Gweithiwr Gofal Plant Y Blynyddoedd Cynnar (Achlysurol) | Early Years Childcare Worker (Casual)

Hours:
Gwaith Achlysurol Yn Ôl Yr Angen | This Is Casual Work As Required
Salary:
£23,893 to £25,545 Per year Pro Rata | Grade 4 | SCP 6-10
Type:
Casual
Department(s):
Education
Posted:
29 February 2024 15:20:00
Closing Date:
14 March 2024 12:00:00
Description:

CONTRACT: GWAITH ACHLYSUROL YN ÔL YR ANGEN

Mae Tîm y Blynyddoedd Cynnar yn chwilio am Weithiwr Gofal Plant Achlysurol, sy’n gymwys, profiadol a brwdfrydig, i gamu i mewn i’r rôl pan fydd angen yn codi.

Byddwch yn gyfrifol am  gynorthwyo'r Goruchwyliwr Gofal Plant i ddarparu gofal plant o ansawdd uchel yn y maes hwn..

Rhaid bod deiliad y swydd yn meddu ar gymhwyster perthnasol yn y maes Blynyddoedd Cynnar/Gofal Plant, fel NVQ Lefel 3 neu gyfwerth.

Byddai'r gallu i siarad Cymraeg yn fantais neu bydd angen bod yn barod i gymryd rhan yn rhaglen CAMAU Llywodraeth Cymru - sef y cyfle i ddysgu Cymraeg ar gyfer Gofal Plant y Blynyddoedd Cynnar.

Rhaid bod gennych brofiad o weithio gyda phlant, a deall yr hyn sydd ei angen i ddarparu amgylchedd dysgu o ansawdd uchel i blant 0-5 oed.  Byddai profiad o ddarpariaeth Dechrau'n Deg yn ddymunol.

I gael trafodaeth anffurfiol ynghylch y swydd hon, cysylltwch ag Emma Edwards ar 07940792823.

Mae’r swydd hon yn destun Gwiriad Uwch gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn ymdrechu i fod yn gyflogwr teg, cefnogol ac effeithiol. Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed. Mae'r Cyngor yn disgwyl i bob gweithiwr, cyflogedig neu ddi-dâl, rannu'r ymrwymiad hwn.


CONTRACT: This is casual work as required 

The Early Years Team is looking for a suitably qualified, experienced and enthusiastic Casual Childcare Worker to provide cover as and when required.

You will be responsible for assisting the Childcare Supervisor in providing a high-quality childcare provision within this area.

The post holder must have a relevant qualification in Early Years/Childcare such as NVQ Level 3 or equivalent.

The ability to speak Welsh would be an advantage or the willingness to participate in the Welsh Government CAMAU programme - Welsh Language Learning for the Childcare Early Years.

You must have experience of working with children and an understanding of what’s required to provide a high-quality learning environment for 0-5 year olds. Experience of Flying Start provision would be desirable.

For an informal discussion regarding this vacancy please contact Emma Edwards on 07940792823.

This post is subject to an Enhanced Disclosure Application to the Disclosure & Barring Service.

Torfaen County Borough Council strive to be a fair, supportive and effective employer. The Council is committed to safeguarding and promoting the welfare of children, young people and vulnerable adults. The Council expects all employees, paid or unpaid, to share this commitment.

Qualifications / Experience:

Hanfodol

 • Cymhwyster perthnasol ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar/Gofal Plant, fel Diploma Lefel 3 Gofal Plant, Dysgu a Datblygu (Cymru a Gogledd Iwerddon).
 • Diploma Estynedig(CACHE) Gofal Plant, Dysgu a Datblygu.
 • EDEXCEL BTEC Lefel 3 Tystysgrif Genedlaethol/Diploma mewn Gofal Plant, Dysgu a Datblygu – GPDD (os dechreuwyd cyn 2014)Gwybodaeth a dealltwriaeth o'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Cyfleusterau Gofal Plant.
 • Profiad perthnasol, yn ddelfrydol 3 blynedd, o weithio gyda phlant yn y Blynyddoedd Cynnar.
 • Profiad o gymryd rhan mewn cyfarfodydd cynllunio, cymryd rhan yn y cylch arsylwi, cynllunio ac asesu er mwyn darparu amgylchedd dysgu o ansawdd i blant 2-3 oed.
 • Gallu teithio'n rheolaidd i fannau ledled y fwrdeistref yn ôl y gofyn.

Dymunol

 • Profiad o weithio gyda rhieni mewn grŵp.

Gweler rhestr lawn o’r meini prawf yn y swydd-ddisgrifiad.


Essential

 • A relevant qualification in Early Years/ Childcare such as Level 3 Diploma in Children’s Care, Learning and Development (Wales and Northern Ireland) CACHE Extended Diploma in Children’s Care, Learning and Development EDEXCEL BTEC Level 3 National Certificate/Diploma Children’s Care, Learning and Development – CCLD (only if commenced prior to 2014).
 • A knowledge and understanding of the National Minimum Standards for Childcare Facilities.
 • Relevant experience, ideally 3 years, of working with children in Early Years.
 • Experience of participating in planning meetings, to actively participate in the observation planning and assessment cycle to provide a quality learning environment for 2-3 year olds.
 • Able to regularly travel to required places throughout the borough

Desirable

 • Experience of working with parents in group.

For a full list of criteria, please see the job description.

How to apply:

Mae croeso i chi gyflwyno eich cais yn Gymraeg neu yn Saesneg. Bydd pob cais yn cael ei drin yn gyfartal. 

Ar ôl llenwi’r ffurflen, a fyddech cystal â’i hanfon mewn e-bost i recruitment@torfaen.gov.uk

You are welcome to submit your application in English or in Welsh. Each application will be treated equally. 

Please e-mail completed applications to recruitment@torfaen.gov.uk.

Job Reference:
REQ004185-1403
Last Modified: 29/02/2024 Back to top

Green waste collections will resume in March - w/c 04/03/24 for those on calendars A and B - w/c 11/03/24 for those on calendars C and D