Archwilio Safleoedd Bwyd

Rydym yn cynnal archwiliadau yn y mwyafrif o safleoedd bwyd yn Nhorfaen yn rheolaidd, er mwyn sicrhau eu bod yn cydymffurfio â'r gyfraith ac yn gwerthu bwyd sy'n ddiogel. I wneud hyn, rydym yn dilyn gofynion Cod Ymarfer yr Asiantaeth Safonau Bwyd, sy'n nodi pryd a sut y dylem archwilio busnesau bwyd.

Mae ein rhaglen archwilio yn seiliedig ar nifer o ffactorau, fel, p’un ai yw busnesau yn gwerthu bwydydd uchel eu risg, faint o gwsmeriaid sydd ganddynt a'r hyder sydd gennym ni yn eu dulliau rheoli. Mae hyn yn golygu y bydd rhai safleoedd yn cael eu harchwilio bob 6 mis, tra y bydd safleoedd eraill efallai ond yn cael eu harchwilio bob 3 blynedd; ac mae'n rhaid i ni archwilio'r safleoedd erbyn dyddiadau penodol.

Mae yna rhai safleoedd na fyddwn yn eu harchwilio, fel gwarchodwyr plant, am nad yw'n ofynnol iddynt fod ar ein cronfa ddata. Mae safleoedd sydd o risg isel iawn hefyd yn cael eu heithrio, ac rydym yn cymryd camau gwahanol i gael gwybodaeth gan y busnesau hyn a rhoi cyngor iddynt.

Yn gyffredinol, rydym yn cynnal ein harchwiliadau heb eu cyhoeddi ymlaen llaw, a hynny phan fydd y busnesau ar agor am fusnes, er mwyn i ni weld sut le yw'r safle pan fyddant yn gwerthu bwyd i'w cwsmeriaid. Mae gennym hawl yn ôl y gyfraith i gael mynediad i fusnesau bwyd ar unrhyw adeg, er, byddwn yn ceisio ymweld â hwy ar amser sydd hefyd yn addas i'r busnes.

Oni bai y byddwn yn credu bod yna broblem ddifrifol a allai arwain at salwch neu anaf difrifol, byddwn fel arfer yn:

  • Archwilio ar adeg sy'n gyfleus i'r busnes dan sylw (mae hyn hefyd yn ei gwneud hi’n haws i ni gwblhau ein harchwiliad).
  • Cyflwyno ein hunain, a sicrhau bod rhywun o gwmpas a all siarad â ni ar ran y cwmni, a rhoi inni'r wybodaeth sydd ei hangen arnom.
  • Gofyn i rywun o'r busnes i’n tywys o amgylch yn ystod yr archwiliad er mwyn i ni ddangos yr hyn yr ydym yn ei ddarganfod, a thrafod unrhyw waith sydd angen ei wneud.
  • Hysbysu perchennog y busnes yn ysgrifenedig ynghylch unrhyw beth sy'n groes i'r gofynion, y camau sydd angen iddynt gymryd, a'r raddfa amser i gwblhau'r gwaith. Byddwn hefyd yn argymell os gwelwn unrhyw beth a allai helpu i wella'r ffordd y mae eu busnes yn cydymffurfio â'r gyfraith.

Yn y rhan fwyaf o achosion, rydym yn rhoi cyngor i fusnesau, ac efallai y byddwn yn ysgrifennu i gadarnhau unrhyw broblemau y ceir hyd iddynt. Mewn achosion difrifol, gallwn gyflwyno rhybudd i rywun yn mynnu eu bod yn cymryd camau priodol, ac fe allwn erlyn a chau safle dros dro os yw'r safonau yn wael iawn.

Mae Cod Ymarfer yr Asiantaeth Safonau Bwyd ar gael ar eu gwefan.

Diwygiwyd Diwethaf: 27/02/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cyswllt Busnes Torfaen

Ffôn: 01633 648735

Ebost: businessdirect@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig