Fforymau 50+

50+ ForumMae tri fforwm annibynnol 50+ yn cael eu cefnogi gan Gyngor Torfaen, mewn partneriaeth gydag Age Connects Torfaen:  

 • Fforwm 50+ Blaenafon 
 • Fforwm Cymorth Pobl Hŷn Pont-y-pŵl 
 • Fforwm 50+ Cwmbrân 

Mae’r grwpiau yn cyfarfod bob mis, wyneb yn wyneb, yn y trefi dan sylw. Mae croeso i unrhyw un sy’n 50 oed neu drosodd ac yn byw yn yr ardal fynychu a dod yn aelod.  

Drwy fynychu cyfarfodydd Fforwm 50+, byddwch: 

 • Yn cael gwybod am newyddion a gwybodaeth leol (gan gynnwys diweddariadau gan Age Connects Torfaen, y Cyngor a Gwasanaethau Cyhoeddus eraill) 
 • Yn clywed gan siaradwyr gwadd am bynciau diddorol 
 • Yn gallu cymryd rhan mewn ymgynghoriadau a chael cyfle i leisio barn ar faterion sy’n eich effeithio 
 • Yn cael cyfarfod pobl newydd 
 • Yn cael cyfle i fynd ar deithiau coets o bryd i’w gilydd 

Cynhelir y cyfarfodydd ar brynhawn dydd Mawrth: 

 • Blaenafon - 1af dydd Mawrth y mis  
 • Pont-y-pŵl - 2il ddydd Mawrth y mis 
 • Cwmbrân - 4ydd dydd Mawrth y mis 

Mae’r fforymau yn cyfarfod am 11 mis o’r flwyddyn ac yn trefnu cinio Nadolig braf ym mis Rhagfyr! 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â steven.honeywill@torfaen.gov.uk neu ffoniwch 01495 766958

Lleoliadau

 • Blaenafon – Ysgoldy’r Capel, Eglwys Bedyddwyr Bethel, King Street, Blaenafon, NP4 9QQ
 • Pont-y-pŵl - Canolfan Widdershins, Sebastopol, Pont-y-pŵl, NP4 5AB
 • Cwmbrân - Eglwys Ddiwygiedig Unedig Cwmbrân, Hen Gwmbrân, NP44 3LR
Diwygiwyd Diwethaf: 02/03/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Fforymau 50+

Ffôn: 01495 766958

Ebost: steven.honeywill@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig