Canllawiau Cynllunio Atodol

Beth yw Canllawiau Cynllunio Atodol

Mae'r Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) yn ddogfennau a gynhyrchir gan y Cyngor i roi arweiniad i'r cyhoedd, ymgeiswyr a datblygwyr wrth wneud ceisiadau cynllunio. Mae'r CCA yn darparu gwybodaeth atodol mewn perthynas â'r polisïau yn y Cynllun Datblygu lleol a fabwysiadwyd ar gyfer Torfaen. Mae'n fodd o gynnig canllawiau thematig neu fanylach o ran sut y bydd y polisïau hyn yn cael eu defnyddio mewn amgylchiadau neu ardaloedd penodol. Mae CCA yn un o'r 'ystyriaethau materol' y rhoddir ystyriaeth iddynt wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio neu apeliadau.

Gall y CCA fod ar ffurf y canlynol:

 • Canllawiau penodol ynghylch bioamrywiaeth neu ddyluniad blaen siop 
 • Canllawiau'n ymwneud â safleoedd penodol, fel fframweithiau datblygu neu briffiau datblygu; a
 • Chanllawiau neu drothwyon rhifiadol a allai newid yn ystod oes y cynllun, fel safonau meysydd parcio, er mwyn osgoi i'r cynllun cyfredol fynd yn hen yn rhy gyflym. Fodd bynnag, nid yw hyn yn cynnwys y meysydd hynny lle y mae'r targedau hyn yn bolisi allweddol, fel targedau ar gyfer darpariaeth tai yn y dyfodol

Rhestr o’r Canllawiau Cynllunio Atodol a Fabwysiadwyd

Rhestr o’r Canllawiau Cynllunio Atodol a Fabwysiadwyd
Dogfen CCACrynodeb Gweithredol o’r CCAStatws / Dyddiad y Mabwysiadwyd gan y CyngorCost am gopi paur (yn cynnwys postio a phacio)

CCA Seilwaith Gwyrdd

Crynodeb Gweithredol - CCA Seilwaith Gwyrdd

Mabwysiadwyd Chwefror 2024

£12.05

CCA Bioamrywiaeth, Gwytnwch Ecosystemau a Datblygu

Crynodeb Gweithredol Bioamrywiaeth

Mabwysiadwyd Chwefror 2024

£11.45

Crynodeb Gweithredol Lleoliadau Cynaliadwy

 

Mabwysiadwyd Mehefin 2023

£4.25

CCA Dylunio Safle, Uwchgynllunio a Datblygu Briff

Crynodeb Gweithredol CCA Dylunio Safle

Mabwysiadwyd Chwefror 2023

£5.85

CCA Diwygiedig y Rhwymedigaethau Cynllunio

 

I hwyluso'r defnydd ohonynt, mae'r atodiadau unigol hefyd ar gael i'w lawrlwytho o'r dolenni isod:

 

Crynodeb Gweithredol - CCA Diwygiedig y Rhwymedigaethau Cynllunio

Mabwysiadwyd Chwefror 2023

£24.85

CCA Estyn a Chreu Newidiadau i Dŷ

 

Mabwysiadwyd Rhagfyr 2022

£6.85

Canllaw Dylunio ar gyfer Safle Treftadaeth Byd Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon

 

Mabwysiadwyd Ebrill 2011

£14.00

Canllawiau Dyluniad Blaen Siop Traddodiadol

 

Cadarnhawyd fel CCA wedi’u Mabwysiadu a Diweddarwyd Chwefror 2024

£3.25

Canllawiau Dylunio Preswyl a Diwydiannol CBST (ar gyfer adeiladu priffyrdd) – oherwydd maint y ffeil, mae’r CCA wedi cael eu rhannu yn 3 rhan fel a ganlyn:-

 

Nodwch – mae gwasanaeth priffyrdd y Cyngor yn defnyddio dogfen o’r enw ‘Manual for Streets 2, 2010’ gan Sefydliad Siartredig Priffyrdd a Chludiant, a lle nad yw’r ddogfen honno’n cynnwys darpariaeth ar gyfer cwestiwn penodol mae’n cyfeirio at y Canllawiau Dylunio hyn. Y bwriad yw diweddaru’r CCA gyda ‘Chanllawiau Dylunio Strydoedd’ maes o law.

 

Mabwysiadwyd Rhagfyr 2000

£24.24

CBST/CSS Cymru: Safonau Parcio Cymru

 

Mabwysiadwyd Medi 2016

£5.00

Rhestr o Ddogfennau Ategol / Cefndir a Gyhoeddwyd

Dogfen CCACrynodeb GweithredolStatws / Dyddiad y Mabwysiadwyd gan y CyngorCost am gopi papur (yn cynnwys postio a phacio)

Cynllunio a Bioamrywiaeth ar gyfer deiliaid tai a mân geisiadau eraill

 

Cyhoeddwyd

£1.65

Cynllun Arfarnu a Rheoli Ardal Gadwraeth Cwmafon

 

Cyhoeddwyd Ebrill 2011

£11.25

Cynigion Arfarnu a Rheoli Ardal Gadwraeth Camlas Mynwy ac Aberhonddu

 

Ardal Gadwraeth Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu - Map Ffiniau

 

Cyhoeddwyd Chwefror 2011

£23.25

Cynllun Arfarnu a Rheoli Ardal Gadwraeth Canol Tref Blaenafon

Cynllun Arfarnu a Rheoli Ardal Gadwraeth Canol Tref Blaenafon - Crynodeb Gweithredol

Cyhoeddwyd Hydref 2017

£18.85

Cynllun Arfarnu a Rheoli Ardal Gadwraeth Pont-y-pŵl

 

Cyhoeddwyd

£16.25

Asesiad Seilwaith Gwyrdd Torfaen

Crynodeb Gweithredol – Asesiad Seilwaith Gwyrdd

Cyhoeddwyd Rhagfyr 2021

£20.85

Asesiad Mannau Agored Torfaen (i ddilyn)

I ddilyn

I ddilyn

I ddilyn

Map rhyngweithiol

I gefnogi rhai o'n dogfennau CCA, rydym wedi llunio map rhyngweithiol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen – Cynllun Lleol: Uwchgynllunio (opus4.co.uk). Ar hyn o bryd mae’n berthnasol yn benodol i’r CCA Seilwaith Gwyrdd a fabwysiadwyd ar 27 Chwefror 2024, CCA Dylunio Safle, Uwchgynllunio a Briff Datblygu a fabwysiadwyd ar 28 Chwefror 2023 a CCA Lleoliadau Cynaliadwy a fabwysiadwyd ar 13 Mehefin 2023.

Cliciwch ar y ddolen i weld map o Dorfaen sy’n dangos haenau o wybodaeth (Cyfyngiadau a chyfleoedd) i’ch helpu i ddadansoddi’ch a chynllunio’ch safle datblygu. Gellir dod o hyd i leoliad neu safle drwy chwyddo’r map i ddod o hyd i’r ardal gywir neu wrth bori’r i ddod o hyd i’r cyfeiriad. Gellir gweld y gwahanol haenau o wybodaeth yn unigol neu mewn cyfuniad, drwy glicio i’w troi ymlaen neu i ffwrdd. Mae’r symbol llygad yn dangos y rheini sy’n weladwy. Mae unrhyw wybodaeth ychwanegol ar gael drwy'r ‘i’. Gellir defnyddio’r offeryn i fesur pellteroedd ac ardaloedd. Mae tiwtorial a chymorth yn rhan o’r feddalwedd, ar ochr chwith y sgrin ond os byddwch yn cael unrhyw broblem neu os oes gennych ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni ar ldp@torfaen.gov.uk.

Mae’r wybodaeth hon yn cynnwys y data diweddaraf sydd gennym, ond dylai unrhyw ddefnyddiwr ei wirio i sicrhau ei fod yn gywir ‘ar lawr gwlad’.

Mae fersiwn Gymraeg o’r map ar gael drwy glicio ar y botwm iaith tuag at waelod y sgrin ar yr ochr chwith.

Model Dichonoldeb Datblygu (MDD)

Mae’r Cyngor wedi gweithio mewn partneriaeth â Chynghorau eraill yn y rhanbarth, ochr yn ochr â’r ymgynghorwyr Cynllunio a Datblygiad Trefol, Burrows-Hutchinson Ltd, i sefydlu’r teclyn asesu.  Mae’r MDD wedi cael ei greu fel model cynhwysfawr, hawdd ei ddefnyddio i hyrwyddwyr safleoedd a’r rheiny sy’n gwneud penderfyniadau, at ddibenion asesu dichonoldeb ariannol cynnig o ddatblygiad.  I gael copi o’r MDD sy’n benodol o ran safleoedd, ynghyd â’r canllaw i ddefnyddwyr a fideos, neu i drafod unrhyw faterion mewn perthynas â’r MDD, cysylltwch â ni trwy ldp@torfaen.gov.uk.

Mae’r ffioedd ar gyfer copi o’r MDD fel a ganlyn:

Cynlluniau Preswyl

 • 1-9 annedd - £195 +TAW (£234)
 • 10-50 anheddau - £345 +TAW (£414)
 • 51-100 anheddau - £495 +TAW (£594)
 • 101-150 anheddau - £595 +TAW (£714)
 • 151-250 anheddau - £650 +TAW (£780)
 • 251-350 anheddau - £750 +TAW (£900)
 • 351-450 anheddau - £850 +TAW (£1,020)
 • 451-550 anheddau - £950 +TAW (£1,140)
 • 551-650 anheddau - £1,050 +TAW (£1,260)
 • 651-750 anheddau - £1,150 +TAW (£1,380)
 • 751-850 anheddau - £1,250 +TAW (£1,500)
 • 851-950 anheddau - £1,350 +TAW (£1,620)
 • Dros 950 o anheddau - £ i'w gytuno gyda'r Cyngor yn dibynnu ar faint / cymhlethdod y cynnig

Cynlluniau Masnachol

 • Llai na 0.4ha - £195 +TAW (£234)
 • 0.4ha to <2.0ha - £345 +TAW (£414)
 • 2.0ha to <4.0ha - £495 +TAW (£594)
 • Dros 4ha - £ i'w gytuno gyda'r Cyngor yn dibynnu ar faint / cymhlethdod y cynnig

Tâl Gweinyddu a Monitro ar gyfer Cytundebau S106 / Safonau Lefel Gwasanaeth

Mae'r Cyngor ar 28 Mehefin 2011 wedi penderfynu cyflwyno system ffioedd ar wahân sy'n berthnasol i geisiadau cynllunio sy'n galw am brosesu a monitro cytundeb cyfreithiol Adran 106, a chyhoeddi ei Safonau Lefel Gwasanaeth cysylltiedig. Bydd y ffi a godir yn cyfrannu at yr adnoddau gweinyddol a phroffesiynol sy'n ofynnol yn yr Adran Gynllunio i ddarparu'r gwasanaeth cynllunio. Mae’r Tâl Gweinyddu a Monitro ar gyfer Cytundebau S106  a Safonau Lefel Gwasanaeth S106 ar gael i’w lawr lwytho.

Rhestr Atodiad 2 o Ganllawiau Cynllunio Atodol y Cynllun Datblygu Lleol a Fabwysiadwyd i Dorfaen, a Dynnwyd Yn Ôl gan y Cyngor ym mis Chwefror 2024:

 • Strategaeth Ddylunio Ystâd Ddiwydiannol Avondale Road, Gorffennaf 2002
 • Cynllun Cadwraeth Blaenafon 2003
 • Brif Ddatblygu Clarence Corner 2003
 • Strategaeth Tir a Mannau Agored y Cyngor
 • Datblygiad a’i ymgorfforiad yn y Dirwedd, Chwefror 2000
 • Canllawiau Dylunio Ystâd Ddiwydiannol Gilchrist Thomas
 • Datganiad Polisi Henllys, Mai 1993
 • Cymeriadu’r Dirwedd Hanesyddol (Blaenafon) – Canllawiau Gwent
 • Datganiad Polisi Drafft Pentwyn, Tachwedd 1992
 • Strategaeth Ddylunio Ystadau Diwydiannol Tir Polo a De Pont-y-pŵl, Gorffennaf 2002
 • Aneddiadau Newydd yng Nghefn Gwlad, Rhagfyr 2004
 • Adeiladau Dros Dro
 • Brif Datblygu Safle’r Popty, Rhagfyr 2004
 • Brif Datblygu Ysgol Gymunedol Trefddyn, Tachwedd 2011

Rhagor o Wybodaeth

Gallwch gael rhagor o wybodaeth ynghylch y CCAau trwy gysylltu â'r tîm Blaengynllunio neu'r tîm Rheoli Datblygu yn Nhorfaen.

Diwygiwyd Diwethaf: 07/05/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Blaen Gynllunio

Ffôn: 01633 647620

E-bost: ldp@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig