Cael Tystysgrifau

Sut ydw i'n cael tystysgrif?

  • Mae'r holl dystysgrifau sy'n cael eu cyhoeddi gan y Swyddfa Gofrestru yn gopïau ardystiedig o'r cofnod ar y gofrestr.
  • Gall y Swyddfa Gofrestru ym Mhont-y-pŵl gyhoeddi tystysgrifau ar gyfer genedigaethau, marwolaethau a phriodasau a fu yn yr ardal o 1837 hyd heddiw.
  • Gellir gwneud cais am y rhain trwy lenwi ffurflen gais sydd ar gael o unrhyw swyddfa gofrestru neu drwy anfon llythyr i Swyddfa Gofrestru Torfaen ym Mhont-y-pŵl gan roi gwybodaeth fel enw, dyddiad a lleoliad y digwyddiad. Bydd angen rhoi enwau'r rhieni hefyd wrth wneud cais am dystysgrif geni.

Faint yw cost tystysgrifau?

Sut ydw i'n talu?

  • Cewch dalu gydag arian parod, siec neu orchmynion post yn daladwy i Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen (CBST). Medrwch hefyd brynu tystysgrifau arlein.​

Faint o amser y bydd yn ei gymryd i gael tystysgrif?

  • Tystysgrifau Gwasanaeth o Flaenoriaeth - Byddant yn cael eu dosbarthu neu eu hanfon yn y post dosbarth cyntaf cyn y diwrnod gwaith nesaf (gwasanaeth ar gael rhwng 10:00 a 15:00)
  • Tystysgrifau Gwasanaeth Safonol - Byddant yn cael eu cyflwyno ar adeg cofrestru neu eu postio yn y post ail ddosbarth o fewn 15 diwrnod gwaith (gwasanaeth ar gael rhwng 10:00 a 15:00)

Sut gallaf i gael gwybodaeth am hanes teuluol?

  • Os na allwn ddod o hyd i'r cofnod cofrestr sy'n destun eich cais, byddwn yn rhoi cyngor ar ddod o hyd i'r cofnodion. Efallai na fydd y rhain yn cael eu cadw yn yr ardal hon.
  • Bu llawer o newidiadau i ffiniau ers cychwyn cofrestru ym 1837 ac nid yw Swyddfa Gofrestru Torfaen yn cadw holl gofnodion Ardal Pont-y-pŵl fel yr arferai wneud. Os na ellir dod o hyd i gofnod, yna mae'n bosibl y bydd Archifdy'r Sir yn Neuadd y Sir, Cwmbrân (Ffôn: 01633 644886) a/neu Lyfrgell Gyfeirio Casnewydd (Ffôn: 01633 211376) yn gallu helpu'n lleol gan eu bod yn cadw rhan helaeth o'r Mynegai Cenedlaethol o Enedigaethau, Marwolaethau a Phriodasau ar gopi microfiche. Efallai y bydd angen i chi drefnu apwyntiad i ymweld â nhw. Mae gwefan y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol yn gallu bod yn ddefnyddiol hefyd.
  • Dylai ymgeiswyr sy'n byw y tu allan i'r ardal gysylltu â Llyfrgell y Sir neu Archifdy'r Sir yn lleol i ddod o hyd i'r Mynegai Cenedlaethol yn eu hardal.
Diwygiwyd Diwethaf: 26/02/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cofrestryddion

Ffôn: 01495 742132

E-bost: registrars@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig