Hysbysu ynghylch Priodas/Partneriaeth Sifil

Beth yw Hysbysiad o Briodas/Bartneriaeth Sifil?

 • Mae hysbysiad o Briodas/Bartneriaeth sifil yn broses sy’n ofynnol yn gyfreithiol a rhaid ei gwblhau cyn bod seremoni sifil yn gallu digwydd.
 • Rhaid rhoi hysbysiad p’un a ydych yn cynnal eich seremoni mewn Swyddfa Gofrestru, Adeilad Cymeradwy neu le Addoli crefyddol. DS: Mae'r eglwys yn Lloegr a'r Eglwys yng Nghymru yn gyffredinol yn ei alw’n ostegion yn lle rhoi hysbysiad. Dylid ymgynghori â ficer yr eglwys am hyn.
 • Os ydych yn bwriadu cynnal eich seremoni dramor, yna bydd angen i chi ymgynghori â'r awdurdodau'r wlad honno ymlaen llaw, er mwyn sicrhau eich bod yn cael y dogfennau cywir o Brydain.

Pryd y dylwn roi Hysbysiad o Briodas/Bartneriaeth Sifil?

 • Dylid gwneud Apwyntiad i roi rhybudd pan fydd dyddiadau ac amseroedd eich seremoni wedi cael eu penderfynu. Sylwer: Os ydych yn newid eich lleoliad ar ôl i'r hysbysiad gael ei roi, yna bydd rhaid i chi gychwyn y broses eto a thalu ffi arall.
 • Gellir rhoi hysbysiad yn hyd at flwyddyn cyn dyddiad y Briodas/Bartneriaeth, ond dim  llai na 28 diwrnod cyn y Seremoni.

Ble y gellir rhoi Hysbysiad o Bartneriaeth Sifil?

 • Rhaid rhoi'r hysbysiad o briodas/bartneriaeth sifil yn bersonol yn yr ardal gofrestru y maent wedi bod yn byw ynddi am o leiaf saith diwrnod cyn yr apwyntiad, ni waeth ble y maent yn bwriadu cynnal y seremoni.

Beth os yw fy mhartner yn byw mewn ardal arall?

 • Bydd yn rhaid i'ch partner roi hysbysiad o bartneriaeth sifil yn yr ardal honno. Bydd y ffi o £33.50 yr un peth, a bydd angen trefnu apwyntiad gyda'r swyddfa honno.

Pa ddogfennau sydd eu hangen i roi Hysbysiad o Bartneriaeth Sifil?

Gweler isod y dogfennau sy’n ofynnol ar gyfer rhoi hysbysiad. Bydd y rhain yn cael eu hesbonio’n llawn pan fyddwch yn gwneud eich apwyntiad. Noder, ym mhob achos ni fydd llungopïau yn dderbyniol.

Prawf o’ch Enw, Oed a Chenedligrwydd

 • Pasbort Dilys y DU
 • Pasbort Swistir neu AEE dilys
 • Cerdyn Adnabod Swistir neu AEE dilys.

Dinasyddion Prydeinig heb Basbort yn unig

Os nad oes gennych Basbort y DU dilys, gallwch ddarparu eich Tystysgrif Geni DU gydag un o'r dogfennau canlynol:

 • Datganiad neu lyfr cyfrif Banc/Cymdeithas Adeiladu sy’n dyddio o fewn un mis o roi hysbysiad.
 • Bil Gwasanaeth sy’n dyddio o fewn tri mis o roi hysbysiad
 • Datganiad diweddar y Dreth Gyngor
 • Trwydded Gyrru'r DU (cerdyn â llun)
 • Datganiad morgais ddyddio o fewn deuddeng mis o roi rhybudd
 • Cytundeb tenantiaeth breswyl gyfredol

P'un ai y cawsoch eich geni yn y DU ar 1 Ionawr 1983, neu ar ôl hynny, rhaid i chi gyflwyno eich tystysgrif geni lawn, ynghyd â thystysgrif geni eich mam neu eich tad. Noder: Os ydych yn profi cenedligrwydd drwy eich tad, yna bydd hefyd angen dangos tystysgrif briodas eich rhieni.

Os ydych ar hyn o bryd yn defnyddio enw gwahanol i'r hyn a ddangosir neu eich Tystysgrif geni, bydd angen i chi ddangos eich newid enw drwy roi eich Tystysgrif Priodas/Partneriaeth Sifil neu ddogfen newid enw.

Tystiolaeth o'ch preswyliad

 • Datganiad neu lyfr cyfrif Banc/Cymdeithas Adeiladu sy’n dyddio o fewn un mis o roi hysbysiad.
 • Bil Gwasanaeth sy’n dyddio o fewn tri mis o roi hysbysiad
 • Datganiad diweddar y Dreth Gyngor
 • Trwydded Gyrru'r DU (cerdyn â llun)
 • Datganiad morgais ddyddio o fewn deuddeng mis o roi rhybudd
 • Cytundeb tenantiaeth breswyl gyfredol

Prawf o Statws Priodasol

 • Os ydych wedi bod yn briod neu wedi ymrwymo i Bartneriaeth Sifil o’r blaen, byddai’n rhaid i chi ddarparu eich Archddyfarniad Absoliwt wedi ei stampio gan y Llys/ Gorchymyn Diddymu CP. (Os yw'r enw rydych yn ei ddefnyddio ar hyn o bryd yn wahanol i'r hyn a nodir ar y dyfarniad/  diddymu, bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth ychwanegol hy Cyn Tystysgrif Priodas, dogfen newid enw).
 • Os ydych yn wraig weddw/gŵr gweddw: Byddai angen darparu copi o dystysgrif marwolaeth eich diweddar ŵr/wraig. Os ydych yn wraig weddw a bu farw eich diweddar ŵr cyn Rhagfyr 2005 bydd angen copi o'ch tystysgrif priodas chi hefyd.
 • Os ydych wedi bod trwy ysgariad dramor, yna bydd angen i chi ddangos y ddogfen wreiddiol ynghyd â chyfieithiad Saesneg ardystiedig. Ni all rhai papurau ysgariad dramor gael eu hawdurdodi yn lleol a bydd angen eu cyfeirio at y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol. Byddwn yn eich cynghori wrth drefnu'ch apwyntiad os yw hyn yn wir.

Testun Rheolaeth Mewnfudo

Os nad yw un ohonoch yn Brydeinig, Ardal Economaidd neu o'r Swistir, efallai y byddwch yn destun rheolaeth mewnfudo a bydd angen mynd i’r Swyddfa Gofrestru Ddynodedig i roi Hysbysiad. Ffoniwch am arweiniad os ydych yn ansicr.

Dogfennau eraill a allai fod yn ofynnol:

 • Unrhyw ddogfennau newid enw, er enghraifft Gweithred Unrhan neu Weithred Newid Enw.
 • Caniatâd gan eich rhieni neu warcheidwaid os ydych o dan 18 oed.

Noder: bydd methiant i ddarparu'r dogfennau cywir yn arwain at eich hysbysiad priodas yn cael ei wrthod ar y diwrnod.

Beth sy’n digwydd ar ôl i fy hysbysiad gael ei roi?

 • Ar ôl i hysbysiad gael ei roi a’i arddangos ar yr hysbysfwrdd yn y Swyddfa Gofrestru am 28 diwrnod, gall tystysgrif awdurdodi Priodas/Partneriaeth gael ei gyhoeddi. Mae hyn yn ddilys am hyd at un flwyddyn o'r dyddiad y rhoddwyd yr hysbysiad.

Faint yw cost rhoi Hysbysiad?

 •  Ar hyn o bryd, y ffi yw £35.00 y pen ar ddiwrnod rhoi'r hysbysiad.

Os hoffech archebu seremoni neu os oes angen unrhyw arweiniad pellach arnoch, cysylltwch â'r swyddfa ar 01495 742132 neu e-bostiwch: registrars@torfaen.gov.uk lle bydd y staff yn hapus i helpu.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cofrestryddion

Ffôn: 01495 742132

E-bost: registrars@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig