Ymateb i ddeiseb gwyddau

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 28 Gorffennaf 2022

Yng nghyfarfod y cyngor yr wythnos yma, cyflwynwyd  adroddiad mewn ymateb i ddeiseb am gludo gwyddau ymaith o lwybr halio Dwy Loc yng Nghwmbrân.

Roedd y ddeiseb, a gyflwynwyd ym Mehefin, yn gofyn am dystiolaeth i gadarnhau bod y gwyddau wedi eu rhoi mewn amgylchedd priodol a bod ganddyn nhw fynediad at adar gwyllt eraill a chysylltiad â phobl. 

Roedd yr adroddiad yn amlinellu’r camau a gymerwyd i ailgartrefu’r gwyddau  mewn darn o dir preifat yn Nhorfaen gydag amgylchedd addas i fodloni eu hanghenion, gan gynnwys llyn mawr.

Mae swyddogion y cyngor wedi ymweld â’r tir nifer o weithiau i sicrhau diogelwch a lles y gwyddau ac maen nhw’n fodlon eu bod yn cael gofal da. 

Cymeradwyodd cynghorwyr gynnwys yr adroddiad ac roedden nhw’n fodlon bod swyddogion wedi ymateb i’r mater mewn ffordd deimladwy a bod y gwyddau wedi eu symud at fan diogel.

Diolchodd yr aelodau i’r swyddogion am y ffordd y bu iddyn nhw drin y sefyllfa. 

Gallwch ddarllen yr adroddiad yn llawn yma.

Diwygiwyd Diwethaf: 28/07/2022 Nôl i’r Brig