Eich materion chi yn cael sylw

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 11 Awst 2022
scrutiny image

Mae pum pwyllgor craffu Cyngor Torfaen wedi cytuno pa bynciau y byddent yn eu hystyried yn ystod y flwyddyn nesaf.

Mae adolygiad o ddarpariaeth beicio yn y fwrdeistref, Strategaeth Sbwriel a Thipio Anghyfreithlon y Cyngor a mynediad i Ysgol Ddydd Arbennig Crownbridge ymhlith y materion a awgrymwyd gan drigolion lleol a fydd yn cael eu craffu. 

Gallwch awgrymu pynciau eraill – a rhoi eich barn ar adroddiadau’r pwyllgorau – drwy ein safle Dweud Eich Dweud Torfaen.

I gael gwybodaeth am y broses Trosolwg a Chraffu, ewch i’n gwefan.

Gallwch wylio cyfarfodydd yn fyw neu eu lawrlwytho drwy glicio yma.

Ni all y pwyllgorau wneud penderfyniadau ar ran y Cyngor, ond gallent sicrhau bod y sawl sydd yn gwneud hynny yn cymryd penderfyniadau cadarn yn y ffordd iawn, ac yn gwerthfawrogi’r farn ehangach yn llawn.

Dyma’r pynciau y bydd pob pwyllgor craffu yn eu hystyried yn ystod 2022/2023 (nodwch y gall yr eitemau newid yn seiliedig ar faterion sy’n codi o Gynllun Gweithredol Gwaith ar y Dyfodol, materion perfformiad neu faterion brys eraill):

ADDYSG

Cadeirydd: Y Cynghorydd Rose Seabourne

Gwelliannau i Brosesau Hunan-werthuso a Gwella o fewn Addysg: 5 Hydref 

Presenoldeb Disgyblion – Rhai sy’n Absennol yn Aml: 23 Tachwedd 

Gwella Ysgolion – Cynllun Gweithredol ar ôl Arolygiad: 2 Chwefror 

Anghenion Addysg Ychwanegol – Cynllun Gweithredu ar ôl Arolygiad: 16 Mawrth

Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif: 4 Mai 

CYMUNEDAU IACHACH

Cadeirydd: Y Cynghorydd Janet Jones

Effaith Tŷ Glas y Dorlan: 21 Medi

Gofal Cartref: 9 Tachwedd

Gwytnwch ymunedau: Rhagfyr

Gostwng Poblogaeth Plant sy’n Derbyn Gofal Torfaen: 19 Ionawr

Argyfwng Tai (i gynnwys Grant Cymorth Tai ac arolwg o’r Polisi Homeseeker): 2 Mawrth

Brysbennu Atgyfeiriadau yn Ddiogel: Dyddiad cyfarfod i’w gadarnhau

CYMUNEDAU GLANACH

Cadeirydd: Y Cynghorydd Steven Evans 

Rheoli Chwyn: Medi 

Seilwaith Gwyrdd: Tachwedd 

Ailgylchu – Cyflawni Targed Ailgylchu 70% ar gyfer 2024-25: Ionawr 

Teithio Llesol – Newid ymddygiad i annog symud o’r car i deithio llesol: Cyfarfod i’w gadarnhau

Cyflenwi Strategaeth Sbwriel a Thipio Anghyfreithlon y Cyngor: ar ôl mis Mawrth

CYMUNEDAU FFYNIANNUS

Cadeirydd: Y Cynghorydd David Thomas

Springboard a’r Ecosystem Arloesi: 13 Hydref

Adran 106 Cytundebau Cynllunio: 1 Rhagfyr 

Prosiect Adfywio’r British: 9 Chwefror

Ymyraethau Disgyblion Aml-asiantaeth: 23 Mawrth 

PWYLLLGOR TROSOLWG A CHRAFFU TRAWSBYNCIOL

Cadeirydd: Y Cynghorydd Stuart Ashley

Cynlluniau Cydraddoldeb Strategol (CCS) Adroddiad Blynyddol: 14 Medi 2021/22

Adroddiad Blynyddol Lles a Pherfformiad: 4 Hydref

Cynllunio Ariannol 2023/24: Tachwedd a Chwefror 

Gweithredu a Symud ar Gynllun Datblygu Plant a Phobl Ifanc: Dyddiad y cyfarfod i’w gadarnhau

Cynllun Gweithredu Argyfwng Newid yn yr Hinsawdd: Dyddiad y cyfarfod i’w gadarnhau

(Yn glocwedd: y Cynghorydd Steven Evans, y Cynghorydd David Thomas, y Cynghorydd Rose Seabourne, y Cynghorydd Stuart Ashley a’r Cynghorydd Janet Jones) 

Diwygiwyd Diwethaf: 11/08/2022 Nôl i’r Brig