynny'n amodol ar unrhyw gyfyngiadau Covid-19, gan ddefnyddio eu ‘Gwasanaeth Ceisio a Chasglu’ (drwy ffonio 01633 647676 neu e-bostio cwmbran.library@torfaen.gov.uk.

Dogfennau a Gyhoeddir

Dogfennau’r Ymgynghoriad
Teitl y DdogfenCost (yn cynnwys PaPh)
Strategaeth a Ffefrir ar gyfer CDLlN Torfaen (Tachwedd 2020) £19.65
Crynodeb o'r Strategaeth a Ffefrir ar gyfer CDLlN Torfaen (Saesneg neu Gymraeg) 1 am ddim yna £5.85 am bob copi ychwanegol
Y Strategaeth a Ffefrir ar gyfer CDLlN Torfaen – Fersiwn Hawdd Ei Ddarllen (Saesneg neu Gymraeg) 1 am ddim yna £3.45 am bob copi ychwanegol
Safle Strategol ‘Craig Y Felin’ (Cwestiynau Cyffredin) 1 am ddim yna £1.65 am bob copi ychwanegol
Safle Strategol Llanfrechfa (Cwestiynau Cyffredin) (Saesneg neu Gymraeg) 1 am ddim yna £1.65 am bob copi ychwanegol
Gwerthusiad Cynaliadwyedd Integredig (GCI) Cychwynnol CDLlN Torfaen (GCI) (Chwefror 2020) £75.85
Crynodeb o GCI CDLlN Torfaen (Saesneg neu Gymraeg) 1 am ddim yna £9.65 am bob copi ychwanegol
Adroddiad Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (ARhC) CDLlN Torfaen (Chwefror 2020) £21.45
Crynodeb o ARhC CDLlN Torfaen (Saesneg neu Gymraeg) 1 am ddim yna £1.45 am bob copi ychwanegol
Adroddiadau Drafft o Asesiadau Safleoedd Ymgeisiol CDLlN Torfaen (AADSY) - Cam 1 Asesiad Lefel Uchel Cychwynnol Drafft o Safleoedd Ymgeisiol (Mawrth 2020) £17.65
Adroddiadau Drafft o Asesiadau Safleoedd Ymgeisiol CDLlN Torfaen (AADSY) - Cam 2A Asesiad Cynllunio Drafft ar gyfer Safleoedd Ymgeisiol (Mawrth 2020) £105.85
Adroddiadau Drafft o Asesiadau Safleoedd Ymgeisiol CDLlN Torfaen (AADSY) - Asesiad Drafft o’r Safleoedd Ymgeisiol yng Nghyd-destun Amcanion y CDLlN (Mawrth 2020) £6.85
Adroddiadau Drafft o Asesiadau Safleoedd Ymgeisiol CDLlN (AADSY) - Asesiad Drafft y Safleoedd Ymgeisiol yng Nghyd-destun Themâu/Amcanion GCI (Chwefror 2020) £15.85
Crynodeb o Adroddiad Asesiad Drafft Safleoedd Ymgeisiol CDLlN Torfaen (Saesneg neu Gymraeg) 1 am ddim yna £2.45 am bob copi ychwanegol

Nodiadau Canllaw

Nodiadau Canllaw
Teitl y DdogfenCost (yn cynnwys PaPh)
Nodyn Canllaw Arolwg Ecoleg (Tachwedd 2020) £3.25
Nodyn Canllaw Gwerthuso Cynaliadwyedd (Tachwedd 2020) £3.05
Nodyn Canllaw Hyfywedd Ariannol Drafft (Rhagfyr 2020) £4.85
Briff Datblygu / Canllawiau Uwchgynllun (Medi 2020) £4.25
Llywodraeth Cymru - Canllawiau ar Gynlluniau Datblygu i Gymunedau (Mai 2022) £10.05
Llywodraeth Cymru - Cynlluniau Datblygu yng Nghymru: Canllaw Cyflym (Mai 2022) £1.85

Dogfennau Cefndir/Ategol

Dogfennau Cefndir/Ategol
Teitl y DdogfenCost (yn cynnwys PaPh)
Adroddiad Adolygu Cynllun Datblygu Lleol Torfaen (Ebrill 2018) £14.65
Crynodeb Gweithredol o Adroddiad Adolygu CDL Torfaen (Saesneg neu Gymraeg) £2.85
Ail Gytundeb Cyflenwi Diwygiedig CDLlN Torfaen (CC) (Hydref 2020) £8.05
Ail Gytundeb Cyflenwi Diwygiedig CDLlN Torfaen - Fersiwn Hawdd ei Ddarllen (Saesneg neu Gymraeg) 1 am ddim yna £3.45 am bob copi ychwanegol
Y Strategaeth a Ffefrir ar gyfer CDLlN Torfaen: Cyfranogiad Cyn-Adneuo: Adroddiad yr Ymgynghoriad (Mawrth 2020)

Cyfranogiad Cyn Blaendal - Atodiad 6
£10.85
CDLlN Torfaen: Crynodeb o Adroddiad yr Ymgynghoriad (Saesneg neu Gymraeg) £3.45
CDLlN Torfaen: Asesiad Covid-19 (Medi 2020) £10.25
Crynodeb o Asesiad Covid-19 (Saesneg neu Gymraeg) £2.05
Y Strategaeth a Ffefrir ar gyfer CDLlN Torfaen: Diweddariad o’r Papur Cefndir Tai (Medi 2020) £5.05
Crynodeb o Bapur Cefndir Tai Diweddaraf CDLlN Torfaen (Saesneg neu Gymraeg) £1.85
Y Strategaeth a Ffefrir ar gyfer CDLlN Torfaen: Asesiad Aneddiadau Cynaliadwy (Mawrth 2020) £14.45
Crynodeb o Asesiad Aneddiadau Cynaliadwy CDLlN Torfaen (Saesneg neu Gymraeg) £2.05
Asesiad Marchnad Tai Lleol Torfaen (2017) £5.05
Crynodeb o Asesiad Marchnad Tai Lleol Torfaen (2017) (Saesneg neu Gymraeg) £1.65
Asesiad o Farchnad Tai Lleol Torfaen (2020) £tbc

Cofrestr Safleoedd Ymgeisiol wedi'i diweddaru (Mawrth 2020)

£25.65
Astudiaeth Cyflogaeth Rhanbarthol: Tu Hwnt i Leol (Mawrth 2020) £46.65
Crynodeb o’r Astudiaeth Cyflogaeth Rhanbarthol (Saesneg neu Gymraeg) (Saesneg neu Gymraeg) £4.05
Astudiaeth Tir Cyflogaeth Torfaen (ATC) (Mawrth 2020) £37.25
Crynodeb o Astudiaeth Tir Cyflogaeth Torfaen (Saesneg neu Gymraeg) £4.65
Astudiaethau Cyflogaeth Covid-19 Cyngor a Diweddariad Demograffig (Hydref 2020) £6.45
Crynodeb o Astudiaethau Cyflogaeth - Cyngor a Diweddariad Covid-19 (Saesneg neu Gymraeg) £2.05
Sir Fynwy, Blaenau Gwent a Thorfaen: Tystiolaeth Ddemograffig CDLl (Mehefin 2019) £16.25
Sefyllfaoedd a Arweinir gan Anheddau yn Nhorfaen (Tachwedd 2019) £1.65
CDLlN Torfaen- Diweddariad Ddemograffig (Medi 2020) £8.45
CDLlN Torfaen – Crynodeb o’r Dystiolaeth Ddemograffig (Saesneg neu Gymraeg) £1.85

Astudiaeth Sensitifrwydd a Chapasiti i Ddatblygu Ynni Adnewyddadwy (Hydref 2021)

 £76.95
Crynodeb o Astudiaeth Sensitifrwydd a Chapasiti i Ddatblygu Ynni Adnewyddadwy (Hydref 2021)  (Saesneg neu Gymraeg) £3.55
CD o’r dogfennau
Teitl y DdogfenCost (yn cynnwys PaPh)
CD o unrhyw rhai / yr holl ddogfennau uchod £7.65
Diwygiwyd Diwethaf: 09/09/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Polisi a Gweithredu Cynllunio

Ffôn: 01633 648039 / 648140

Ebost: ldp@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig