Canllawiau Cynllunio Atodol

Beth yw Canllawiau Cynllunio Atodol

Mae'r Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) yn ddogfennau a gynhyrchir gan y Cyngor i roi arweiniad i'r cyhoedd, ymgeiswyr a datblygwyr wrth wneud ceisiadau cynllunio. Mae'r CCA yn darparu gwybodaeth atodol mewn perthynas â'r polisïau yn y Cynllun Datblygu lleol. Mae'n fodd o gynnig canllawiau thematig neu fanylach o ran sut y bydd y polisïau hyn yn cael eu defnyddio mewn amgylchiadau neu ardaloedd penodol. Mae CCA yn un o'r 'ystyriaethau materol' y rhoddir ystyriaeth iddynt wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio.

Gall y CCA fod ar ffurf y canlynol:

  • Canllawiau penodol ynghylch bioamrywiaeth neu ddyluniad blaen siop 
  • Canllawiau'n ymwneud â safleoedd penodol, fel fframweithiau datblygu neu briffiau datblygu; a
  • Chanllawiau neu drothwyon rhifiadol a allai newid yn ystod oes y cynllun, fel safonau meysydd parcio, er mwyn osgoi diweddaru'r cynllun cyfredol yn rhy gyflym. Fodd bynnag, nid yw hyn yn cynnwys y meysydd hynny lle y mae'r targedau hyn yn bolisi allweddol, fel targedau ar gyfer darpariaeth tai yn y dyfodol

Ymgynghoriad Cyhoeddus 31ain Ionawr 2022 tan 14eg Mawrth 2022

Mae’r Cyngor yn ymgynghori ar ddwy ddogfen Ganllaw Cynllunio Atodol ddrafft.

Mae’r CCA Estyniadau a Newidiadau Deiliaid Tai newydd yn rhoi cyfres glir o gyfarwyddiadau ynglŷn â sut y dylai newidiadau i dai preswyl (estyniadau a newidiadau i doeau yn bennaf) gael eu dylunio i wella ansawdd amgylcheddol ac osgoi niwed annerbyniol i amodau byw trigolion cyfagos.

Ni fydd CCA Rhwymedigaethau Cynllunio Diwygiedig, sydd wedi’i ysgogi’n bennaf gan newid yn ymagwedd Llywodraeth Cymru at ffigurau Canllawiau Cost Derbyniol, o fis Ebrill 2022, yn cynnwys gwerth tir ac felly mae angen methodoleg newydd ar gyfer cyfrifo rhwymedigaethau tai fforddiadwy. Mae’r Cyngor, gyda mewnbwn Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig Torfaen (LCC), wedi llunio system sy’n seiliedig ar dariffau ar gyfer y gwerth y bydd LCC yn ei dalu i ddatblygwyr am yr eiddo fforddiadwy ar rent cymdeithasol. Mae newidiadau eraill yn cynnwys y gofyn yn awr i’r holl dai fforddiadwy gyfrannu at unrhyw daliadau cynnal a chadw safle parhaus a phroses newydd i ganiatáu i LCC ddefnyddio grant tai cymdeithasol LlC i gyflawni’r canran o dai fforddiadwy ar safle (fel y nodir ym Mholisi H4 y CDLl), os na all y datblygwr ei ddarparu ar sail hyfywedd. Mae’r newidiadau hyn wedi eu nodi yn Atodiad 1.

O ystyried bod angen ymgynghori ar y fath newidiadau i’r polisi, manteisiwyd ar y cyfle i ddiweddaru nifer o elfennau eraill o'r CCA. Yn Rhan Un, mae cyfeiriad at y Pecyn Cymorth Arfarnu Datblygiad (DAT) wedi’i ddisodli gan fanylion y Model Hyfywedd Datblygu fel dull dewisol y Cyngor o asesu hyfywedd datblygiad. Yn Atodiad 3 mae dull y Cyngor o gyfrifo’r capasiti sydd ar gael mewn ysgol wedi’i egluro gyda manylion ychwanegol. Mae'r arwynebedd gofynnol fesul disgybl wedi'i ddiwygio o'r ardal net i'r ardal gros i gymryd i ystyriaeth y cyfleusterau ategol gofynnol yn ogystal â’r ystafelloedd dosbarth. Mae’r diffiniad o gostau bellach wedi’i ehangu i gynnwys dodrefn, ffitiadau, offer, TGCh ac unrhyw gostau annormal, gyda ffynhonnell y data costau wedi’i newid o BCIS i Grŵp Adeiladu Eiddo Torfaen a cheir tystiolaeth o’r wybodaeth ddiweddaraf ar brosiectau adeiladu ysgolion diweddar a chyfredol. Mae’r CCA hefyd wedi bod yn destun mân welliannau a newidiadau i’r geiriad i adlewyrchu’r pwyslais cynyddol mewn polisi / arweiniad cenedlaethol ar leihau’r angen i deithio, dulliau teithio llesol a chreu lleoedd. Mae’r CCA Rhwymedigaethau Cynllunio Diwygiedig Drafft hwn ar gyfer yr Ymgynghoriad bellach yn destun cyfnod ymgynghori cyhoeddus o chwe wythnos cyn cael ei ailystyried gan y Cyngor maes o law. Yn olaf, nid ydym yn ymgynghori ar Atodiad 5 (Bioamrywiaeth a Geoamrywiaeth) nac Atodiad 6 (Difyrrwch a Mannau Agored Cyhoeddus), sydd heb newid.

Er hwylustod, mae’r Atodiadau hefyd ar gael ar wahân yma:

I roi eich sylwadau ar y dogfennau, danfonwch e-bost at ldp@torfaen.gov.uk neu ysgrifennwch at y Tîm Polisi Cynllunio a Gweithredu, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 6YB.

Os oes angen cymorth pellach arnoch, os ydych am weld y dogfennau trwy apwyntiad yn y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl neu angen copïau papur (am dâl), cysylltwch os gwelwch yn dda â’r Tîm Polisi Cynllunio ar 01633 648039, trwy ddanfon e-bost at ldp@torfaen.gov.uk neu drwy ysgrifennu atom yn y cyfeiriad uchod.

Edrychwn ymlaen at dderbyn eich sylwadau erbyn 5pm ar 14eg Mawrth 2022.

Diben yr ymgynghoriadau yw derbyn sylwadau ysgrifenedig ar y CCAau drafft a gyhoeddwyd oddi wrth amrywiaeth eang o unigolion, grwpiau cymunedol, sefydliadau a chwmnïau. Bydd pob ateb a dderbynnir yn cael ei gydnabod a’i asesu gan swyddogion mewn ‘Adroddiad ar Ymgynghoriad’ a fydd yn cael ei ystyried gan y Cyngor cyn i’r CCAau gael eu mabwysiadu; gan nodi bod y Cyngor wedi penderfynu eu defnyddio, yn y cyfamser, fel ‘ystyriaethau materol’ ar gyfer asesu ceisiadau cynllunio. Felly, nodwch os gwelwch yna dda, fel y bo’n briodol, bydd enw unigol pob un sy’n ateb, neu enw cwmni neu enwau asiant/cleient, ynghyd â’u sylwadau (naill ai’n llawn neu wedi eu crynhoi) yn cael eu cyhoeddi. Cedwir manylion cyswllt yn gyfrinachol yn unol â’r Hysbysiad Preifatrwydd GDPR ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol Newydd.

Yn olaf, os nad ydych chi wedi gofyn eisoes i gael eich hysbysu am ddiweddariadau mewn perthynas â’r CDLlN ac am gael eich hysbysu, cwblhewch Ffurflen Cronfa ddata’r Ymgynghoriad CDLl os gwelwch yn dda, a’i dychwelyd atom ni; byddwn wedyn yn eich ychwanegu at ‘gronfa ddata’r ymgynghoriad’. Yn yr un ffordd os hoffech i’ch enw gael ei dynnu o ‘gronfa data’r ymgynghoriad’ a pheidio â derbyn gwybodaeth am y CDLlN neu ddogfennau cysylltiol bellach, ysgrifennwch atom ni i roi gwybod

CCA Mwyaf Diweddar y Rhwymedigaethau Cynllunio (Rhagfyr 2021)

Yn anochel, mae datblygiadau newydd yn cael effaith ar y gymuned a'r ardal gyfagos. Nod y system gynllunio yw mynd i'r afael ag unrhyw effeithiau negyddol a, lle y bo'n bosibl, cyflwyno buddion cymunedol a/neu amgylcheddol drwy rwymedigaethau cynllunio. Mae'r Cyngor wedi llunio Canllawiau Cynllunio Atodol i esbonio sut caiff rhwymedigaethau cynllunio eu defnyddio ac mae'n cyflwyno ei ddisgwyliadau o ddatblygiadau newydd. Mae'r datblygiad diweddaraf hwn yn ymwneud â newidiadau ffeithiol yn unig ac felly nid yw wedi bod yn destun ymgynghoriad cyhoeddus. Mae'r newidiadau allweddol yn ymwneud ag ychwanegu polisi a chanllawiau cynllunio cenedlaethol wedi'u diweddaru; diweddaru rhaniad rhwng deiliadaeth wedi'i lywio gan Asesiad Marchnad Tai Lleol Torfaen 2020 (LHMA) a Chanllawiau Costau Derbyniol (ACG) Llywodraeth Cymru wedi'u diweddaru ar gyfer tai fforddiadwy; ffigurau cynnyrch addysg wedi'u diweddaru o safleoedd tai, gyda disgyblion y 6ed Dosbarth yn cael eu gwahanu oddi wrth ddisgyblion Uwchradd a disgyblion Meithrin yn cael eu gwahanu oddi wrth ddisgyblion Cynradd i adlewyrchu'r strwythur addysg newydd yn Nhorfaen, a’r costau diweddaraf; cyflwyno costau Maes Chwarae Lleol â Chyfarpar, ar wahân, ar gyfer darpariaeth hamdden a diweddaru costau cyfalaf a chostau cynnal a chadw ar gyfer pob math arall o ddarpariaeth hamdden i adlewyrchu’r prisiau cyfredol.

Mae'r CCA yn cyfeirio at ystod eang o faterion a allai fod yn destun rhwymedigaethau cynllunio. Ni fydd yr holl faterion hyn yn berthnasol i bob cais cynllunio. Bydd y Cyngor yn ystyried y materion sy'n berthnasol ar sail pob achos unigol, gan ystyried natur y cynnig datblygu, y safle a'r cyd-destun lleol. Nid yw'n disodli'r broses o drafod rhwymedigaethau cynllunio oherwydd caiff pob cais ei ystyried yn ôl ei rinweddau unigol.

Mae CCA y Rhwymedigaethau Cynllunio yn ei gyfanrwydd (gan gynnwys atodiadau unigol) ar gael i'w lawrlwytho yn y fan hon. I hwyluso'r defnydd ohonynt, mae'r atodiadau unigol hefyd ar gael i'w lawrlwytho o'r dolenni isod:

Mae dogfennau pellach sydd ar gael i'w lawrlwytho mewn perthynas â CCA y Rhwymedigaethau Cynllunio fel a ganlyn:

Tâl Gweinyddu a Monitro ar gyfer Cytundebau S106 / Safonau Lefel Gwasanaeth

Mae'r Cyngor ar 28 Mehefin 2011 wedi penderfynu cyflwyno system ffioedd ar wahân sy'n berthnasol i geisiadau cynllunio sy'n galw am brosesu a monitro cytundeb cyfreithiol Adran 106, a chyhoeddi ei Safonau Lefel Gwasanaeth cysylltiedig. Bydd y ffi a godir yn cyfrannu at yr adnoddau gweinyddol a phroffesiynol sy'n ofynnol yn yr Adran Gynllunio i ddarparu'r gwasanaeth cynllunio. Mae’r Tâl Gweinyddu a Monitro ar gyfer Cytundebau S106  a Safonau Lefel Gwasanaeth S106 ar gael i’w lawr lwytho.

Dogfennau CCA eraill a fabwysiadwyd

Mae dogfennau eraill a fabwysiadwyd fel Canllawiau Cynllunio Atodol gan y Cyngor ar gael i'w lawrlwytho isod a/neu eu prynu ar ffurf copi caled trwy gysylltu â'r tîm Blaengynllunio:

Canllaw Dylunio ar gyfer Safle Treftadaeth Byd Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon (Ebrill 2011)
Pris copi caled (lliw): £14.00 (gan gynnwys postio a phecynnu)

Briff Datblygu Clarence Corner (2003) (ar gael i'w brynu ar ffurf copi caled yn unig)
Pris copi caled: £6.50 (gan gynnwys postio a phecynnu)

Datblygiadau a'u Hymgorffori yn y Dirwedd: Canllaw i Ddatblygwyr (2000)
Pris copi caled: £6.50 (gan gynnwys postio a phecynnu)

Datganiad Polisi Henllys
Pris copi caled: £6.50 (gan gynnwys postio a phecynnu)

Anheddau Cyfnewid yng Nghefn Gwlad (2004)
Pris copi caled: £6.50 (gan gynnwys postio a phecynnu)

Fframwaith Datblygu Mabwysiedig De Sebastopol (2004)
Pris copi caled: £26.50 (gan gynnwys postio a phecynnu)

Briff Datblygu Ysgol Gymunedol Trefddyn (2011)  

TCBC/CSS Wales: Wales Parking Standards (2014)
Cost for hard copy: £5.00 (including postage and packing)

Dogfennau Eraill

Cynllun Arfarnu a Rheoli Ardal Gadwraeth Cwmafon (Ebrill 2011)

Adroddiad yr Arolygwr ar y Cynllun Lleol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Torfaen (1999)
Cost am gopi caled: £30

Cynigion Arfarnu a Rheoli Ardal Gadwraeth Camlas Mynwy ac Aberhonddu

Cynllun Arfarnu a Rheoli Ardal Gadwraeth Blaenafon (Hydref 2017)

Rhagor o Wybodaeth

Gallwch gael rhagor o wybodaeth ynghylch CCA trwy gysylltu â'r tîm Blaengynllunio neu'r tîm Rheoli Datblygu yn Nhorfaen.

Diwygiwyd Diwethaf: 01/02/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Blaen Gynllunio

Ffôn: 01633 647620

E-bost: ldp@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig