Prydau Ysgol Am Ddim

Mae Deddf Nawdd Cymdeithasol 1986 yn golygu y gall y Cyngor ddarparu prydau ysgol am ddim (PYDD) i blant y mae eu rhieni neu sydd eu hunain yn derbyn y budd-daliadau canlynol:

  • Cymhorthdal incwm
  • lwfans ceiswyr gwaith yn seiliedig ar incwm
  • Credyd treth plant gydag incwm blynyddol sy'n llai na £16,190 (Nid oes gennych hawl i'w gael os ydych hefyd yn cael credyd treth gwaith)
  • Lwfans cyflogaeth a chymorth sy'n gysylltiedig ag incwm
  • Elfen gwarant credyd pensiwn y wladwriaeth
  • Cymorth o dan ran VI o'r Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999
  • Credyd cynhwysol (lle nad yw'r incwm net misol a enillir yn fwy na £616.67)

Yn weithredol o 1Ebrill 2019, mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno trothwy incwm a enillwyd blynyddol o £7,400 ar gyfer hawlwyr credyd cynhwysol sy'n dymuno hawlio prydau ysgol am ddim ar gyfer eu plant. Ar yr un pryd, mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno rhaglen o ddiogelwch trosiannol i amddiffyn teuluoedd rhag colli'r hawl i gael prydau ysgol am ddim tan ddiwedd y broses o gyflwyno credyd cynhwysol (sydd ar hyn o bryd wedi'i drefnu ar gyfer 31Rhagfyr 2023) a wedi hynny i ddiwedd y cyfnod ysgol (cynradd, uwchradd).

Diogelwch trosiannol

  1. Bydd cymhwysedd unrhyw ddisgybl sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim ar yr adeg 1Ebrill 2019 yn cael ei ddiogelu. Bydd hyn yn berthnasol i bob ymgeisydd tan ddiwedd y broses o gyflwyno credyd cynhwysol, waeth a yw eu hamgylchiadau'n newid ai peidio.
  2. Bydd unrhyw ddisgybl sy'n dod yn gymwys o dan y meini prawf diwygiedig wrth gyflwyno'r credyd cynhwysol (o 1Ebrill 2019 i 31Rhagfyr 2023) hefyd yn cadw eu cymhwyster hyd ddiwedd cyflwyno'r credyd cynhwysol, waeth a yw eu hamgylchiadau Newid.
  3. Pan fydd y credyd cynhwysol wedi'i gyflwyno, bydd unrhyw blentyn sydd wedi'i ddiogelu drosiannol yn parhau i gael ei drosiannol diogelu hyd ddiwedd ei gyfnod addysg presennol, e.e. cynradd/uwchradd.

Cwestiynau a ofynnir yn aml

A yw plant yn parhau i gael eu hamddiffyn os yw eu rhieni yn stopio derbyn budd-daliadau?

Ydy, mae'r disgyblion yn parhau i gael eu diogelu tan 31Rhagfyr 2023 ac yna i ddiwedd eu cyfnod addysg presennol, p'un a yw eu hamgylchiadau'n newid ai peidio.

Beth sy'n digwydd os bydd y plentyn yn symud i fyw gydag aelod arall o'r teulu nad yw'n bodloni'r meini prawf cymhwysedd neu'n gadael yr ardal?

Dyfernir y warchodaeth i'r plentyn unigol. Os byddant yn symud i fyw gydag aelod arall o'r teulu, byddant yn cadw eu diogelwch, hyd yn oed os nad yw'r aelod o'r teulu y maent yn symud iddo yn bodloni'r meini prawf cymhwystra. Os bydd y plentyn yn symud i awdurdod arall bydd yn dal i'w amddiffyn.

Os byddaf yn cael prydau ysgol am ddim i'm plentyn hynaf cyn 1mis Ebrill 2019, a fydd y diogelwch trosiannol yn cynnwys ei frawd neu chwaer sydd ddim yn dechrau'r ysgol tan fis Medi 2019?

Os byddwch yn cael prydau ysgol am ddim cyn 1Ebrill 2019 ar gyfer plentyn sydd mewn addysg ar hyn o bryd, ni fydd gennych hawl yn awtomatig i gael unrhyw frawd neu chwaer sy'n dechrau yn yr ysgol ar ôl y dyddiad hwn. Dim ond y plentyn rydych yn ei gael i gael prydau ysgol am ddim ar y pryd sy'n cael ei ddiogelu drwy'r cyfnod pontio. Bydd yn rhaid asesu eich incwm pan fydd brawd neu chwaer yn dechrau'r ysgol i weld a ydych yn bodloni'r meini prawf newydd ar eu cyfer.

Grant dillad ysgol

O fis Medi 2022, efallai y bydd gan ddisgyblion sy'n gymwys i gael Prydau Ysgol am Ddim hawl hefyd i gael grant dillad os ydynt yn dechrau yn y Dosbarth Derbyn neu unrhyw Grŵp Blwyddyn arall (ac eithrio Blwyddyn 12 a Blwyddyn 13). Ewch i dudalen Grantiau Hanfodion Ysgol am arweiniad pellach.

Prydau Ysgol am Ddim i Bawb

Fel rhan o'r Cytundeb Cydweithredu â Phlaid Cymru, mae Llywodraeth Cymru yn gweithio'n agos gydag awdurdodau lleol i gyflawni'r ymrwymiad i bob disgybl ysgol gynradd gael pryd ysgol am ddim erbyn 2024. O fis Medi 2022 bydd plant mewn dosbarthiadau Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 yn cael prydau ysgol am ddim. Caiff y blynyddoedd sy'n weddill eu cyflwyno erbyn 2024. 

Os yw eich plentyn yn mynd i'r Dosbarth Derbyn, neu Flwyddyn 1 neu Flwyddyn 2 a'ch bod am i'ch plentyn gael pryd o fwyd am ddim yn yr ysgol amser cinio o fis Medi 2022, dylech wneud cais gan ddefnyddio'r ffurflen Gwneud Cais am Brydau Ysgol Am Ddim / Grant Hanfodion Ysgol. Os yw eich plentyn eisoes yn derbyn Prydau Ysgol am Ddim, yna nid oes angen i chi ailymgeisio. Sylwch nad yw derbyn Prydau Ysgol am Ddim i bawb yn eich gwneud yn gymwys i dderbyn Grant Datblygu Personol.

Diwygiwyd Diwethaf: 09/03/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Prydau Ysgol

Rhif ffôn: 01495 742291

E-bost: benefits@torfaen.gov.uk.

Nôl i’r Brig