Grantiau Datblygu Disgyblion

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno grant i helpu teuluoedd ar incwm isel i brynu:

 • Gwisg ysgol gan gynnwys cotiau ac esgidiau;
 • Offer chwaraeon ysgol gan gynnwys esgidiau;
 • Gwisgoedd ar gyfer gweithgareddau cyfoethogi, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i Sgowtiaid; canllawiau Cadetiaid Celfyddydau marwaidd; chwaraeon celfyddydau perfformio neu ddawns;
 • Cyfarpar e.e. bagiau ysgol a deunyddiau swyddfa;
 • Cyfarpar arbenigol lle mae gweithgareddau cwricwlwm newydd yn dechrau megis dylunio a thechnoleg; A
 • Offer ar gyfer teithiau y tu allan i oriau ysgol fel dysgu yn yr awyr agored e.e. prawf dŵr;
 • Gliniaduron, offer TG i gefnogi gwaith ysgol

Mae'r cyllid ar gael i ddisgyblion sy'n mynychu ysgolion a gynhelir ac sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim sy'n cychwyn yn:

 • Y Dosbarth Derbyn ym mis Medi 2021
 • Blwyddyn 1 ym mis Medi 2021
 • Blwyddyn 3 ym mis Medi 2021
 • Blwyddyn 5 ym mis Medi 2021
 • Blwyddyn 7 ym mis Medi 2021
 • Blwyddyn 8 ym mis Medi 2021
 • Blwyddyn 9 ym mis Medi 2021
 • Blwyddyn 10 ym mis Medi 2021
 • Blwyddyn 11 ym mis Medi 2021

Mae'r cyllid hefyd ar gael i'r disgyblion canlynol sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim:

 • Disgybl heb unrhyw hawl i arian cyhoeddus sy'n cychwyn yn y Blynyddoedd Ysgol uchod ym Medi 2021
 • Disgyblion mewn ysgolion arbennig, canolfannau adnoddau anghenion arbennig ac unedau atgyfeirio disgyblion sy'n 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14 neu 15 oed ym mis Medi 2021
 • Pob plentyn sy'n 'derbyn gofal' sydd o oedran ysgol gorfodol. Yr Awdurdod Lleol lle mae’r ‘plentyn sy’n derbyn gofal’ yn mynychu ysgol sy’n gyfrifol am ddarparu'r grant

Mae cyllid o hyd at £125 ar gael ar gyfer pob dysgwr cymwys ac eithrio'r rheini ym Mlwyddyn 7. Bydd gan ddysgwyr cymwys ym Mlwyddyn 7 hawl i uchafswm o £200.

Nid yw disgyblion sy'n derbyn Prydau Ysgol Am Ddim oherwydd trefniadau gwarchodaeth trosiannol yn gymwys i gael y cyllid hwn. Gweler yr adran Prydau Ysgol am Ddim ar ein gwefan i gael gwybodaeth bellach.

Bydd taliadau'n cael eu rhoi ar sail gwiriadau cymhwysedd awtomataidd a bydd y gwiriadau hyn yn cael eu cynnal yn rheolaidd. Fel arfer, bydd y taliad yn cael ei wneud i'ch cyfrif banc, efallai y bydd angen i ni gysylltu â chi i gael y wybodaeth hon.

Os byddwch yn dod yn gymwys yn ystod y flwyddyn ariannol neu os bydd gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â'r tîm budd-daliadau ar 01495 742291 neu 742377.

Diwygiwyd Diwethaf: 14/07/2021
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Tîm Budd-daliadau

Ffôn: 01495 742291 or 742377

Nôl i’r Brig