Grantiau Datblygu Disgyblion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno grant i helpu teuluoedd ar incwm isel i brynu:

  • Gwisg ysgol gan gynnwys cotiau ac esgidiau;
  • Offer chwaraeon ysgol gan gynnwys esgidiau;
  • Gwisgoedd ar gyfer gweithgareddau cyfoethogi, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i Sgowtiaid; canllawiau Cadetiaid Celfyddydau marwaidd; chwaraeon celfyddydau perfformio neu ddawns;
  • Cyfarpar e.e. bagiau ysgol a deunyddiau swyddfa;
  • Cyfarpar arbenigol lle mae gweithgareddau cwricwlwm newydd yn dechrau megis dylunio a thechnoleg; A
  • Offer ar gyfer teithiau y tu allan i oriau ysgol fel dysgu yn yr awyr agored e.e. prawf dŵr;
  • Gliniaduron, offer TG i gefnogi gwaith ysgol

O fis Medi 2022, mae gan ddisgyblion sy'n gymwys i gael Prydau Ysgol am Ddim ac sy'n mynychu ysgolion a gynhelir hawl hefyd i gael grant dillad os ydynt yn dechrau yn y Dosbarth Derbyn neu unrhyw Grŵp Blwyddyn arall (ac eithrio Blwyddyn 12 a Blwyddyn 13).

Mae’r cyllid hefyd ar gael i’r disgyblion canlynol sy’n gymwys i dderbyn Prydau Ysgol Am Ddim:

  • Disgyblion heb unrhyw hawl i gael arian cyhoeddus, sy'n cychwyn yn y blynyddoedd ysgol uchod
  • Disgyblion mewn ysgolion arbennig, canolfannau adnoddau anghenion arbennig ac unedau cyfeirio disgyblion sy'n dechrau yn y blynyddoedd ysgol uchod
  • Pob plentyn sy'n 'derbyn gofal' sydd o oedran ysgol gorfodol. Yr Awdurdod Lleol lle mae’r ‘plentyn sy’n derbyn gofal’ yn mynychu ysgol sy’n gyfrifol am ddarparu'r grant

Mae cyllid o hyd at £225 ar gael ar gyfer pob dysgwr cymwys ac eithrio'r rheini ym Mlwyddyn 7. Bydd gan ddysgwyr cymwys ym Mlwyddyn 7 hawl i uchafswm o £300. Ar gyfer y flwyddyn academaidd hon yn unig y cadarnhawyd y gyfradd uwch.

Nid yw disgyblion sy'n cael Prydau Ysgol am Ddim oherwydd trefniadau amddiffyn wrth bontio neu o dan y cynllun Prydau Ysgol am Ddim i bawb yn gymwys i gael y cyllid hwn. Gweler yr adran Prydau Ysgol am Ddim ar ein gwefan i gael gwybodaeth bellach.

Bydd taliadau'n cael eu rhoi ar sail gwiriadau cymhwysedd awtomataidd a bydd y gwiriadau hyn yn cael eu cynnal yn rheolaidd. Fel arfer, bydd y taliad yn cael ei wneud i'ch cyfrif banc, efallai y bydd angen i ni gysylltu â chi i gael y wybodaeth hon.

Os byddwch yn dod yn gymwys yn ystod y flwyddyn ariannol neu os bydd gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â'r tîm budd-daliadau ar 01495 742291 neu 742377.

Diwygiwyd Diwethaf: 20/07/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Tîm Budd-daliadau

Ffôn: 01495 742291 or 742377

Nôl i’r Brig