Gwasanaethau Rheilffordd

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am drenau, cysylltwch ag Ymholiadau’r Rhwydwaith Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 48 49 50, neu ewch i wefan y Rheilffordd Genedlaethol. Neu, ewch i wefan Trainline.

Gorsaf Pont-y-pŵl a’r Dafarn Newydd

Mae disgwyl y bydd prosiect i drawsnewid Gorsaf Pont-y-pŵl a’r Dafarn Newydd, sydd 1.5 milltir o ganol tref Pont-y-pŵl, yn cael ei gwblhau yn haf 2023.

Mae'r cynllun £7.1m yn cynnwys gwelliannau sylweddol i’r orsaf a’r platfform, yn ogystal â phont droed a lifft o'r cyfleusterau parcio newydd

Bydd y cyfleuster parcio a theithio integredig yn cynnwys 11 man parcio hygyrch, 3 ohonynt â mannau gwefru  CT, 11 man gwefru CT, 129 o fannau parcio cyffredinol, 3 man gollwng neu fannau tacsi, 1 cilfan fysiau, 6 cilfan i feiciau modur ac 8 man diogel i feiciau, yn ogystal â’r 20 o fannau beiciau sydd eisoes yno.

Mae Cyngor Torfaen yn cyfrannu £1.5m i’r prosiect, a Llywodraeth Cymru a Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cyfrannu £5.6m. Dyma fydd un o’r cyntaf o gynlluniau Metro Plus Prifddinas-Ranbarth Caerdydd i gael ei gwblhau.

Nod y prosiect yw cynyddu nifer y bobl sy’n defnyddio’r orsaf ac mae’n atgyfnerthu’r achos am wasanaethau mwy aml, gan gynnig mwy o dwf economaidd yn yr ardal.

Mi fydd hefyd yn annog mwy o deithio llesol a helpu trigolion nad ydynt yn berchen ar geir, i gael hyd i waith, hyfforddiant neu addysg.

Gorsaf Drenau Cwmbrân

Mae gorsaf drenau Cwmbrân hanner milltir y tu allan i ganol tref Cwmbrân.

Mae swyddfa docynnau a pheiriant tocynnau, caffi a thoiledau â chyfleusterau newid cewynnau.

Mae 76 o fannau parcio yn y maes parcio a lle i storio chwe beic. Mae safle tacsis y tu allan i’r orsaf.

Diwygiwyd Diwethaf: 24/04/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Ymholiadau National Rail

Ffôn: 08457 484950

Nôl i’r Brig