Cynllun y Gwasanaeth Bwyd

Erbyn hyn, rhaid i bob cyngor lleol gynhyrchu Cynllun Gwasanaeth Diogelwch Bwyd blynyddol, sy'n amlinellu'r hyn rydym yn ei wneud i sicrhau diogelwch bwyd.

Cynhyrchwyd y Cynllun Gwasanaeth hwn i ymateb i gytundeb fframwaith yr Asiantaeth Safonau Bwyd ar orfodi cyfraith bwyd. Mae'n dweud wrthych sut y byddwn yn gwarchod ac yn hyrwyddo diogelwch bwyd ledled Torfaen trwy gyfuniad o gamau, a fydd yn cynnwys gorfodi cyfraith diogelwch bwyd, samplu bwydydd a chysylltu â sefydliadau eraill. Mae hefyd yn amlinellu blaenoriaethau, targedau, adnoddau a pherfformiad yn ymwneud â diogelwch bwyd, ac yn dangos sut mae hyn yn cyd-fynd â gwaith arall sy'n cael ei wneud gan y timau sy'n cyflawni'r gwaith hwn.

Dylai'r cynllun helpu i reoli'r gwasanaeth a chynllunio perfformiad, yn ogystal â helpu i gymharu perfformiad yn erbyn awdurdodau lleol eraill.

Bob blwyddyn, rydym yn arolygu canran o'r safleoedd bwyd (yn unol â chynllun arolygu cenedlaethol ar sail risg) yn yr ardal er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu rhedeg mewn modd hylan a'u bod yn gwerthu bwyd sy'n ddiogel i'w fwyta.

Mae Cod Ymarfer Cyfraith Bwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn caniatáu defnyddio nifer o ymyriadau gwahanol yn lle arolygiadau. Mae hyn yn caniatáu defnyddio dull ar sail risg. Mae'r rhan fwyaf o'r busnesau bwyd yn Nhorfaen eisoes yn bodloni safonau diogelwch bwyd uchel, ac rydym yn gwneud ein gorau glas i sicrhau y caiff y safonau hyn eu cynnal, gan ddefnyddio ymagwedd gadarn ond teg.

Credwn fod ein hymagwedd yn gweithio, gan nad oes rhaid i ni gymryd camau cyfreithiol yn erbyn allfeydd bwyd yn aml iawn, ac ychydig iawn o achosion o wenwyn bwyd a gadarnhawyd sy'n deillio o fusnesau lleol.

Gellir lawrlwytho copi o Gynllun y Gwasanaeth Bwyd yma.

Os hoffech ragor o wybodaeth neu os hoffech wneud sylwadau am y cynllun hwn, gallwch anfon neges e-bost atom yn commercial.services@torfaen.gov.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gorfodi Iechyd, Diogelwch a Bwyd

Ffôn: 01633 647623

Nôl i’r Brig