Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol

Yr Adroddiad Blynyddol 2018-2019 yw unfed adroddiad ar ddeg ffurfiol y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol (yn Torfaen, y Prif Swyddog, Gofal Cymdeithasol a Thai sy'n gyfrifol yn statudol).

Mae'r unfed adroddiad ar ddeg hefyd yn asesu'r cynnydd a wnaed ers 2017-18, gan ystyried tystiolaeth gan ddefnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a phartneriaid allweddol. Mae hefyd yn nodi blaenoriaethau ar gyfer gwella pellach.

Mae'r adroddiad, a'r dystiolaeth sy'n sail iddo, yn cael ei ddefnyddio gan yr Arolygaeth Gofal (AGC) i benderfynu ar eu gweithgarwch adolygu ac arolygu yn Nhorfaen dros y flwyddyn nesaf ac rydym yn parhau i weithio ochr yn ochr â hwy i weld gwelliant parhaus ym mhob agwedd ar ein gwaith.

Mae adroddiad eleni yn adlewyrchu ar yr heriau a wynebir o ganlyniad i'r galw cynyddol am wasanaethau ynghyd â phwysau ariannol sylweddol sy'n wynebu'r cyngor yn ei gyfanrwydd ac yn amlinellu sut, trwy weithio'n agosach gydag awdurdodau lleol eraill ac ein partneriaid yn y trydydd sector, rydym yn yn ymestyn adnoddau prin cyn belled ag y bo modd.

Er bod cynnydd yn y galw am wasanaethau ac mae'r sefyllfa ariannol yn anodd i'w rheoli, maent yn adlewyrchu'r ffaith bod mwy o blant ag anghenion cymhleth yn byw i fod yn oedolion, pobl hŷn bregus yn goroesi’n hirach a mwy o oedolion ag anableddau yn cael eu cefnogi i fyw'n annibynnol yn y gymuned.

Mae hyn yn newyddion da i gymdeithas, ond mae’n rhoi cyfrifoldebau ychwanegol ar adrannau gofal cymdeithasol i ymestyn adnoddau hyd yn oed ymhellach.

Helpwch ni i wella Gwasanaethau Cymdeithasol

Fel rhan o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014, bydd Gofal Cymdeithasol Torfaen yn anfon arolygon i sampl o ddefnyddwyr gwasanaethau Gofal Cymdeithasol i ofyn am eu barn ar y gwasanaethau maent yn eu derbyn. Bydd canlyniadau'r arolwg hwn yn cael ei ddefnyddio i lunio a gwella gwasanaethau lle bo'n briodol. Mae eich adborth yn bwysig i ni felly rydym yn gobeithio os byddwch yn cael arolwg byddwch yn ei chwblhau ac yn ei dychwelyd atom. Peidiwch â defnyddio'r arolwg i wneud cwyn ffurfiol. Os nad ydych yn hapus â'r gwasanaethau gofal cymdeithasol yr ydych yn derbyn, defnyddiwch ein proses gwynion.

Diwygiwyd Diwethaf: 18/10/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

E-bost: your.call@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig