Tocyn Bws Rhatach

A oes gen i hawl i gerdyn teithio?

Mae yna dau fath o cerdyn teithio ar gael:

 • Cerdyn teithio anabl
 • Cerdyn Teithio 60 oed neu'n hŷn,

y ddau yn cael eu cyfeirio atynt fel Tocynnau Bws Rhatach.

Os ydych yn byw yn yr ardaloedd Torfaen neu'r Bwrdeisdref Sirol Blaenau Gwent ac yn cael eu 60 mlwydd oed neu drosodd; Yna, mae gennych hawl awtomatig i gael tocyn bws.

Os ydych o dan 60 oed, i fod yn gymwys i gael Tocyn Bws Anabl, rhaid i chi gwrdd ag un o'r meini prawf canlynol: -

 • Yn derbyn Lwfans Byw i'r Anabl (gyda chynnwys symudedd cyfradd uwch); neu
 • Yn derbyn PiP, rhannau 11 a 12;
 • Yn derbyn atodiad symudedd pensiynwr rhyfel; neu
 • Wedi'ch cofrestru yn ddall, yn rhannol ddall, yn hollol fyddar neu'n ddifrifol fyddar; neu
 • Heb freichiau neu wedi colli defnydd y ddwy fraich; neu
 • Heb leferydd; neu
 • Wedi'ch cofrestru ag anabledd dysgu; neu
 • Yn methu gyrru cerbyd modur oherwydd cyflwr meddygol heblaw ar sail camddefnyddio cyffuriau neu alcohol yn barhaus

Bydd gennych hawl i gael cerdyn teithio, a fydd yn eich galluogi i deithio'n rhad ac am ddim ar bob gwasanaeth bws lleol. Bydd eich cerdyn teithio rhad ac am ddim yn ddilys o'r dyddiad cyhoeddi a bydd yn ddilys drwy'r dydd, bob dydd, nid yn unig yn Nhorfaen, ond i deithio ar hyd a lled Cymru hefyd. 

Ble a pha bryd alla i ddefnyddio fy ngherdyn teithio? 

Bydd eich cerdyn teithio yn ddilys ar gyfer teithiau dros y ffin i Loegr ar yr amod bod eich taith yn un ddi-dor a'i bod yn dechrau neu'n gorffen yng Nghymru. 

Os na allwch deithio'n annibynnol a bod angen cymorth arnoch i ddefnyddio cludiant cyhoeddus, efallai y caiff tocyn teithio rhatach ei roi ar gyfer cydymaith teithio angenrheidiol. Fel arfer bydd angen i chi gyflwyno tystiolaeth feddygol annibynnol i gefnogi hyn. 

A fydd fy ngherdyn teithio yn costio unrhyw beth i mi? 

Bydd eich cerdyn teithio yn cael ei roi yn rhad ac am ddim, fodd bynnag, mae tâl am gardiau newydd yn lle cardiau sy'n cael eu colli neu'u difrodi. 

Sut ydw i'n defnyddio fy ngherdyn teithio? 

Mae teithio, gan ddefnyddio eich cerdyn teithio, yn amodol ar reolau a rheoliadau'r gweithredwyr sy'n darparu'r gwasanaeth. Bydd angen i chi ddangos eich cerdyn teithio i'r gyrrwr pan fyddwch yn mynd ar y bws er mwyn cael eich tocyn rhatach. 

Rhaid dangos y cerdyn teithio i arolygydd os gofynnir amdano. Bydd methu dangos eich cerdyn teithio yn arwain at wrthod rhoi tocyn rhatach i chi a chodi'r pris am y daith. Nid yw'r cerdyn teithio yn rhoi unrhyw hawliau i chi heblaw am y rhai sydd gan unrhyw deithiwr sy'n talu pris y daith. 

Mae eich cerdyn teithio yn aros yn eiddo uned Cludiant Teithwyr ar y Cyd Gwent a gall y Cyngor neu'r gweithredwr ei ddiddymu os caiff ei gamddefnyddio.

Sut ydw i'n cael fy ngherdyn teithio? 

Gallwch wneud cais am eich tocyn bws ar wefan Trafnidiaeth Cymru. Ar hyn o bryd ni allwn gynnig help trwy ein Canolfannau Gofal Cwsmeriaid ond os oes gennych unrhyw ymholiadau gallwch gysylltu ar 01495 742744.

Prawf o hawl ar gyfer Pobl Anabl Tocyn Bws (Dan 60)

 • Ffotograff diweddar maint pasbort (Wyneb llawn)
 • Tystiolaeth o breswylfan, fel bil Treth Gyngor, bil ffôn neu fil nwy
 • Prawf o hawl (gweler isod):
  • Os ydych yn derbyn Lwfans Byw i'r Anabl neu PIP bydd angen i chi ddangos eich llythyr dyfarniad dilys o'ch hawl 
  • Os ydych wedi'ch cofrestru yn ddall, yn rhannol ddall, neu'n hollol fyddar, mae angen i chi gael prawf o hyn
  • Os byddwch heb lleferydd neu heb y defnydd o ddwy fraich, bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth feddygol i gefnogi'ch cais
  • Os nad ydych yn gallu gyrru oherwydd cyflwr meddygol, bydd angen i chi ddarparu llythyr dilysu gan y DVLA neu'ch meddyg.

Prawf o hawl ar gyfer dros 60

Nid oes angen unrhyw dystiolaeth, bydd angen i chi alw heibio un o'n Swyddfeydd Gofal Cwsmeriaid a gofyn am ffurflen gais gael dros 60 oed. Bydd angen i chi lenwi ffurflen gais eich hun, bydd angen eich enw, cyfeiriad, dyddiad geni, Rhif YG / neu Pasbort Rhif. You will need to attach 1 passport size photograph to the form and sign/date.

Ceisiadau prosesu

Mae'r holl geisiadau yn cael eu prosesu gan yr Uned Cludiant Integredig Tor-faen, Tŷ Blaen Torfaen, Ffordd Panteg, New Inn, Pont-y-pŵl Torfaen NP4 0LS.

Coll / difrodi Tocynnau Bws

Cholli, ei dwyn, difrodi, gwisgo neu gellir pasys diffygiol yn cael eu disodli ar gost o £10. Gallwch wneud cais am docyn bws rhatach newydd yma.

Diwygiwyd Diwethaf: 13/12/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Torfaen Integrated Transport Unit

Ffôn: 01495 742744

E-bost: itu@torfaen.gov.uk

 

Torfaen Customer Services

Ffôn: 01495 762200

E-bost: socialcarecalltorfaen@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig