Mannau Gwefru Cerbydau Trydan

Ble mae mannau gwefru wedi cael eu gosod?

Mae mannau gwefru wedi eu gosod yn y meysydd parcio canlynol yn Nhorfaen:

  • Maes Parcio Is Trosnant Street, Pont-y-pŵl, NP4 8AT
  • Clarence Place Car Park, Pontypool, NP4 8AU
  • Station Road, Tref Gruffydd, NP4 5JL
  • Maes Parcio Llanyrafon, Cwmbrân, NP44 8HR
  • Canolfan Gymdogaeth Fairwater Square, Cwmbrân NP44 4TA
  • Canolfan Gymdogaeth Abersychan, NP4 7AG
  • James Street, Blaenafon, NP4 9EJ

Ble gallaf i ganfod gwybodaeth am leoliad mannau gwefru eraill?

Y ffordd orau i chwilio am fannau gwefru yw defnyddio Zap Map a chlosio i’r lleoliad perthnasol.

Sut mae gwefru cerbyd trydan?

Mae gwefru cerbyd trydan yn broses syml sydd angen cebl cydwedd plwg-i-blwg a ddylai ddod gyda’ch cerbyd.

Creu Cyfrif

Rhoddir mynediad i wefru trwy gerdyn RFID neu drwy ap ffôn clyfar. Mae’r gwefru’n dechrau’n awtomatig ac yn dod i ben yn awtomatig pan gaiff y car ei wefru’n llawn . Gellir ymyrryd neu stopio’r gwefru ar unrhyw amser drwy roi’r cerdyn RFID neu anfon gorchymyn i’r offer drwy ap ffôn clyfar.

I greu cyfrif ewch i wefan Dragon Charging.

Sut i weithio’r pwynt gwefru

Bydd cyfarwyddiadau sut i weithio’r pwyntiau gwefru yn Saesneg a Chymraeg ac yn cael eu dangos yn glir wrth bob postyn gwefru.

Gwelwch y cyfarwyddiadau ar sut i weithio’r pwynt gwefru a dechrau sesiwn gwefru. Os cewch chi unrhyw drafferthion gyda’r sesiwn gwefru, cysylltwch â llinell gymorth cwsmeriaid Rhwydwaith Gwefru Dragon: 01834 474480

Electric Vehicle Charge Point Colour Sequence

Cynnal a chadw a dweud am broblemau

Silverstone Green Energy sy’n cynnal ac yn gweithredu’r gwefrwyr sy’n rhan o Rwydwaith Gwefru Dragon ar ran y cyngor.

I ddweud am unrhyw broblemau gyda phwynt gwefru, defnyddiwch linell gymorth cwsmeriaid Rhwydwaith Gwefru Dragon: (01834) 474480

HSut ydym yn atal cerbydau heblaw am gerbydau trydan rhag defnyddio’r mannau parcio?

Mae'r Cyngor wedi cyflwyno Gorchymyn Rheoleiddio Traffig sy’n cyfyngu’r cilfachau i gerbydau trydan yn unig, am uchafswm o 4 awr. Mae Gorchmynion Rheoleiddio Traffig yn caniatáu i'r Cyngor orfodi'r rheoliadau a nodir yn y gorchymyn hwnnw. Os oes problem lle nad yw defnyddwyr yn gallu cael mynediad i'r pwyntiau gwefru oherwydd bod ceir nad ydynt yn defnyddio trydan, yn parcio yn y cilfachau, mae gennym y gallu i gymryd camau gorfodi. Gallai’r cam hwn olygu bod ein swyddogion Gorfodi Sifil yn rhoi Hysbysiad o Dâl Cosb i gerbydau sy’n torri’r gorchymyn rheoleiddio traffig.

Beth yw’r gost?

Codir tâl o 35c y kWh ond ni chodir tâl cysylltu bellach. Bydd angen i yrwyr gofrestru ar Rwydwaith Gwefru Dragon i ddefnyddio’r mannau gwefru a gellir talu drwy’r ap neu drwy ddefnyddio cerdyn RFID. Unwaith y bydd defnyddwyr wedi cofrestru i Rwydwaith Gwefru Dragon, gallant ofyn am gerdyn RFID newydd neu gofrestru unrhyw gerdyn RFID arall sydd ganddynt eisoes ar eu cyfrif. Bydd hyn yn eich galluogi i ddechrau gwefru yn gyflym ac yn syml drwy ei gyffwrdd ar y gwefrwr ar ôl plygio eich car i mewn. Dilynwch y ddolen islaw i gael mwy o wybodaeth ar Rwydwaith Gwefru Dragon.

Unwaith y bydd defnyddwyr wedi ymuno â Rhwydwaith Gwefru Dragon Charging bydd ganddynt hefyd fynediad i'r Rhwydwaith Genie sydd â mwy na 400 o bwyntiau gwefru ledled y DU. Os oes eisoes gennych gyfrif Geniepoint yna gallwch gael mynediad at bwyntiau gwefru Dragon gan ddefnyddio'ch cyfrif neu gerdyn Geniepoint.

Pa fath o wybodaeth fydd yr unedau man gwefru yn ei gasglu a sut y caiff ei ddefnyddio?

Mae unedau pwynt gwefru yn casglu gwybodaeth sy'n ymwneud â pha mor aml y defnyddir pwyntiau gwefru, a’r trydan a ddefnyddir. Mae'r data yn ddienw ac yn cael ei gasglu a'i drosglwyddo (gan ddefnyddio amgryptio) i System Rheoli Pwyntiau Gwefru (CPMS). Mae gwesteiwyr unedau pwynt gwefru yn gallu cyrchu data dienw yn ymwneud â defnyddio eu hoffer.

Beth yw’r cyflymder gwefru gwahanol ar unedau gwefru gwahanol?

Rydym wedi gosod unedau gwefru a fydd yn gwefru hyd at 22kW. Bydd amserau gwefru’n dibynnu ar fath eich cerbyd trydan a’i gapasiti gwefru. Bydd cyfraddau gwefru’n dibynnu ar nifer y pwyntiau sy’n cael eu defnyddio ar unrhyw safle. Mae cyfraddau codi tâl yn dibynnu ar nifer y pwyntiau gwefru a ddefnyddir ym mhob safle. Gall y gwefrwr ddarparu cyfradd ostyngol os yw'r holl bwyntiau gwefru ar safle yn cael eu defnyddio ar yr un pryd.

Sut cafodd y mannau gwefru cerbydau trydan eu cyllido?

Dyfarnwyd cyllid grant i Awdurdodau Lleol Gwent gan y Swyddfa Cerbydau Allyriadau Isel (OLEV) i dalu hyd at 75% o gostau gosod pwyntiau gwefru cerbydau trydan mewn meysydd parcio mewn ardaloedd preswyl. Rhoddodd yr Awdurdodau Lleol arian cyfatebol ar gyfer y 25% o gostau a oedd yn weddill ar gyfer eu safleoedd.

Diwygiwyd Diwethaf: 08/02/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Dragon Charging Network
Ffôn: 01834 474480

Nôl i’r Brig