Ardoll Seilwaith Cymunedol (ASC)

Mae’r Ardoll Seilwaith Cymunedol (ASC) yn ardoll newydd y gall awdurdodau lleol ddewis ei chodi ar ddatblygiadau newydd yn eu hardal. Bydd yr arian a godir yn mynd tuag at y seilwaith sydd ei angen i gefnogi twf yn y Cynllun Datblygu Lleol, megis ysgolion a gwelliannau i gludiant. Mae Rhestr Codi Tâl ASC ddrafft yn nodi’r cyfraddau y mae’r cyngor yn bwriadu eu codi mewn ardaloedd penodol yn y fwrdeistref a pha fathau o ddatblygiad newydd y bydd disgwyl arnynt i dalu. Defnyddir yr arian a godir trwy ASC i ariannu seilwaith angenrheidiol. Mae’n ofyniad ein bod yn paratoi a chyhoeddi rhestr o’r holl seilwaith sy’n gymwys i dderbyn arian ASC. Nodir hyn yn Rhestr Ddrafft Seilwaith 123 sydd wedi ei chynnwys yn y ddogfen Rhestr Codi Tâl ddrafft.

Diweddariad Ebrill 2024 - Roedd Atodlen Codi Tâl Ddrafft ASC Torfaen yn destun ymgynghoriad cyhoeddus rhwng 11 Rhagfyr 2017 - 29 Ionawr 2018; ac oedwyd hyn tra bod y Cyngor yn paratoi Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Newydd i Dorfaen (2018-2033), gan gynnwys ailystyried ei dystiolaeth o ddichonoldeb datblygiad. Serch hynny, mae’r Cyngor wedi tynnu’n ôl CDLl Torfaen (2018-2033) a dechrau paratoi CDLl Torfaen 2022-2037 newydd ym mis Awst 2023. Felly, bydd y Cyngor yn ailasesu dichonoldeb datblygiad fel rhan o’r gwaith ar y Cynllun newydd yn Haf 2024. Ar sail casgliadau’r gwaith yma, bydd y Cyngor yn penderfynu a fydd yn parhau i fynd ar ôl cyflwyno ASC yn y man.

Beth yw ASC?

Mae'r Ardoll Seilwaith Cymunedol (neu'r "ardoll' neu 'ASC') yn caniatáu i awdurdodau cynllunio lleol godi arian gan ddatblygwyr sy'n ymgymryd â phrosiectau adeiladu newydd yn eu hardal. Bydd yr arian a godir yn mynd tuag at y seilwaith sydd ei angen i gynorthwyo twf, fel ysgolion a gwelliannau i gludiant. Mae ASC yn cael ei chymhwyso fel tâl ar bob metr sgwâr o arwynebedd llawr newydd sy'n cael ei greu gan y datblygiad, a nodir cyfraddau gwahanol ar gyfer gwahanol fathau o ddatblygu, yn ôl pa mor ymarferol yw pob math o ddatblygiad. Gellir defnyddio'r arian sy'n deillio o'r ASC i ariannu ystod eang o seilwaith sydd ei angen i gynorthwyo twf yn yr ardal.

Mae pob awdurdod lleol yn paratoi Rhestr Codi Tâl sy'n nodi lefel yr ASC a fydd yn cael ei chymhwyso i bob math o ddatblygiad trethadwy. Ar ôl ei chyflwyno, mae'r ASC yn orfodol ac fe'i codir yn erbyn pob datblygiad newydd sy'n bodloni'r meini prawf cymhwyso. Mae'n rhaid i'r ASC fod yn 'fforddiadwy' yn gyffredinol ar gyfer datblygwyr ac ni ddylid ei gweld yn bygwth hyfywedd datblygiad cyffredinol mewn ardal benodol. Rhaid i Restr Codi Tâl yr ASC fod ar sail dystiolaeth briodol. Cynhaliwyd astudiaethau hyfywedd cynhwysfawr sy'n nodi tystiolaeth fanwl ar hyfywedd datblygiad ar draws ystod o safleoedd a defnyddiau yn Nhorfaen.

Mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi Canllawiau i greu Ardoll Seilwaith Cymunedol. Cyhoeddir y ddogfen hon ar ffurf cwestiwn ac ateb a bydd yn cynnwys mwyafrif yr ymholiadau sydd genych ynglŷn ag ASC.

Cyfnodau Allweddol ar gyfer Mabwysiadu Rhestr Codi Tâl ASC:

Tabl gwybodaeth yn dangos camau’r Paratoadau ar gyfer yr ASC
Cam ym Mharatoadau’r ASCAmserlen Fras

Ymgynghoriad ar Ddrafft o’r Rhestr Codi Tâl a Drafft o Rhestr Seilwaith Rheoliad 123

Cwblhawyd

Drafft o’r Rhestr Codi Tâl a Drafft o Rhestr Seilwaith Rheoliad 123

Rhag 2017 - Ion 2018

Cyflwyno ar gyfer Archwiliad

ic

Archwilio

ic

Adroddiad ASC yr Archwiliwr

ic

Cymeradwyo a Chyhoeddi’r Rhestr Codi Tâl

ic

Gweithredu’r Tâl ASC

ic

Adroddiad Monitro Blynyddol

ic

Diwygiwyd Diwethaf: 25/04/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: Planning Policy and Implementation Team

Ffôn: 01633 648039/8140

Ebost: ldp@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig