Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol

Mae gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol ofyniad statudol i gyhoeddi adroddiad blynyddol mewn perthynas â chyflawni swyddogaethau Gofal Cymdeithasol ac i werthuso ei berfformiad.

Gohiriwyd adroddiad 2019/20 eleni oherwydd Pandemig Covid.

Mae'r adroddiadau hyn yn ymwneud â phobl, pobl rydyn ni'n eu cefnogi, pobl sy'n gweithio i ni a phobl rydyn ni'n gweithio mewn partneriaeth â nhw.

Unwaith eto yn 2019/20 gwelwyd cynnydd yn y galw ar draws pob rhan o'r gwasanaeth. Rydym wedi ymateb i'r her honno wrth barhau i weithio'n barhaus i wella a moderneiddio ein gwasanaethau. Mae ein rôl o ran diogelu plant ac oedolion sy'n fregus, yn parhau i gael ei chydnabod fel blaenoriaeth wleidyddol a chorfforaethol i'r Cyngor.

Mae 2020/21 wedi bod yn flwyddyn na welwyd moi thebyg o’r blaen. Nid oes angen i mi atgoffa unrhyw un o ba mor heriol fu'r flwyddyn ddiwethaf. Rydym i gyd wedi ymateb i'r her gan ddangos cryfder, teyrngarwch, proffesiynoldeb, a natur benderfynol llwyr, ym mhob maes i gefnogi'r bobl fwyaf bregus yn Nhorfaen sy’n dioddef yr amseroedd gwaethaf. Mae staff wedi mynd y tu hwnt i hynny i sicrhau bod darparwyr a phartneriaid yn gallu ymateb yn y ffordd orau bosibl i ddarlun sy'n newid yn barhaus. Gwnaethom adeiladu ar ein perthnasoedd cryf â'n darparwyr gofal a gomisiynwyd, gan eu cefnogi yn rhai o'r sefyllfaoedd anoddaf a welwyd erioed. Mae gwytnwch yr holl staff yn y Sector Gofal Cymdeithasol wedi bod yn rhyfeddol ac mae wedi cael ei gydnabod ar bob lefel ledled Torfaen.

Er gwaethaf y pandemig rydym wedi dal i allu gweithio'n barhaus i wella a moderneiddio ein gwasanaethau ac wedi paratoi a gyrru ymlaen ddatblygiad ein hwb cymunedol arloesol Tŷ Glas y Dorlan, sy'n rhoi cyfle go iawn i newid y ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau yn Nhorfaen.

Mae gwasanaethau Plant a Theuluoedd wedi wynebu ac ymateb i heriau sylweddol oherwydd effeithiau'r pandemig cenedlaethol. Mae'r isadran wedi addasu arfer i'r amrywiadau parhaus sy'n gysylltiedig ag arferion gwaith sy'n gysylltiedig â Covid-19 ac wedi addasu arfer ar sail asesiad risg a dan arweiniad anghenion i blant a theuluoedd yn Nhorfaen gyda chyfuniad o arferion gwaith sy'n gysylltiedig ag angen, ac asesiadau risg a materion diogelu. Gweithiodd yr is-adran yn rhanbarthol i rannu arfer da a sicrhau cysondeb yn yr ymarfer ar draws y rhanbarth.

Bydd yr adroddiadau hyn, a'r dystiolaeth sy'n sail iddynt, yn cael eu defnyddio gan yr Arolygiaeth Gofal (AGC) i bennu eu gweithgaredd adolygu ac arolygu yn Nhorfaen dros y flwyddyn nesaf ac rydym yn parhau i weithio ochr yn ochr â nhw i weld gwelliant parhaus ym mhob agwedd ar ein gwaith.

Helpwch ni i wella Gwasanaethau Cymdeithasol

Rydym yn croesawu adborth am y gwasanaethau gofal cymdeithasol y mae trigolion yn eu derbyn, felly cysylltwch â ni fel y gallwn lunio a gwella gwasanaethau lle bo hynny’n briodol. Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch gysylltu â ni:

Ffôn: 01495 762200
E-bost: socialcarecalltorfaen@torfaen.gov.uk

Os ydych yn derbyn gwasanaeth, gallwch gysylltu â’r tîm sy’n eich cynorthwyo

  • Tîm Lles Gogledd Torfaen - 01495 761672
  • Tîm Lles Pont-y-pŵl - 01495 624198
  • Tîm Lles Canol Cwmbrân - 01633 624196
  • Tîm Lles Dwyrain Cwmbrân - 01633 624197
  • Tîm Lles Gorllewin Cwmbrân - 01633 6924195
  • Y Tîm Anableddau Dysgu - 01633 648743
  • Y Tîm Iechyd Meddwl Oedolion - 01633 647939

Os nad ydych chi’n fodlon â’r gwasanaethau gofal cymdeithasol yr ydych yn eu derbyn, a fyddech cystal â defnyddio ein proses gwynion.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/01/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

E-bost: socialcarecalltorfaen@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig