Llunio Partneriaeth Sifil

Mae Partneriaeth Sifil yn seremoni hollol seciwlar (anghrefyddol). Gellir ei chynnal mewn swyddfa gofrestru neu leoliad sydd wedi'i drwyddedu i gynnal Seremonïau Partneriaeth Sifil. Ni all y seremoni gael unrhyw gynnwys crefyddol, ond gellir ychwanegu ambell i beth bach unigol fel cerddoriaeth anghrefyddol a darlleniadau.

Derbyniodd y Ddeddf Partneriaethau Sifil, Priodasau a Marwolaethau (Cofrestru ac ati) gydsyniad Brenhinol ar 26 Mawrth 2019 ac estynnodd gymhwysedd i gyplau o'r rhyw arall ffurfio partneriaeth sifil.

I gofrestru partneriaeth sifil, byddai angen i chi a'ch cymar lofnodi dogfen partneriaeth sifil o flaen dau dyst a chofrestrydd.

Pwy all gofrestru Partneriaeth Sifil?

Gallwch chi a'ch cymar gofrestru eich Partneriaeth Sifil cyn belled ag y bod yr holl amgylchiadau canlynol yn berthnasol:

  • Rydych chi'ch dau dros 16 oed (Os ydych o dan 18 oed, yna byddai angen caniatâd gan y ddau riant, neu warcheidwad cyfreithiol)
  • Nid ydych yn briod eisoes neu mewn Partneriaeth Sifil
  • Nid ydych yn perthyn yn agos trwy waed neu briodas

Penderfynu ymhle y byddwch yn cynnal eich Partneriaeth Sifil

Yng Nghymru a Lloegr, gall Priodas Sifil neu Bartneriaeth Sifil ddigwydd mewn Swyddfa Gofrestrfa neu mewn adeilad a gymeradwywyd ar gyfer Priodasau Sifil a Phartneriaethau Sifil. Ewch i wefan Gov i gael gwybodaeth bellach.

Mae nifer o adeiladau trwyddedig ar gyfer Seremonïau Partneriaeth Sifil yn Nhorfaen.

Mae'r Gwasanaeth Cofrestru wedi ei leoli yn 'hen neuadd y dref' sy'n adeilad Fictoraidd mawr a leolir yng nghanol Pont-y-pŵl. Mae gennym nifer o ystafelloedd trwyddedig ar gyfer seremonïau, un yn glos ei natur, i hyd at 12 o westeion, tra ar gyfer seremonïau mwy o faint mae'r ail ystafell yn cynnig lle i hyd at 70 o westeion eistedd. Mae yna hefyd ystafell fechan ar gael ar gyfer y cwpl a dau dyst. Mae'r ffioedd cofrestru yn cynnwys y defnydd o'r ystafell, yn ogystal â phresenoldeb y cofrestrydd.

Fel arall, gallwch ddewis o un o’n lleoliadau trwyddedig eraill o fewn y fwrdeistref i gynnal Partneriaeth Sifil.

Bydd angen talu ffioedd cofrestru am bresenoldeb y swyddog cofrestru ar y dydd a bydd hyn yn ychwanegol at y ffi y bydd y lleoliad yn ei godi am logi’r ystafell drwyddedig.

Penderfynu pryd i gynnal eich Partneriaeth Sifil

Bydd angen sicrhau bod swyddog cofrestru ar gael i fynychu eich seremoni ar y diwrnod. Derbynnir ceisiadau ar sail y cyntaf i'r felin, felly archebwch yn gynnar i osgoi cael eich siomi.

Gellir hefyd cofrestru partneriaethau sifil mewn adeilad crefyddol sydd wedi cael ei gymeradwyo. Efallai y byddwch yn dymuno cynnal seremoni grefyddol ar wahân ar ôl Cofrestru eich Partneriaeth Sifil. Cysylltwch â'r swyddfa os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn.

Mae angen rhoi rhybudd a gellir gwneud hynny hyd at flwyddyn ymlaen llaw.

Trefnu Partneriaeth Sifil mewn amgylchiadau anodd

Os oes angen cynnal eich seremoni mewn lleoliad sydd heb ei thrwyddedu ar gyfer seremonïau sifil, neu os yw eich amgylchiadau yn golygu y byddai angen i chi gynnal eich seremoni yn gyflym iawn, yna efallai y byddwn yn gallu eich helpu chi gyda hyn. Cysylltwch â'r swyddfa am arweiniad a chyngor ar eich amgylchiadau unigol. Os oes angen cymorth arnoch y tu allan i oriau swyddfa arferol, yna ffoniwch Wasanaeth Tu Allan i Oriau Torfaen ar 01495 762200, a byddant yn trefnu i aelod o'r Tîm Cofrestru gysylltu â chi yn uniongyrchol.

Os hoffech chi drefnu seremoni neu os hoffech unrhyw gymorth pellach, mae croeso i chi gysylltu â’r swyddfa ar 01495 742132 neu e-bostio: registrars@torfaen.gov.uk lle bydd y staff yn hapus i’ch helpu.

Diwygiwyd Diwethaf: 01/04/2020
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cofrestryddion

Ffôn: 01495 742132

E-bost: registrars@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig