Ffïoedd Cofrestru

Sylwch fod yr holl ffïoedd yn cael eu hadolygu'n flynyddol. Mae'r ffïoedd ar y wefan hon yn gywir ar ddyddiad diweddaru'r dudalen.

Yn Swyddfa Gofrestru Torfaen, cewch dalu gydag arian parod, cerdyn debyd a cherdyn credyd. 

Ffioedd Tystysgrifau

Ffioedd Tystysgrifau
 Ffi
Tystysgrifau Gwasanaeth Safonol – i’w dosbarthu ar yr adeg cofrestru neu eu postio yn y post 2ail ddosbarth o fewn 15 diwrnod gwaith (Gwasanaeth ar gael rhwng 10:00 a 15:00)
Tystysgrif Lawn £12.50
Tystysgrif Fer (Genedigaeth yn unig) £12.50
Tystysgrifau Gwasanaeth o Flaenoriaeth - Byddant yn cael eu dosbarthu neu eu hanfon yn y post dosbarth cyntaf cyn y diwrnod gwaith nesaf (gwasanaeth ar gael rhwng 10:00 a 15:00)
Tystysgrif Lawn £38.50
Tystysgrif Fer (Genedigaeth yn unig) £38.50

Ceisiadau drwy'r post: Dylech gynnwys amlen gyfeiriedig a stamp arni gyda'ch cais. Dylid gwneud sieciau neu archebion post yn daladwy i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen.

Gwasanaethau Chwilio Hanesyddol

Gwasanaethau Chwilio Hanesyddol
 Ffi

Chwilio Mynegeion Cofrestru (Dim mwy na chwe awr yn olynol)

£20

Tystysgrif Hanesyddol Ddyblyg (Cais Drwy’r Post) Postio o fewn 15 diwrnod gwaith

£12.50

Ffioedd am gywiro cofnod cofrestru cyflawn

Ffioedd i Gywiro cofnodion Cofrestru sydd wedi’u cwblhau
 Ffi

Ychwanegu / newid enw cyntaf o fewn 12 Mis o Gofrestru Genedigaeth

£44

Cais i gywiro i'w ystyried gan y Cofrestrydd / Cofrestrydd Arolygol

£83

Cais i gywiro i'w ystyried gan y Cofrestrydd Arolygol

£99

Ffïoedd Priodas a Phartneriaeth Sifil 

Ffïoedd Priodas a Phartneriaeth Sifil
 Ffi

Hysbysiad cyfreithiol o Briodas neu

Bartneriaeth Sifil

£42

Ystyried Gostwng y rhybudd o 28 diwrnod i Briodi neu gynnal Partneriaeth Sifil

£66
Ystyriaeth gan Gofrestrydd Arolygol i Ysgaru / Diddymu Partneriaeth Sifil a gynhaliwyd y tu allan i Ynysoedd Prydain £55
Consideration by a Registrar General of Divorce / Civil Partnership Dissolution obtained Outside of the British Isles £83
Seremonïau yn y Swyddfa Gofrestru
Dydd Mawrth £56 *
Ystafelloedd Seremoni Cymeradwy yn y Ganolfan Ddinesig
Dydd Llun - Dydd Gwener
Ystafell Seremoni Fach (10 o westeion)
Ystafell Seremoni Fawr (50 o westeion)


£160 *

£265 *

Dydd Sadwrn
Ystafell Seremoni Fach (10 o westeion)
Ystafell Seremoni Fawr (50 o westeion)

 

£205 *
£290 *

Seremonïau mewn Safleoedd Cymeradwy
Dydd Llun - Dydd Gwener  £390 *
Dydd Sadwrn  £440 *
Dydd Sul a Gwyliau Banc  £495 *
Presenoldeb mewn Seremoni mewn Eglwys/Capel

Presenoldeb y Cofrestrydd mewn Seremoni Briodas

 £104 *
 * yn ogystal â ffi tystysgrif o £12.50

Sylwch: Bydd yn rhaid talu ffïoedd statudol ychwanegol ar gyfer y trefniadau cyfreithiol rhagarweiniol sy'n ofynnol ar gyfer priodas neu bartneriaeth sifil - gweler y ffïoedd ar gyfer hysbysiadau cyfreithiol uchod.

Cofrestru Adeiladau at ddibenion Addoli a Phriodi

Registration of Buildings for Worship and Marriage
 Ffi

Cofrestru Adeilad fel man Addoli

£32

Cofrestru man Addoli fel Lleoliad i Gynnal Priodas

£136

Cofrestru Lleoliadau a Gymeradwywyd i gynnal Priodas/Partneriaeth Sifil

£1100

Seremonïau Enwi Babanod ac Ailddatgan Addunedau

Seremonïau Enwi Babanod ac Ailddatgan Addunedau
 Ffi

Ystafelloedd Seremoni Cymeradwy yn y Ganolfan Ddinesig

 
Dydd Llun – Dydd Gwener
Ystafell Seremoni Fach (10 o westeion)
Ystafell Seremoni Fawr (50 o westeion)

 

£160
£265

Dydd Sadwrn
Ystafell Seremoni Fach (10 o westeion)
Ystafell Seremoni Fawr (50 o westeion)

 

£205
£290

Seremonïau mewn Adeiladau Cymeradwy  
Dydd Llun - Ddydd Gwener £390
Dydd Sadwrn a Dydd Sul £440
Gŵyl Banc £495
(Mae'r ffi yn cynnwys Tystysgrif Goffaol) 
Bydd angen talu blaendal o £50.00 i gadarnhau eich archeb. Ni ellir ad-dalu'r blaendal hwn.  

Seremonïau dinasyddiaeth

Seremoni safonol

Cynhelir seremonïau dinasyddiaeth yn y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl ac mae’r pris wedi’i gynnwys yng nghais y Swyddfa Gartref.

Seremoni unigol

Mae pris y seremoni yw £ 75.00 gyda ffi o £ 30.00 am bob oedolyn ar gyfer teulu a gynhwysir yn yr un seremoni.

Diwygiwyd Diwethaf: 28/05/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cofrestryddion

Ffôn: 01495 742132

E-bost: registrars@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig