Ffurflenni Cynllunio

Os oes gennych Adobe Acrobat Viewer gallwch lawr lwytho amrywiaeth o ffurflenni cais, nodiadau cyfarwyddyd a gwybodaeth ategol Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen sy’n gysylltiedig â chynllunio.

Oherwydd symud gorfodol yr awdurdod at y ddeddfwriaeth 1APP, dim ond nifer cyfyngedig o fathau caniatâd sydd ar gael i'w lawr lwytho ar y dudalen hon. Os bydd gennych ofynion pellach ewch i'r e-Gabinet Ffurflenni 1APP y Porth Cynllunio pwrpasol lle mae mathau o geisiadau ychwanegol ar gael i'w lawr lwytho. Mae hyn (o 1 Medi, 2014) yn awr yn cynnwys ceisiadau ar gyfer diwygiad mân ansylweddol i'r Awdurdod Cynllunio Lleol.

Noder: Nid yw’r ffurflenni hyn yn addas ar gyfer eu cyflwyno’n electronig, ceir eu darparu yn lle'r ffurflenni cais traddodiadol blaenorol, a dylid eu e-bostio at  planning@torfaen.gov.uk neu eu hanfon i Cynllunio a Diogelu'r Cyhoedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Tŷ Blaen Torfaen, Ffordd Panteg, Y Dafarn Newydd, Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 0LS.

Gallwch gael mynediad at offeryn cais cynllunio 1APP y Porth Cynllunio yma. Am unrhyw wybodaeth arall sy'n ymwneud â 1APP, gan gynnwys gwneud cais am ganiatâd a phynciau cynllunio cysylltiedig, ewch i brif wefan y Porth Cynllunio.

Noder, mae’r holl wybodaeth a roddir ar y ffurflenni, ac eithrio hynny sy’n ymwneud â thrafodaethau anffurfiol cyn ymgeisio (cyn- geisiadau) , ar gael i'w harchwilio gan y cyhoedd.

Ymholiadau Cyn Gwneud Cais (cyngor a roddwyd)

Mae ein gwasanaeth mewn perthynas â phrosesu ymholiadau cyn ymgeisio wedi newid. O'r 16 o Fawrth 2016, bydd yn ofynnol i bob awdurdod cynllunio lleol ar draws cymru i ddarparu  gwasanaeth cyn ymgeisio statudol. Y deddfwriaeth berthnasol ar gyfer hyn yw Rheoliadau (Cymru) 2016 Rheoliadau Cynllunio Gwlad (Gwasanaethau Cyn-ymgeisio) a Thref. Bydd ei wasanaeth yn cymryd lle gwasanaeth cyn-ymgeisio dewisol presennol y cyngor. Mae'r gwasanaeth ar gael i'r rhai sydd yn ystyried gwneud cais cynllunio llawn neu amlinellol neu gais o dan Adran 73 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (ddileu neu amrywio amod cynllunio).

 I wneud cais am gyngor cyn cyflwyno cais, bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais cyngor gwybodaeth statudol yn manylu am y cynigion a chyflwyno ffi berthnasol. ni fyddwn yn gallu dechrau unrhyw waith ar eich ymholiad nes bod y ddau wedi eu derbyn.

Mae copïau o'r nodyn cyfarwyddyd cyn cyflwyno cais, ffurflen cyn-ymgeisio a ffioedd cyn-ymgeisio ar gael yma.

Cysylltwch ag un o'n tîm Cynllunio Gweinyddol Technegol ar 01633 648095.

Cymorth gydag Ymholiadau Datblygu a Ganiateir

Ni fyddwn mwyach yn cynnig cyngor anffurfiol ar yr angen am ganiatâd cynllunio. Dylai unrhyw un sy'n dymuno gwybod a oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer cynnig penodol, naill ai:

  1. Cyflwyno cais am dystysgrif datblygiad cyfreithlon ynghylch a oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer datblygiad neu ddefnydd o dir. Mantais hyn yw ei fod yn darparu penderfyniad cyfreithiol sy'n amddiffyn y perchennog. Mae'r ffurflenni cais ar gael drwy ein ffonio neu drwy ymweld â'r Porth Cynllunio
  2. Ymweld â gwefan y Porth Cynllunio yng Nghymru i weld y 'tŷ rhyngweithiol'
  3. Lawrlwytho taflen Llywodraeth Cymru, Cynllunio: canllaw i ddeiliaid tai.

Datblygiad a Ganiateir – Dogfen Dolenni Defnyddiol [PDF]

Llawlyfr Deiliaid Tai i Ddatblygu a Ganiateir  [PDF]

Hunan Asesiad Deiliaid Tai ar Ddatblygu a Ganiateir* [PDF]

Hunan Asesiad Deiliaid Tai ar Ddatblygu a Ganiateir* [MS Word]

Ffurflen Ymholiad Gwarchod Plant (dim ond i’w ddefnyddio i gyd-fynd â’r Dystysgrif Ceisiadau Cyfreithlondeb Ceisiadau cysylltiedig isod) [PDF]

Ffurflen Ymholiad Gwarchod Plant (dim ond i’w ddefnyddio i gyd-fynd â’r Dystysgrif Ceisiadau Cyfreithlondeb Ceisiadau  cysylltiedig isod) [MS Word]

* nid yw’n rhoi unrhyw gymeradwyaeth o'r angen am ganiatâd cynllunio gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen; mae’n offeryn i gynorthwyo ymchwiliadau gan y cwsmer ei hun i Ddatblygu a Ganiateir yn unig

Ceisiadau am Ganiatâd Cynllunio a Chaniatadau eraill

(gan gynnwys Tystysgrifau Cyfreithlondeb a Diwygiadau Ansylweddol)

Mae gwefan y Porth Cynllunio y Llywodraeth ar gyfer Cymru yn cynnwys yr ystod lawn o gynllunio ffurflenni cais, canllawiau a gwybodaeth atodol. Mae'r ffurflenni i'w llwytho i lawr neu gellir gwneud cais yn uniongyrchol drwy'r Porth Cynllunio.

Ar ôl mynd i mewn i'r wefan, dylai defnyddwyr ddewis yr opsiwn wefan Gymraeg i weld cynnwys cysylltiedig gan gynnwys canllaw i ddatblygiad deiliaid tai drwy diwtorial rhyngweithiol a hefyd llawer o ddogfennau a datganiadau sy'n ymwneud â pholisi cynllunio cenedlaethol.

Mae Hysbysiad 1 a Hysbysiad 2 yn cae eu cynnwys er hwylustod, gan eu bod yn cael eu hymgorffori o fewn y canllawiau ymgeisio ar hyn o bryd.

Dogfennau a Gwybodaeth Ategol

Rhestr Wirio Ceisiadau Cynllunio

Graddfa Ffioedd

Datganiadau Dylunio a Mynediad oherwydd o 16/03/2016 y bydda eu hangen ar gyfer Datblygu Mawr ac Adeiladau Rhestredig yn unig

Gorchymyn Dosbarthiadau Defnydd (Cymru) 

Gellir hefyd gofyn am bob un o'r ffurflenni a'r wybodaeth uchod uniongyrchol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen trwy gysylltu â'r Adain Gwasanaethau Cynllunio. Ceir copïau eu cyflenwi naill ai mewn fformat papur traddodiadol (postio neu eu casglu oddi wrth y Dderbynfa Gynllunio, Tŷ Blaen Torfaen, Ffordd Panteg, Y Dafarn Newydd  Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 0LS ) neu fel dogfen PDF electronig drwy e-bost.

Yn ogystal, mae Llywodraeth Cymru (LlC ) yn cynhyrchu llawer o ddogfennau ychwanegol ar ffurf cyfarwyddyd a chyngor. Mae'r rhain yn cwmpasu ystod eang o bynciau fel Cynaliadwyedd, Ynni Adnewyddadwy a Dylunio Cynhwysol.

Diwygiwyd Diwethaf: 31/05/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gwasanaethau Cynllunio

Ffôn: 01633 648095

E-bost: planning@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig