Cofrestru Gweithredwyr Sgipiau - Gwneud Cais am Drwydded

 Cofrestru Gweithredwyr Sgipiau
Crynodeb o'r Drwydded 

Os ydych yn rhedeg busnes hurio sgipiau neu'n berchen ar sgipiau, bydd angen trwydded arnoch gan yr awdurdod lleol i roi sgip adeiladwr ar briffordd gyhoeddus. Mae'r awdurdod yn cofrestru gweithredwyr sy'n dymuno cynnig sgipiau i'w hurio i fusnesau adeiladu neu i'r cyhoedd i'w rhoi ar y briffordd gyhoeddus.

Meini Prawf Cymhwysedd 

Adran 139 Deddf Priffyrdd 1980

Crynodeb o'r Rheoliad

Crynodeb o'r rheoliad sy'n ymwneud â'r drwydded hon

Proses Gwerthuso Cais

Bydd angen i'r gweithredwr feddu ar yswiriant atebolrwydd cyhoeddus digonol a bod yn gludydd gwastraff cofrestredig.

A yw Cymeradwyaeth Ddealledig yn berthnasol?

Nac ydyw. Er budd y cyhoedd, rhaid i'r awdurdod brosesu eich cais cyn y gellir ei gymeradwyo. Os nad ydych wedi clywed oddi wrthym o fewn cyfnod rhesymol, cysylltwch â'r Gwasanaethau Cymdogaeth.

Gwneud cais ar-lein

Cysylltwch â Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen i wneud cais am drwydded.

Camau Unioni ar gyfer Cais Aflwyddiannus 

Cysylltwch â Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn y lle cyntaf.

Camau Unioni ar gyfer Deiliaid Trwydded

Cysylltwch â Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn y lle cyntaf.

Cwynion gan Ddefnyddwyr

Os ydych am wneud cwyn, byddem bob amser yn cynghori eich bod yn cysylltu â'r masnachwr eich hun yn y lle cyntaf - ar ffurf llythyr yn ddelfrydol (gyda phrawf danfon). Os nad yw hynny wedi gweithio ac os ydych yn byw yn y DU, bydd Cyngor ar Bopeth yn rhoi cyngor i chi. Os ydych y tu allan i'r DU, cysylltwch â Chanolfan Defnyddwyr Ewropeaidd y DU.

Camau Unioni Eraill

E.e. ynghylch sŵn, llygredd ac ati. Hefyd, petai un deiliad trwydded yn cwyno am un arall.

Cymdeithasau Masnach

Sylwer - mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen (y Cyngor) ddyletswydd i warchod yr arian cyhoeddus a weinyddir ganddo ac, i'r perwyl hwnnw, gall ddefnyddio'r wybodaeth rydych chi'n ei rhoi o fewn Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen i atal a datgelu twyll. Hefyd, gall y Cyngor rannu'r wybodaeth hon â chyrff eraill sy'n gweinyddu neu'n derbyn arian cyhoeddus at y dibenion hyn yn unig. Am ragor o wybodaeth, gweler tudalen y Fenter Twyll Genedlaethol ar y wefan hon.

Diwygiwyd Diwethaf: 22/12/2020
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gwasanaethau Masnachol

Ffôn: 01633 647263

E-bost: commercial.services@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig