Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol – Adeiladu dyfodol cynaliadwy i Dorfaen

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 yn dweud bod rhaid i gyrff cyhoeddus fel y cyngor ddatblygu mewn ffordd gynaliadwy – y broses o wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol yng Nghymru.

Mae'n ofynnol i'r Cyngor gyhoeddi ei amcanion llesiant mewn datganiad sy'n dangos sut mae'n defnyddio datblygu cynaliadwy wrth wneud penderfyniadau trwy:

 • Edrych yn hirdymor, fel nad yw'n peryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol rhag diwallu'u hanghenion;
 • Cymryd ymagwedd integredig, er mwyn edrych ar yr holl nodau lles wrth benderfynu ar ein hamcanion lles;
 • Cynnwys amrywiaeth o'r boblogaeth yn y penderfyniadau sy'n effeithio arnynt;
 • Gweithio gydag eraill mewn ffordd gydweithredol i ddod o hyd i atebion cynaliadwy a rennir; a
 • Deall achosion sylfaenol y problemau er mwyn eu hatal rhag digwydd.

Trwy gyhoeddi datganiad llesiant, rhaid i’r cyngor osod ac egluro ei amcanion lles. Rhaid cynllunio’r amcanion lles i wneud y mwyaf o gyfraniad y cyngor yn nhermau cyflawni pob un o saith o nodau lles Cymru.

 • Cymru Lewyrchus
 • Cymru gydnerth
 • Cymru iachach
 • Cymru sy’n fwy cyfartal
 • Cymru o gymunedau cydlynus
 • Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu
 • Cymru sy’n gyfrifol ar lefel byd-eang

Datblygwyd y Cynllun Sirol newydd, ochr yn ochr â’r Adroddiad Hunanasesiad a Llesiant Blynyddol a Datganiad Llesiant Statudol y Cyngor sy’n nodi'r dystiolaeth ar gyfer y cynllun hwn. Mae'r Cynllun Sir yn nodi 9 blaenoriaeth allweddol a fydd, gyda'i gilydd, yn ffurfio'r amcanion llesiant drwy gydol y cynllun.

Mae’r dogfennau a ganlyn ar gael i’w lawr lwytho:

Diwygiwyd Diwethaf: 13/11/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Improvement Team

Ffôn: 01495 742547

Ebost: improvement@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig