Clybiau Chwarae Cymunedol

Clybiau Chwarae yn ystod y tymor, DIFYR a RHAD AC AM DDIM!

Play Clubs in Torfaen
LleoliadYstod Oedran

Dydd Llun

Clwb Wood, CBI – oddi ar Ton Road, Llwyncelyn, Cwmbrân
3.30pm - 5.00pm

5 - 11 oed

Dydd Mawrth

Clwb Chwarae Henllys, Neuadd Bentref Henllys, Village Rd, Henllys Cwmbrân, NP44 6JZ
4:30pm - 6:00pm

5 - 11 oed

Dydd Mercher

Canolfan Gymunedol Cae Derw, Llantarnam
4.00pm - 5.30pm

5 - 11 oed

Dydd Iau

Clwb Gofalwyr Ifanc, Neuadd Gymunedol Glenside (Atgyfeiriad yn Unig)

5 - 11 oed

Dydd Gwener

Clwb Hwyl Dydd Gwener, Eglwys Fethodistaidd Fairhill, Cwmbrân
4.00pm - 5.30pm

5 - 11 oed

Clwb Wood, CBI – oddi ar Ton Road, Llwyncelyn, Cwmbrân
3.30pm - 5.00pm

5 - 11 oed

Dydd Sadwrn a Dydd Sul

Sesiynau Chwarae a Seibiant, Amrywiol Leoliadau (Atgyfeiriad yn Unig)
9.30am - 2.00pm
Bob Dydd Sadwrn a Dydd Sul

5 - 16 oed

Diben y darpariaethau hyn yw darparu cyfleoedd chwarae gyda staff i blant yn absenoldeb eu rhieni. Nid yw plant yn cael eu cyfyngu yn eu symudiadau, ac eithrio pan yn ymwneud â materion diogelwch ac nid ydynt yn cael eu hatal rhag mynd a dod fel y mynnant. Mae gan blant y rhyddid i ddewis o ran pa amrediad o weithgareddau chwarae y maen nhw'n dymuno cymryd rhan ynddynt a gyda phwy y maen nhw am chwarae. Gan gofio'r uchod, sylwer nad yw'n ddarpariaeth gofal plant.

Rhaid i oedolyn cyfrifol ollwng a chasglu pob plentyn dan 8 oed.

Os yw eich plentyn angen cefnogaeth i fynychu Clwb Chwarae neu, i gael mwy o wybodaeth cysylltwch â'r Tîm Chwarae.

Darpariaeth Arbenigol

Mae’r gwasanaeth chwarae’n darparu cefnogaeth 1-1 i blant ag anableddau ac anghenion yn ymwneud ag ymddygiad i fynychu sesiynau chwarae cymunedol.  Mae dros 160 o blant yn derbyn cefnogaeth 1-1 pob blwyddyn. Trwy weithio gyda phartneriaid, mae staff chwarae wedi eu hyfforddi i ddarparu gofal personol a chefnogaeth i blant sydd ag anghenion amrywiol. Rhoddir cefnogaeth i blant 5 oed a throsodd i fynychu clybiau, cynlluniau chwarae a phrosiectau chwarae arbenigol. I gofrestru’ch plentyn ar gyfer cefnogaeth chwarae 1-1 cwblhewch Ffurflen Gais Cefnogaeth Chwarae 1-1 a dychwelwch hi at andrea.sysum@torfaen.gov.uk neu fel arall dychwelwch y ffurflen trwy’r post at Wasanaeth Chwarae Torfaen, Hen Lyfrgell Abersychan, Brynteg, Abersychan NP4 7BG

Mae'r sesiynau chwarae canlynol yn benodol ar gyfer plant a phobl ifanc ag anableddau. Mae'n hanfodol cadw lle o flaen llaw. Cysylltwch â 01495 742951 am ragor o wybodaeth.

Darpariaeth Seibiant ar Benwythnosau – Mae’r rhain yn cynnwys sesiynau wythnosol yn Neuadd Gymunedol Glenside, Eglwys Victory a’r Cockerel (Neuadd Gymunedol Sain Derfel a Dôl Werdd).Dim ond trwy atgyfeiriad y mae modd cymryd mantais o’r sesiynau yma.

Dad a Fi

Rydym yn cynnal fforwm misol ar gyfer Tadau (gofalwyr gwrywaidd) a'u plant. Trefnir y sesiwn y dydd Sadwrn cyntaf bob mis yn Ganolfan Blant Integredig, oddi ar Ton Road, Llwyncelyn, Cwmbrân o 10:00 - 11:30. Mae'r sesiynau yn caniatáu Tadau (gofalwyr gwrywaidd) i dreulio amser chwarae o ansawdd gyda'u plant a chyfle i gwrdd â thadau eraill.

Diwygiwyd Diwethaf: 01/03/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Tîm Chwarae

Ffôn: 01495 742951

Nôl i’r Brig